Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Konkurs na przygotowanie programów w formie blended learning

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Konkurs na przygotowanie programów w formie blended learning

 

REKTOR SZKO£Y G£ÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
og³asza Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych
przedmiotów kierunkowych prowadzonych w formie blended learning

 

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie rozwija ofertê zajêæ e-learningowych od przesz³o 8 lat. Wiêkszo¶æ przedmiotów podstawowych posiada wirtualn± obudowê, zajêcia indywidualne uzupe³niane s± materia³ami online, a ofertê przedmiotow± SGH wzbogaca 45 pe³nych wyk³adów e-learningowych, w tym równie¿ organizowanych we wspó³pracy z innymi uczelniami z Polski i zagranicy.

Wyk³ady e-learningowe SGH zosta³y przygotowane w wyniku konkursów og³aszanych przez Rektora SGH. Pozytywne do¶wiadczenia wynikaj±ce z zastosowania takiej procedury sk³aniaj± do rozpisania konkursu na przygotowanie tre¶ci e-learningowych umo¿liwiaj±cych powadzenie wybranych przedmiotów kierunkowych w formie blended learning, jako po³±czenie zajêæ tradycyjnych z e-learningiem. Zaproponowane i opracowane tre¶ci stan± siê tym samym integraln± czê¶ci± programów tych przedmiotów.

Konkurs ma na celu przygotowanie pierwszych 15 przedmiotów kierunkowych prowadzonych w trybie blended learning, tj. uzupe³nianych w wymiarze od 5 do 18 godzin zajêciami e-learningowymi.

 1. Istotê Konkursu stanowi wybór 15 przedmiotów kierunkowych, które zostan± przygotowane dla studentów SGH w formie blended learning.
 2. Tre¶ci ka¿dego wyk³adu oraz scenariusz koresponduj±cych z nimi zajêæ online przygotowywane s± w wymiarze godzinowym, który podano w programie nauczania dla studiów wy¿szych I i II stopnia w SGH, zaplanowanym dla studentów, którzy rozpoczynaj± studia w roku akademickim 2009/2010.
 3. Zg³oszenie konkursowe powinno byæ dokonane przez ca³y zespó³ wyk³adowców prowadz±cych dany przedmiot kierunkowy lub wybranych wyk³adowców reprezentuj±cych ww. zespó³, a zawarty w nim program tre¶ci e-learningowych powinien byæ uzgodniony z wszystkimi prowadz±cymi ten przedmiot.
 4. Tre¶ci e-learningowe ujête w programie zajêæ s± obligatoryjne dla wszystkich studentów realizuj±cych dany przedmiot kierunkowy (niezale¿nie od osoby prowadz±cej przedmiot).
 5. Formy egzaminów koñcowych dla niniejszych przedmiotów s± zgodne z przyjêtymi na studiach w ramach tradycyjnego toku kszta³cenia w SGH. Zakres wymagañ egzaminacyjnych uwzglêdnia tre¶ci realizowane podczas zajêæ e-learningowych.
 6. Zg³oszenie powinno obejmowaæ:
  • a. tytu³ programu danego przedmiotu,
  • b. sylabus, w tym okre¶lenie celów dydaktycznych przedmiotu,
  • c. opis rozwi±zañ proponowanych przez autora/zespó³ autorów, dotycz±cych struktury tre¶ci dydaktycznych oraz form prowadzenia zajêæ e-learningowych i ich powi±zania z zajêciami stacjonarnymi – przygotowany na podstawie standardów i innych wytycznych metodycznych CREN SGH,
  • d. opis wymagañ egzaminacyjnych dla danego przedmiotu, uwzglêdniaj±cych jego realizacjê w formie blended learning,
  • e. harmonogram prac autora/zespo³u autorów nad tre¶ciami e-learningowymi,
  • f. wymagania w zakresie przygotowania studentów do realizacji programu danego przedmiotu,
  • g. informacjê nt. uzgodnieñ dot. tre¶ci zg³oszenia z pozosta³ymi prowadz±cymi dany przedmiot kierunkowy (m.in. liczba prowadz±cych zaanga¿owanych w budowê programu, deklaruj±cych przyjêcie wymagañ egzaminacyjnych dla przedmiotu, uwzglêdniaj±cych jego realizacjê w formie blended learning – w stosunku do liczby wszystkich prowadz±cych przedmiot),
  • h. informacje o autorze/zespole autorów oraz dorobku naukowym i dydaktycznym.
 7. Zg³oszenia rozpatrzy Komisja konkursowa, w sk³ad której wchodz±: cz³onkowie Rady Programowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej (CREN SGH) oraz dyrektor O¶rodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH.
 8. Ocenie Komisji konkursowej podlegaj± nastêpuj±ce elementy uwzglêdniane przy wyborze najlepszych zg³oszeñ:
  • a. program zajêæ uwzglêdniaj±cy formê blended learning,
  • b. zaproponowana przez autora/zespó³ autorów struktura dydaktyczna tre¶ci i formy prowadzenia zajêæ e-learningowych oraz ich powi±zania z czê¶ci± zajêæ stacjonarnych,
  • c. harmonogram przygotowania i oddania materia³u do przetworzenia przez CREN SGH na formê e-learningow± (prace bêd± realizowane w okresie od grudnia 2009 r. do czerwca 2010 r.),
  • d. zakres tematyczny zaproponowanego programu w porównaniu z pozosta³ymi zg³oszeniami,
  • e. zakres i poziom uzgodnieñ z zespo³em wyk³adowców prowadz±cych dany przedmiot kierunkowy odno¶nie programu zajêæ,
  • f. dorobek naukowy i dydaktyczny autora/zespo³u autorów.
 9. Komisja konkursowa mo¿e korzystaæ w swoich ocenach z opinii specjalistów z danej dziedziny wiedzy oraz z opinii metodyków e-learningu (w zakresie zaproponowanych struktur dydaktycznych).
 10. Autor/zespó³ autorów w opisie struktury dydaktycznej materia³u oraz form prowadzenia zajêæ powinien uwzglêdniaæ „Standardy tworzenia materia³ów dydaktycznych oraz prowadzenia zajêæ online w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie” oraz inne wytyczne metodyczne, mo¿liwe do uzyskania w CREN SGH.
 11. Podstaw± wynagradzania z tytu³u prac e-edukacyjnych jest „System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl”.
 12. Zg³oszenia przyjmowane s± do dnia 15 listopada 2009 r. przez CREN SGH w formie elektronicznej oraz drukowanej.
 13. W Konkursie mog± braæ udzia³ nauczyciele akademiccy SGH. W uzasadnionych przypadkach Komisja konkursowa mo¿e uwzglêdniæ zg³oszenia od nauczycieli akademickich spoza SGH.
 14. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro CREN SGH: www.cren.pl; e-mail: cren@sgh.waw.pl;
  tel. (22) 564 9723; (22) 564 9722; Al. Niepodleg³o¶ci 162 lok. 150, 226, 02-554 Warszawa.
 15. Og³oszenie wyników Konkursu nast±pi do dnia 30 listopada 2009 r. W razie potrzeby wyja¶nienia z autorami tre¶ci z³o¿onych dokumentów Komisja mo¿e przed³u¿yæ termin og³oszenia wyników.
 16. Decyzjê Komisji w zakresie wyboru zg³oszeñ zatwierdza Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH. Jest to równie¿ organ odwo³awczy. Odwo³ania od decyzji Komisji bêd± przyjmowane w ci±gu 10 dni od og³oszenia wyników.

prof. dr hab. Adam Budnikowski
Rektor SGH
Warszawa, 13 pa¼dziernika 2009 r.

 

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej CREN SGH:

Dokumenty do wgl±du w biurze CREN SGH:

 • Wzór umowy dot. autorskich praw maj±tkowych;
 • System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl.

 


Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± z prac z III konkursu na wyk³ady online na SZ SGH.

Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± z prac z II konkursu na wyk³ady online na SZ SGH.

Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± z prac z I konkursu na wyk³ady online na SZ SGH.