Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Konkurs na wyk³ady e-learningowe » Konkurs na wyk³ady e-learningowe

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Konkurs na wyk³ady e-learningowe

Wiêkszo¶æ pe³nych wyk³adów e-learningowych SGH zosta³a przygotowana w ramach "Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wyk³adów prowadzonych w formie e-learningowej" og³aszanego przez Rektora SGH.

 

Dotychczas odby³y siê trzy edycje Konkursu. W ramach I edycji (realizowanej w 2005 r.) przygotowano 16 przedmiotów online. W II edycji (2006 r.) wy³oniono kolejnych 14 programów kszta³cenia. III edycja, która odby³a siê w 2008 r., wzbogaci³a ofertê SGH o kolejne 10 przedmiotów e-learningowych.

 

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami nt. dotychczasowych edycji Konkursu.