Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » Kurs dla zaawansowanych (III edycja)

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kurs dla zaawansowanych (III edycja)

1 lutego 2005 r. zosta³a zorganizowana II czê¶æ Kursu doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych przeznaczona dla osób, które uczestniczy³y w jednej z trzech, pierwszych edycji.
Tematy przewodnie kursu:

  • Komunikacja
  • Rozwi±zywanie konfliktów
  • Negocjacje
  • Mediacje
  • Asertywno¶æ

Prowadz±cy: dr Rafa³ Mrówka


Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty po¶wiadczaj±ce realizacjê programu zajêæ.
zobacz program szkolenia


Na zakoñczenie kursu w¶ród uczestników zosta³a przeprowadzona ankieta. Skala ocen – od 1 do 5, gdzie 1 jest ocen± najs³absz±, a 5 najlepsz±. Nasze szkolenie zosta³o ocenione bardzo wysoko, ¶rednie dla poszczególnych kryteriów wynosi³y powy¿ej 4,8. Prowadz±cy kurs uzyska³ najwy¿sze noty – 5,0.