Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kontrola zarz±dcza

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kontrola zarz±dcza

W dniach 30 czerwca oraz 1 lipca 2011 r. CREN SGH zorganizowa³o szkolenie pt. "Kontrola zarz±dcza – wdro¿enie i organizacja procesu" adresowane do kierowników jednostek administracyjnych SGH oraz osób kieruj±cych zespo³ami zadaniowymi.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zagadnieñ zwi±zanych z kontrol± zarz±dcz± w ¶wietle ustawy o finansach publicznych oraz wsparcie kadry Uczelni we wdro¿eniu procedur tej¿e kontroli. Przedmiotem szkolenia bêdzie równie¿ tworzenie kwestionariuszy dot. zarz±dzania ryzykiem.

Prowadz±cymi spotkanie bêd± dr Anna K³opotek (adiunkt w Katedrze Zarz±dzania Innowacjami oraz doradca ekonomiczny Najwy¿szej Izby Kontroli) oraz p. Jacek Malesa (kierownik Audytu Wewnêtrznego SGH).

 

Zobacz galeriê zdjêæ ze szkolenia