Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » Kursy dla kierowników jednostek

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kursy dla kierowników jednostek

Kurs doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych organizowany jest dla kierowników jednostek administracji SGH.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Diagnoza w³asnej osobowo¶ci w kontek¶cie dzia³añ kierowniczych;
  • Kierowanie lud¼mi – budowanie kompetencji;
  • Zarz±dzanie czasem;
  • Wprowadzenie do negocjacji.

Uczestnicy ka¿dorazowo otrzymuj± certyfikaty po¶wiadczaj±ce udzia³ w zajêciach.