Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Baza szkoleñ » Kursy podstawowe

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kursy podstawowe

 • Analiza finansowa
  Cel szkolenia:
  Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania analizy finansowej, zasady sporz±dzania sprawozdañ i przeprowadzania analizy wska¼nikowej, sposoby interpretacji wska¼ników w kontek¶cie specyfiki dzia³ania przedsiêbiorstwa

  Adresaci szkolenia:
  ¦redni poziom zarz±dzania, pracownicy dzia³ów finansowych, jak i innych, gdzie wskazana jest znajomo¶æ finansów dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

  Program szkolenia:

  Dzieñ 1
  1. Obszary analizy finansowej:
   • Gestia ekonomiczna;
   • Gestia finansowa;
   • Gestia maj±tkowa.
  2. D¼wignia i ryzyko operacyjne.
   Przyk³ad liczbowy
  3. Zasady funkcjonowania d¼wigni finansowej.
   Przyk³ad liczbowy
  4. Analiza Du Ponta.
   Przyk³ad liczbowy
  5. Koszt u¿ycia kapita³u.
  6. Wprowadzenie do analizy cash-flow.
  Dzieñ 2
  1. Warto¶æ pieni±dza w czasie.
  2. Przep³ywy pieniê¿ne netto.
  3. Ocena projektów inwestycyjnych.
   Przyk³ad liczbowy
  4. Atrakcyjno¶æ wybranych ¼róde³ finansowania aktywów.

  Czas trwania: 2 dni (16 godzin akademickich)

  Wielko¶æ grupy: 6-12 osób
 • Efektywne wprowadzenie nowego produktu i us³ugi na rynek – od pomys³u do zysku
  Cel szkolenia:
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami wprowadzania na rynek produktów i us³ug
  • Odkrywanie obszarów warto¶ci produktu i us³ugi dla firmy i dla klienta
  • Pokazanie metod planowania produktu, stawiania celów, podejmowania decyzji w ró¿nych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  • Prze¶ledzenie procesu rynkowego ¿ycia produktu na etapie od pomys³u do wypracowania zysków
  Adresaci szkolenia:
  • Pracownicy dzia³ów marketingu i sprzeda¿y
  • Osoby zarz±dzaj±ce projektami, project managers
  • Kierownicy zespo³ów w dzia³ach marketingu
  • Prywatni przedsiêbiorcy, small – business
  • Pracownicy dzia³u handlu

  Program szkolenia:
  • analiza rynku i potrzeb konsumenta
   • analiza i badanie rynku
   • tworzenie segmentów
   • definiowanie rynku docelowego
   • budowa i wykorzystanie kana³ów komunikacji z klientami i punktami sieci
   • analiza potrzeb konsumentów
   • badania marketingowe
  • komunikacja z odbiorc±
   • budowa kana³ów wsparcia komunikacyjnego
   • budowa warto¶ci marki poprzez odpowiedni PR
   • komunikacja z odbiorc± i obs³uga
   • wspó³praca z kana³ami dystrybucji procesie zarz±dzania produktem
  • strategie nowych produktów i us³ug
   • strategie nowych produktów i us³ug
   • ustalenie i rozwój obszarów warto¶ci produktów i us³ug
   • proces nowego produktu i us³ugi – od potrzeby do break even point
   • przyczyny niepowodzeñ nowych produktów i us³ug na rynku
   • role strategiczne nowego produktu i us³ugi w zarz±dzaniu portfolio
   • analiza i ustalanie akceptowalnego poziomu kosztów oraz wycena produktu
   • elastyczno¶æ cenowa popytu na produkt i us³ugê
   • finanse nowych produktów i us³ug
   • ustalanie ceny produktu i us³ugi
  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób
 • Europejski Fundusz Spo³eczny – przygotowanie wniosku i zarz±dzanie projektem

  Cel szkolenia:

  Wej¶cie Polski do Unii Europejskiej da³o unikaln± szansê na uzyskanie dofinansowania dla projektów ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Efektywne wykorzystanie ¶rodków zale¿y w du¿ej mierze od sprawnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i skutecznego zarz±dzania projektem wspó³finansowanym ze ¶rodków EFS. Celem szkolenia bêdzie zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania siê o ¶rodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, praca nad przygotowaniem projektu, przygotowanie wniosku oraz opracowanie efektywnej struktury zarz±dzania realizacj± projektu.

  Adresaci szkolenia:

  Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób reprezentuj±cych grupy potencjalnych beneficjentów mog±cych ubiegaæ siê o wsparcie ze strony EFS: przedstawicieli organizacji pozarz±dowych, przedstawicieli administracji samorz±dowej, przedstawicieli firm, placówek edukacyjnych.

  Program szkolenia:

  1. Europejski Fundusz Spo³eczny (ok. 2 godziny)
   • Zarys zasad funkcjonowania polityki strukturalnej UE
   • Europejski Fundusz Spo³eczny jako narzêdzie polityki strukturalnej UE
   • Europejski Fundusz Spo³eczny w ramach Narodowego Programu Rozwoju na lata 2004 – 2006
   • Kierunki rozwoju polityki strukturalnej w UE i Polsce
  2. Od projektu do wniosku (ok. 9 godzin)
   • Projekt – cykl zarz±dzania projektem
   • Beneficjenci ostateczni
   • Dzia³ania
   • Rezultaty
   • Struktura zarz±dzania
   • Bud¿etowanie projektu
   • Case Study – przygotowanie wniosku w programie Generator Wniosków
  3. Procedury oceny wniosku (ok. 3 godziny)
   • Omówienie procedur oceny projektu
   • Case study – ocena wniosku
  4. Efektywne zarz±dzanie projektem finansowanym ze ¶rodków EFS (ok. 2 godziny)
   • Sprawozdawczo¶æ
   • Monitoring i ewaluacja

  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  max 30 osób
 • Finanse przedsiêbiorstw
  Cel szkolenia:
  Przedstawienie rangi i roli, jak± zajmuje zarz±dzanie finansami w kompleksowym zarz±dzaniu przedsiêbiorstwem, zastosowanie w praktyce poszczególnych instrumentów finansowych do oceny p³ynno¶ci finansowej przedsiêbiorstwa, analiza dzia³ania poszczególnych mechanizmów finansowych, ocena projektów inwestycyjnych.

  Adresaci szkolenia:
  ¦redni i wy¿szy szczebel zarz±dzania, piony ekonomiczno finansowe

  Program szkolenia:

  1. Rola i miejsce strategii finansowej w kompleksowym zarz±dzaniu przedsiêbiorstwem
   • zysk operacyjny i zysk netto,
   • system oceny rentowno¶ci, model DuPonta,
   • d¼wignia operacyjna,
   • d¼wignia finansowa
  2. Rola i miejsce strategii finansowej w kompleksowym zarz±dzaniu przedsiêbiorstwem
   • charakterystyka dzia³añ strategicznych,
   • zasady formu³owania strategii,
   • specyfika strategii finansowej
   • znaczenie i zakres analizy strategicznej przedsiêbiorstwa

  3. Gestia ekonomiczna, finansowa i maj±tkowa

  4. Finansowe aspekty analizy strategicznej
   • analiza rentowno¶ci,
   • próg rentowno¶ci,
   • ryzyko finansowe i operacyjne.
  5. Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy

  6. Badanie przep³ywu ¶rodków pieniê¿nych
   • metoda po¶rednia
   • metoda bezpo¶rednia

  7. Wykorzystanie przep³ywu strumieni pieniê¿nych w analizie ekonomicznej efektywno¶ci inwestycji:
   • koszt u¿ycia kapita³u,
   • rola czynnika zmiany warto¶ci kapita³u w czasie,
   • warto¶æ aktualna netto (NPV),
   • okres zwrotu poniesionych nak³adów,
   • wspó³czynnik ekonomicznej efektywno¶ci,
   • wewnêtrzna stopa zwrotu.

  8. Modele oceny sytuacji finansowej podmiotu

  9. Optymalizacja pozyskania kapita³u
   • emisja papierów warto¶ciowych,
   • leasing,
   • kredyt bankowy

  Czas trwania:
  30 godzin 

  Wielko¶æ grupy: 
  do 20 osób

 • Finanse przedsiêbiorstw (II)

  Cel szkolenia:
  Zapoznanie s³uchaczy ze specyfik± gospodarki finansowej przedsiêbiorstwa, podstawowymi zasadami i rodzajami strategii finansowych, wybranymi elementami analizy finansowej i sposobami interpretacji warto¶ci wynikaj±cych ze sprawozdania finansowego i analizy wska¼nikowej

  Adresaci szkolenia:
  ¦redni poziom zarz±dzania, pracownicy dzia³ów finansowych, jak i innych, gdzie wskazana jest znajomo¶æ finansów dla potrzeb podejmowania decyzji biznesowych.

  Program szkolenia:


  Dzieñ 1 – Analiza finansowa

  Wprowadzenie
  Case study: diagnoza pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa i wyznaczanie kierunku dzia³ania

  1. Rola i miejsce decyzji finansowych w zarz±dzaniu firm±.
  2. Rodzaje decyzji finansowych.
  3. Finanse, a inne dziedziny zarz±dzania przedsiêbiorstwem.
  4. Rodzaje sprawozdañ finansowych.
   • Rachunek wyników,
   • Bilans,
   • Przep³ywy strumieni finansowych.
  5. Case study: specyfika sprawozdañ finansowych ró¿nych typów przedsiêbiorstw
  6. Analiza wska¼nikowa przedsiêbiorstwa.
   • Wska¼niki rentowno¶ci,
   • Wska¼niki sprawno¶ci,
   • Wska¼niki p³ynno¶ci.
   • Wska¼niki wspomagania finansowego.
   Case study: analiza kondycji finansowej przedsiêbiorstw

  Dzieñ 2 – Zarz±dzanie finansami
  1. Ocena dzia³alno¶ci operacyjnej przedsiêbiorstwa.
   • Ryzyko operacyjne,
   • Próg rentowno¶ci,
   • Wp³yw progu rentowno¶ci na decyzje strategiczne w przedsiêbiorstwie.
   Case study: wyznaczanie i interpretacja d¼wigni operacyjnej
  2. Finansowanie kapita³em obcym.
   • Mechanizm dzia³ania d¼wigni finansowej,
   • Ryzyko finansowe,
   • Tarcza podatkowa.
   Case study: analiza atrakcyjno¶ci poszczególnych instrumentów finansowania

  Dzieñ 3 – Wyznaczanie strategii rozwojowej przedsiêbiorstwa
  1. Analiza efektywno¶ci przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
   • Zmiana warto¶ci pieni±dza w czasie,
   • Koszt u¿ycia kapita³u,
   • Warto¶æ aktualna netto (NPV),
   • Okres zwrotu poniesionych nak³adów,
   • Wewnêtrzna stopa zwrotu (IRR).
   Case study: wybór optymalnego wariantu inwestycyjnego
  2. Rola i zasady tworzenia biznesplanu.
   • Cele biznesplanu,
   • Sk³adniki biznesplanu,
   • Metody prezentacji danych w biznesplanie,
   • Rola informacji finansowych w biznesplanie.
   Case study: przyk³adowe biznes plany i ich specyfika.

  Czas trwania: 3 dni (24 godziny akademickie)

  Wielko¶æ grupy: 6-12 osób

 • Firma w internecie
  Cel szkolenia:
  • u¶wiadomienie odbiorcom, ¿e strona internetowa stanowi jeden z podstawowych elementów wizerunku firmy, musi byæ z nim spójna i dobrze przemy¶lana;
  • wskazanie w jaki sposób zaplanowaæ serwis internetowy (architektura informacji, jêzyk, wygl±d, dostêpno¶æ);
  • stworzenie koncepcji firmowego serwisu internetowego.

  Adresaci szkolenia:
  W budowaniu strony www firmy powinni uczestniczyæ przede wszystkim pracownicy odpowiedzialni za jej wizerunek i do nich w³a¶nie skierowane jest to szkolenie.


  Program szkolenia:
  • analiza krytyczna wskazanych witryn dostêpnych w sieci;
  • stworzenie koncepcji strony firmowej: praca nad architektur± informacji (okre¶lenie kontekstu, odbiorcy i zawarto¶ci, opracowanie systemów organizacyjnych, nawigacyjnych, etykietowania i wyszukiwawczych); praca nad aspektami wizualnymi strony (percepcja wizualna, ograniczenia techniczne); przygotowanie tekstów i elementów audiowizualnych.

  Czas trwania:
  8 godzin: 2 sesje

  Liczba uczestników:
  nie wiêksza ni¿ 20 osób

 • Jêzyk biznesu: jêzyk komunikowania – warsztaty

  Cel szkolenia:
  Ka¿dy tekst sk³ada siê ze s³ów. Inaczej mówi±c: jest zbudowany ze s³ów i rzecz jasna mo¿e byæ zbudowany lepiej lub gorzej. Naturalne zatem i sensowne wydaje siê pytanie: jak mówiæ skutecznie? jak efektywnie pisaæ? (J. Bralczyk, "Jêzyk na sprzeda¿")

  Bardzo wa¿ne jest dla wizerunku firmy, a wiêc dla jej istnienia na rynku – jak j± nazwiemy, w jaki sposób bêd± pisane firmowe listy, foldery reklamowe, noty prasowe, jak bêdziemy przygotowywaæ dla klientów prezentacje – zarówno elektroniczne, jak i papierowe. Bo choæ najistotniejsza jest tre¶æ, to jednak forma jej podania bardzo silnie oddzia³uje na odbiorcê i ma niebagatelny wp³yw na wra¿enie, jakie wywo³a nadawca owej tre¶ci.

  Warsztaty maj± na celu u¶wiadomienie sobie jak istotn± rolê w ¿yciu zawodowym odgrywa s³owo pisane oraz przyswojenie sobie narzêdzi s³u¿±cych przygotowaniu tekstów pisanych, by by³y one nie tylko poprawne, ale i no¶ne, przyci±gaj±ce uwagê i wywieraj±ce wra¿enie na odbiorcy.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych pracowników, którzy odpowiedzialni s± za tworzenie komunikatów pisanych w firmie: prezentacji handlowych, biznesowych, druków informacyjno – reklamowych, komunikatów prasowych.

  Program szkolenia:
  I. Czê¶æ teoretyczna: wprowadzenie.

  1. Jêzyk – komunikacja – poznanie: funkcja reprezentatywna i komunikacyjna jêzyka. O kompetencji jêzykowej, o kompetencji komunikacyjnej.
  2. Przygotowanie dokumentów firmowych, materia³ów informacyjnych (prasowych), prezentacji biznesowych, handlowych, ofert:
   • O organizacji tre¶ci,
   • O poprawno¶ci jêzykowej,
   • O perswazji,
   • O poprawno¶ci formy,
   • O zgodno¶ci s³owa z obrazem.
  II. Czê¶æ praktyczna:
  1. Dokumenty firmowe:
   • Przygotowanie dokumentów firmowych,
   • Analiza i ocena.
  2. Materia³y informacyjne (prasowe), oferty:
   • Przygotowanie wybranych materia³ów informacyjnych (prasowych), ofert,
   • Analiza i ocena.
  3. Prezentacje:
   • Przygotowanie prezentacji,
   • Analiza i ocena.
  4. Zebranie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Podsumowanie warsztatów.

  Czas trwania:
  8 godzin.

  Liczba uczestników:
  Maksymalnie 20 osób.
 • Kontakty z mediami
  Cel szkolenia:
  Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy odpowiedzialni s± za kontakty z mediami, zarówno jako wystêpuj±cy, jak i koordynatorzy. Dostarcza ono przede wszystkim zaawansowanych metod "wykorzystywania" dziennikarzy do promocji programu politycznego. Pe³ne wykorzystanie potencja³u mediów wymaga stosowania niekonwencjonalnych technik "kontrolowania przekazu". To szkolenie umo¿liwia poznanie najwa¿niejszych z tych metod. Celami szkolenia s±:
  • wskazanie metod strategicznego planowania wspó³pracy z mediami
  • przekazanie nowoczesnych technik zaawansowanego kszta³towania przekazu w mediach
  • przedstawienie sposobów kszta³towania korzystnych relacji z mediami lub neutralizowanie negatywnego nastawienia
  • przygotowanie do wspó³pracy z mediami podczas sytuacji kryzysowej

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy dzia³ów marketingowych i PR firm

  Program szkolenia:
  • Podstawowe zasady kontaktów z mediami – wprowadzenie
  • Tworzenie planu kontaktów z mediami – analizy przypadków
  • Rzecznik prasowy i jego zadania – warsztaty
  • Kontakty z pras± – Notatka prasowa (news release) i inne formy komunikacji z pras± – warsztaty
  • Zasady kontaktów z dziennikarzami radiowymi i telewizyjnymi – warsztaty
   – Wywiad radiowy
   – Wywiad telewizyjny
  • Konferencja prasowa – zasady i podstawowe b³êdy – symulacja
  • Rozmowa z dziennikarzem – podstawowe zasady – warsztaty
  • Media relations a imprezy specjalne – analizy przypadków i warsztaty
  • Media relations w sytuacjach kryzysowych – analizy przypadków i symulacja
  • Mierzenie rezultatów media relations – podsumowanie

  Czas trwania:
  1 dzieñ – 8 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  6 – 16 osób
 • Podatkowe i rachunkowe aspekty leasingu
  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podatkowych i rachunkowych aspektów leasingu ze szczególnym uwzglêdnieniem uregulowañ prawnych.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu leasingu, w tym dla pracowników banków, pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno finansowych.


  Program szkolenia:

  Dzieñ 1 – Leasing ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektów podatkowych
  • Rodzaje leasingu
   • Leasing finansowy i operacyjny
   • Leasing bezpo¶redni i po¶redni
   • Leasing zwrotny
   • Leasing pe³ny (full leasing)
   • Leasing konsumencki
  • Rodzaje leasingu
  • Uregulowanie leasingu w prawie podatkowym
   • Leasing a podatek dochodowy
   • Leasing a podatek od towarów i us³ug
   • Szczególne zasady opodatkowania leasingu samochodów osobowych
  • Wybrane aspekty podatkowe dzia³añ realizowanych w trakcie umowy leasingowej
   • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu
   • Zakoñczenie umowy leasingowej (w tym wcze¶niejsze zakoñczenie umowy leasingu)
  Dzieñ 2 – Leasing w prawie bilansowym
  • Wprowadzenie do rachunkowo¶ci leasingu.
   • Ustawa o rachunkowo¶ci
   • Polski Standard Rachunkowo¶ci
   • MSR 17, US GAAP
  • Klasyfikacja umów leasingu
   • Leasing finansowy
   • Leasing operacyjny
  • Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniach finansuj±cego
   • Leasing finansowy
   • Leasing operacyjny
  • Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniach korzystaj±cego
   • Leasing finansowy
   • Leasing operacyjny
  • Rachunkowo¶æ szczególnych przypadków w transakcjach leasingu
   • Zmiana przedmiotu umowy
   • Zmiana okresu umowy
   • Sprzeda¿ przedmiotu osobie trzeciej
   • Ró¿nice kursowe
   • Leasing nieruchomo¶ci
   • Leasing zwrotny
   • Wcze¶niejsze zakoñczenie umowy leasingu
   • Przejêcia portfela
  Czas trwania szkolenia:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  do 15 osób
 • Podstawy rynku kapita³owego

  Cel szkolenia: Przedstawienie podstawowych informacji dotycz±cych rynku kapita³owego i mechanizmów rz±dz±cych tym rynkiem w szczególno¶ci w kontek¶cie podejmowania decyzji inwestycyjnych

  Adresaci szkolenia: Osoby zainteresowane poznaniem podstawowych informacji o rynku kapita³owym.

  Program szkolenia:

  1. Struktura i zadania rynku kapita³owego: (30’)
   • rynek kapita³owy jako segment rynku finansowego,
   • podzia³ rynku kapita³owego,
   • zadania rynku kapita³owego w gospodarce kraju.
  2. Instrumenty notowane na rynku kapita³owym: (30’)
   • akcje,
   • obligacje,
   • instrumenty pochodne.
  3. Ewolucja rynku kapita³owego: (30’)
   • integracja gie³d na poziomie krajowym,
   • integracja gie³d na poziomie miêdzynarodowym,
   • rozwój alternatywnych platform obrotu,
   • demutualizacja gie³d,
   • implikacje regulacyjne,
   • nowa formu³a tworzenia regulacji dot. rynku kapita³owego w ramach UE.
  4. Zmiany na rynku kapita³owym wynikaj±ce z cz³onkostwa w UE: (45’)
   • najwa¿niejsze regulacje UE dotycz±ce rynku kapita³owego,
   • wp³yw przyst±pienia Polski do UE na polski rynek kapita³owy.
  5. Polski rynek kapita³owy na tle rynków zagranicznych: (45’)
   • charakterystyczne cechy jako¶ciowe polskiego rynku kapita³owego,
   • porównanie rozmiarów rynku polskiego i rynków zagranicznych.
  6. Zale¿no¶æ pomiêdzy zyskiem a ryzykiem: (45’)
   • przedstawienie dlaczego wiêkszy zysk musi siê wi±zaæ z wiêkszym ryzykiem,
   • praktyczne przyk³ady potwierdzaj±ce powy¿sz± zale¿no¶æ.
  7. Podstawy matematyki finansowej: (45’)
   • ile trzeba zaoszczêdziæ, ¿eby ¿yæ z oszczêdno¶ci? (renta wieczysta, warto¶æ pocz±tkowa renty p³atnej z do³u na przyk³adach, ¶rednia oczekiwana d³ugo¶æ ¿ycia),
   • jak zaoszczêdziæ tak± kwotê? (si³a procentu sk³adanego i warto¶æ przysz³a strumienia pieniêdzy na przyk³adach)
  8. Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych: (45’)
   • krótka charakterystyka analizy technicznej,
   • krótka charakterystyka analizy fundamentalnej,
   • alternatywne metody podejmowania decyzji inwestycyjnych.
  9. Fundusze inwestycyjne: (45’)
   • ró¿nice pomiêdzy funduszem otwartym a zamkniêtym,
   • klasyfikacja funduszy z punktu widzenia polityki inwestycyjnej,
   • fundusze parasolowe,
   • fundusze funduszy.

   

  Czas trwania: 1 dzieñ

  Wielko¶æ grupy: max 20 osób

 • Podstawy statystyki
  Cel szkolenia:

  Zajêcia maj± na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy ze statystyki, co w konsekwencji prowadziæ ma do nabycia nastêpuj±cych umiejêtno¶ci:
  • poprawnego zaprojektowania badania statystycznego
  • odczytywania i interpretacji podstawowych wska¼ników statystycznych
  • szacowania nieznanych parametrów populacji (np. wielko¶ci sprzeda¿y, zwolenników partii politycznych) na podstawie statystycznych badañ czê¶ciowych
  • szacowania i interpretacji b³êdu statystycznego (w tym odró¿nianie b³êdów losowych i nielosowych)
  • poprawnego odczytywania wyników badañ statystycznych
  • uogólniania wyników badania czê¶ciowego na ca³± populacjê

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie to adresowane jest do wszystkich osób, które chc± b±d¼ musz± zapoznaæ siê z tajnikami statystyki, tak aby nie by³a ona dla nich "enigmatyczn± dziedzin± wiedzy", ale realnym i prostym narzêdziem umo¿liwiaj±cym zrozumienie, opis, poznanie i przewidywanie zjawisk (spo³ecznych, rynkowych, gospodarczych, politycznych) zachodz±cych we wspó³czesnym ¶wiecie.

  Program szkolenia:
  • Metody doboru próby
        – dobór losowy, celowy, kwotowy, próba reprezentacyjna
  • Podstawowe parametry populacji i ich interpretacja
        – ¶rednia, mediana, czêsto¶æ, wariancja, indeks dynamiki zmian etc.
  • Estymacja punktowa
        – szacowanie nieznanych parametrów populacji na podstawie badañ czê¶ciowych
  • Analiza b³êdu losowego
        – wariancja, odchylenie standardowe
  • Konstrukcja i interpretacja przedzia³ów ufno¶ci
        – przedzia³y ufno¶ci dla rozk³adu normalnego i du¿ych prób
  • Ustalanie liczebno¶ci próby
        – minimalna liczebno¶æ próby zapewniaj±ca po¿±dan± precyzjê szacunku; badanie wstêpne
  • Koncepcja testowania hipotez statystycznych
  • Badania jako¶ciowe
  • Losowanie warstwowe i losowanie zespo³owe
        – podzia³ populacji na klasy, ze wzglêdu na przynale¿no¶æ do danego województwa, rodzaj wykonywanej dzia³alno¶ci gospodarczej etc.
        – alokacja próby miêdzy warstwy, losowanie proporcjonalne
        – szacowanie nieznanej liczebno¶ci populacji oraz liczebno¶ci warstw (klas)
  • Analiza b³êdów nielosowych
  • Praktyczne aspekty badañ statystycznych
        – problem braku odpowiedzi
        – sposoby zbierania informacji statystycznych
        – planowanie i realizacja badañ
  Czas trwania:
  2 sesje po 8 godzin – razem 16 godzin

  Czas trwania:
  Maksymalnie 25 osób
 • Public relations
  Adresaci szkolenia
  • osoby zajmuj±cy siê PR i promocj±
  • osoby odpowiedzialne za komunikacjê wewnêtrzn± i zewnêtrzn± organizacji

  Cel szkolenia:
  Szkolenie to skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizacjê strategii public relations. Umo¿liwia ono zapoznanie siê z najnowszymi ¶wiatowymi trendami w prowadzeniu kampanii PR. Nastawione jest na przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu strategicznego planowania, organizacji i przeprowadzania kampanii PR. Uwzglêdnia nowe wykorzystanie badañ opinii publicznej, metody "szybkiej odpowiedzi" oraz ci±g³ego kontrolowania przebiegu przekazu. W szkoleniu zwracamy uwagê zarówno na problemy wewnêtrznego, jak i zewnêtrznego PR, analizujemy dzia³ania proaktywne w dotychczasowych kampaniach PR oraz dzia³ania zwi±zane z kszta³towaniem wizerunku w czasie sytuacji kryzysowej. Szczegó³owe cele szkolenia to:
  • przedstawienie znaczenia PR jako procesu ci±g³ego komunikowania siê ze ¶wiadomie wybranymi grupami w celu pozytywnego i trwa³ego zaistnienia w ¶wiadomo¶ci odbiorców
  • udostêpnienie uczestnikom ró¿nych technik PR
  • przedstawienie zasad strategicznego planowania kampanii PR
  • przekazanie najnowszych trendów zwi±zanych z PR

  Program szkolenia:
  • strategiczne planowanie kampanii PR
  • przygotowywanie struktury organizacyjnej – wewnêtrzny i zewnêtrzny PR
  • sposoby korzystania z badañ opinii publicznej
  • tworzenie materia³ów promocyjnych
  • metody bie¿±cego monitorowania skuteczno¶ci kampanii PR
  • zarz±dzanie kryzysem

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin


  Wielko¶æ grupy:
  6 – 16 osób
 • Skuteczny plan marketingowy
  Cel szkolenia:
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia planu marketingowego
  • Ustalenie schematu tworzenia planu marketingowego
  • Zastosowanie planu do bie¿±cych i strategicznych dzia³añ firmy
  • Prze¶ledzenie opisanego planem procesu zarz±dzania projektem marketingowym od pomys³u do wypracowania zysków

  Adresaci szkolenia:
  • Pracownicy dzia³ów marketingu i sprzeda¿y
  • Osoby zarz±dzaj±ce projektami, project managers
  • Kierownicy zespo³ów w dzia³ach marketingu
  • Prywatni przedsiêbiorcy, small – business
  • Pracownicy dzia³u handlu

  Program szkolenia:
  1. Podstawowe za³o¿enia planu marketingowego
  2. Analiza sytuacji
   • analiza wyników historycznych lub porównywalnych
   • screening rynku
   • produkt, us³uga, firma
   • analiza ¼róde³ warto¶ci
  3. Wykorzystanie i analiza badañ marketingowych
  4. Segmentacja rynku
   • definiowanie grup docelowych (kryteria funkcjonalne i behawioralne)
   • okre¶lanie segmentów g³ównych i pobocznych
   • metody docierania do wybranych grup
  5. Metody portfelowe – analiza dynamiczna
   • macierz BCG
   • macierz McKinsey
   • inne narzêdzia analizy portfelowej
  6. Ustalanie celów i metody planowania
   • pozyskanie informacji do planu marketingu
   • elementy planowania operacyjnego
   • techniki zarz±dzania projektem
  7. Harmonogramy
  8. Prognozowanie wyników
  9. opracowanie planu marketingowego
  10. Techniki prezentacji planu marketingowego

   

  Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy: 6-16 osób

 • Rynek kapita³owy i inwestycje

  Cel szkolenia:
  Przedstawienie zagadnieñ rynku kapita³owego i mechanizmów rz±dz±cych tym rynkiem w kontek¶cie ewolucji i globalizacji rynków kapita³owych, a tak¿e kwestii zwi±zanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

  Adresaci szkolenia:
  Osoby zainteresowane poznaniem zagadnieñ zwi±zanych z ewolucj± rynku kapita³owego i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

  Program szkolenia:

  Dzieñ pierwszy (6h):

  1. Struktura i zadania rynku kapita³owego (45’)
   • rynek kapita³owy jako segment rynku finansowego
   • podzia³ rynku kapita³owego
   • zadania rynku kapita³owego w gospodarce kraju
  2. Ewolucja rynku kapita³owego (45’)
   • integracja gie³d na poziomie krajowym
   • integracja gie³d na poziomie miêdzynarodowym
   • rozwój alternatywnych platform obrotu
   • demutualizacja gie³d
   • implikacje regulacyjne
   • nowa formu³a tworzenia regulacji dot. rynku kapita³owego w ramach UE
  3. Zmiany na rynku kapita³owym wynikaj±ce z cz³onkostwa w UE (60’)
   • najwa¿niejsze regulacje UE dotycz±ce rynku kapita³owego
   • wp³yw przyst±pienia Polski do UE na polski rynek kapita³owy
  4. Polski rynek kapita³owy na tle rynków zagranicznych (60’)
   • charakterystyczne cechy jako¶ciowe polskiego rynku kapita³owego
   • porównanie rozmiarów rynku polskiego i rynków zagranicznych
  5. Koszty i korzy¶ci regulacji (60’)
   • potencjalne korzy¶ci wynikaj±ce z regulacji
   • koszty zwi±zane z tworzeniem i implementacj± regulacji
   • przestêpstwa na rynku kapita³owym

  Dzieñ drugi (6h)

  1. Akcja jako przedmiot obrotu na gie³dzie (30’)
   • rodzaje akcji
   • uprawnienia akcjonariuszy
  2. Funkcjonowanie spó³ki akcyjnej (60’)
   • podzia³ kompetencji pomiêdzy organa spó³ki
   • organizacja i przebieg WZA
   • zasady ³adu korporacyjnego
  3. Pozyskiwanie kapita³u na rynku kapita³owym (90’)
   • zasady przeprowadzania oferty publicznej
   • prospekt emisyjny
   • wymogi informacyjne spó³ek gie³dowych
  4. Fuzje i przejêcia spó³ek (90’)
   • zasady nabywania znacznych pakietów akcji
   • ochrona akcjonariuszy mniejszo¶ciowych
   • wrogie przejêcia

  Dzieñ trzeci (6h)

  1. Zale¿no¶æ pomiêdzy zyskiem a ryzykiem (45’)
   • przedstawienie dlaczego wiêkszy zysk musi siê wi±zaæ z wiêkszym ryzykiem
   • praktyczne przyk³ady potwierdzaj±ce powy¿sz± zale¿no¶æ
  2. Podstawy matematyki finansowej (60’)
   • ile trzeba zaoszczêdziæ, ¿eby ¿yæ z oszczêdno¶ci (renta wieczysta, warto¶æ pocz±tkowa renty p³atnej z do³u na przyk³adach, ¶rednia oczekiwana d³ugo¶æ ¿ycia?
   • jak zaoszczêdziæ tak± kwotê (si³a procentu sk³adanego i warto¶æ przysz³a strumienia pieniêdzy na przyk³adach)?
  3. Instrumenty notowane na rynku kapita³owym (165’)
   • akcje (5’ – przypomnienie)
   • obligacje (70’)
   • instrumenty pochodne (90’)

  Dzieñ czwarty (6h)

  1. Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych (90’)
   • krótka charakterystyka analizy technicznej
   • krótka charakterystyka analizy fundamentalnej
   • poleganie na rekomendacjach
   • alternatywne metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
  2. Zarz±dzanie aktywami i fundusze inwestycyjne (90’)
   • zarz±dzanie aktywami
   • ró¿nice pomiêdzy funduszem otwartym a zamkniêtym
   • klasyfikacja funduszy z punktu widzenia polityki inwestycyjnej
   • fundusze parasolowe
   • fundusze funduszy
  3. Psychologia inwestowania (60’)
   • potrzeba strategii inwestycyjnej
   • znaczenie konsekwencji
   • podstawowe pu³apki psychologiczne
  4. Podsumowanie kursu (30’)
   • pytania, rozwiewanie w±tpliwo¶ci, wskazanie mo¿liwo¶ci dalszej edukacji w dziedzinie rynku kapita³owego

  Czas trwania:
  24 godziny akademickie – 4 x 6 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  max 20 osób

 • Strategia marketingowa firmy
  G³ównym celem jest:
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z podstawowymi aspektami budowania strategii marketingowej firmy
  • Przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu æwiczeñ praktycznych zagadnieñ usprawniania dzia³añ zwi±zanych z tworzeniem i realizacj± strategii marketingowej
  • Pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarz±dzania lud¼mi w zespole, podejmowania decyzji w ró¿nych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  • Poparte æwiczeniami przedstawienie technik s³u¿±cych efektywnemu zarz±dzaniu strategi± marketingow±
  Szkolenie jest skierowane do:
  • Pracowników dzia³ów marketingu
  • Osób zarz±dzaj±cych projektami, project managers
  • Kierowników zespo³ów w dzia³ach marketingu

  Metody prowadzenia zajêæ:
  Merytoryczna zawarto¶æ szkolenia bêdzie przedstawiona zarówno w formie wyk³adu przedstawiaj±cego najnowsze do¶wiadczenia w zarz±dzaniu projektami jak i warsztatów na bie¿±co weryfikuj±cych zdobyte umiejêtno¶ci. Zagadnienia te bêd± poparte przyk³adami, zadaniami oraz analiz± rzeczywistych przypadków wywodz±cych siê z ¿ycia firm. Ka¿da czê¶æ szkolenia uwieñczona zostanie pog³êbion± analiz± przypadków, zajêciami warsztatowymi lub symulacj± w trakcie której bêdzie mo¿na na bie¿±co weryfikowaæ przedstawione zagadnienia.

  Plan zajêæ:
  • Strategia marketingowa, jej rola w dzia³alno¶ci firmy
  • Strategia marketingowa a otoczenie firmy
  • Cele marketingowe – zasady tworzenia i strategie realizacji
  • Rola satysfakcji i zaspokajania potrzeb klientów strategii marketingowej
  • Rozpoznanie klientów (indywidualnych, instytucjonalnych).
   Strategie wobec klientów kluczowych.
  • Budowanie wizerunku firmy jako element strategii marketingowej
  • Badania efektywno¶ci i skuteczno¶ci strategii marketingowej, budowa planów marketingowych
  • Znaczenie czynnika ludzkiego w strategii marketingowej firmy
  Ka¿dy punkt bêdzie realizowany wed³ug schematu:
  15 min. omówienie zagadnieñ teoretycznych, 30 min. analiza studium przypadku przez s³uchaczy, 15 min. omówienie wyników æwiczeñ i podsumowanie.

  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osob
 • Tworzenie i ocena biznesplanów. Warsztaty praktyczne

  Cel szkolenia:
  Zapoznanie uczestników szkolenia z teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowywania biznesplanu dla nowego przedsiêbiorstwa lub projektu inwestycyjnego. Wykszta³cenie praktycznej umiejêtno¶ci sporz±dzania biznesplanu i oceny gotowego biznesplanu.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie jest kierowane do:

  • osób planuj±cych uruchomienie w³asnej dzia³alno¶ci gospodarczej,
  • przedsiêbiorców planuj±cych rozwój dotychczasowej dzia³alno¶ci.


  Program szkolenia:

  Dzieñ 1
  Zasady metodyczne przygotowywania biznesplanu oraz omówienie wszystkich elementów biznesplanu

  1. Co to jest biznesplan?
  2. Adresaci biznesplanu i ich oczekiwania
  3. Wymagania wobec wykonawców biznesplanu
  4. Ograniczenia biznesplanu
  5. Funkcje biznesplanu
  6. Planowanie przygotowania biznesplanu
  7. ¬ród³a pozyskiwania informacji do biznesplanu
   • dane statystyczne
   • zasoby internetowe
   • pisma bran¿owe
  8. Struktura biznesplanu – szczegó³owe omówienie
   • streszczenie
   • analiza zasobowa (ludzie, technologia, surowce etc.)
   • analiza rynku
    • analiza rynku lokalnego / krajowego / europejskiego
    • analiza piêciu si³ wg modelu konkurencyjno¶ci Portera
   • strategie marketingowe
    • strategia produktowa
    • strategia cenowa
    • strategia dystrybucji
    • strategia promocji i reklamy
   • analiza SWOT i strategie konkurencji
  9. Przyk³adowe spisy tre¶ci biznesplanów nowej firmy i nowego przedsiêwziêcia

  Rodzaj zajêæ: wyk³ad, konwersatorium i æwiczenia (na przyk³adzie biznesplanu pt. Zakup stacji paliw p³ynnych lub innego) z analizy SWOT, analizy 5 si³ Portera

  Dzieñ 2
  Plan finansowy i ocena op³acalno¶ci biznesplanu

  1. Sporz±dzanie sprawozdañ finansowych i innych tabel finansowych
   • sprzeda¿
   • koszty
   • nak³ady i amortyzacja
   • zapotrzebowanie na kapita³ obrotowy
   • rachunek zysków i strat
   • rachunek przep³ywów pieniê¿nych
   • bilans
   • ksiêgowe a inwestycyjne przep³ywy pieniê¿ne
  2. ¬ród³a finansowania nowego i istniej±cego biznesu oraz kalkulacja stopy dyskontowej
   • ¶rodki w³asne (zysk netto, amortyzacja, kapita³ w³asny, anio³ biznesu, venture capital)
   • kapita³y obce (po¿yczka, kredyt bankowy, leasing)
  3. Ocena op³acalno¶ci przedsiêwziêcia i analiza wra¿liwo¶ci
   • analiza wska¼ników finansowych
   • próg rentowno¶ci (BEP)
   • mierniki op³acalno¶ci biznesplanów
    • mierniki proste (prosty okres zwrotu, ksiêgowa stopa zwrotu, ROI, ROE)
    • mierniki dyskontowe (NPV – warto¶æ zaktualizowana netto, IRR – wewnêtrzna stopa zwrotu, DPP – zdyskontowany okres zwrotu)
  4. Analizy koñcowe biznesplanów
   • analiza scenariuszy
   • analiza wra¿liwo¶ci
  Rodzaj zajêæ: konwersatorium + æwiczenia (na przyk³adzie biznesplanu pt. Zakup stacji paliw p³ynnych). Ewentualnie praca w arkuszu kalkulacyjnym Excel – tworzenie sprawozdañ finansowych, kalkulacja funkcji finansowych Excela (NPV, IRR).

  Dzieñ 3 
  Warsztat – uczestnicy szkolenia pracuj± w kilkuosobowych grupach nad biznesplanami przy aktywnej pomocy prowadz±cych.

  1. Praca w grupach:
   • pomys³
   • analiza rynku
   • analiza 5 si³ konkurencyjno¶ci
   • analiza SWOTprognoza rachunku zysków i strat
   • prognoza rachunku przep³ywów pieniê¿nych
   • kalkulacja op³acalno¶ci biznesplanów
  2. Prezentacja wybranych biznesplanów 
  Rodzaj zajêæ: konsultacje + æwiczenia. Niezbêdne bêd± (minimum 2) laptopy dla ka¿dej grupy. W zale¿no¶ci od umiejêtno¶ci grupy warsztat mo¿e trwaæ jeden lub kilka dni.


  Czas trwania: 3 dni
  Wielko¶æ grupy: ok. 20 osób

 • Tworzenie korespondencji biznesowej
  Cel szkolenia:
  • Podniesienie efektywno¶ci tworzenia korespondencji biznesowej: listów, listów elektronicznych, ofert handlowych
  • Wypracowanie efektywnych szablonów korespondencji handlowej
  • Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenie korespondencji biznesowej

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy zawodowej spotykaj± siê z konieczno¶ci± tworzenia korespondencji biznesowej i chc± podnie¶æ jej efektywno¶æ. W trakcie warsztatów przeprowadzane s± æwiczenia dotycz±ce pisania listów biznesowych, korespondencji elektronicznej, generowania ofert handlowych. Uczestnicy maj± mo¿liwo¶æ porównania u¿ywanych przez siebie schematów z wzorcami przedstawianymi przez trenera. Trener dodatkowo przekazuje uczestnikom wiele wskazówek, które przyczyniaj± siê do tego, ¿e korespondencja rzeczywi¶cie ma szanse zostaæ przeczytana przez adresata oraz ma szanse wyzwoliæ w nim po¿±dan± aktywno¶æ.

  Adresaci szkolenia to:

  • Osoby na stanowiskach wykonawczych i mened¿erskich
  • Osoby odpowiedzialne za utrzymywanie korespondencji z klientami i wspó³pracownikami firmy
  • Osoby tworz±ce oferty handlowe 

  Program szkolenia:

  1. List biznesowy – 3 h
   • Podstawowe zasady i schematy
   • Przyk³ady i æwiczenia
  2. Korespondencja elektroniczna – efektywny e-mail – 2 h
   • Podstawowe zasady
   • Struktura e-maila
   • 12 sposób podnosz±cych efektywno¶æ korespondencji elektronicznej
   • Æwiczenia
  3. Oferta handlowa – 3 h
   • Podstawowe zasady
   • Szablony ofert handlowych
   • Struktura oferty
   • Odpowiadanie na zapytanie ofertowe
   • Przyk³ady i æwiczenia
  Metody prowadzenia szkolenia:
  Dyskusje grupowe, analizy przypadków, æwiczenia

  Czas trwania:
  1 dzieñ – 8 godzin

  Wielko¶æ grupy
  6 – 16 osób
 • Tworzenie reklam prasowych oraz broszur WWW

  Cel szkolenia:

  • Wskazanie kluczowych uwarunkowañ skutecznej reklamy prasowej
  • Rozwiniêcie umiejêtno¶ci tworzenia i analizy reklamy prasowej
  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy dzia³ów marketingu tworz±cy reklamy prasowe

  Program szkolenia:

  1. Czynniki wp³ywaj±ce na zapamiêtanie przekazu a zasady tworzenia przekazów
  2. Slogan jako kluczowy konstans reklamowy
   • slogan a atrybuty marki
   • slogan a cele reklamy
   • zasady tworzenia sloganu
  3. Struktura reklamy prasowej
  4. Zasady tworzenia poszczególnych elementów reklamy prasowej
  5. Tekst reklamy
   • styl tekstu reklamy
   • typografia – jak poprawnie wykorzystaæ kroje pisma
  6. Layout – projekt uk³adu graficznego
  7. Percepcja wzrokowa – podstawowe prawa
  8. Regu³y projektowania
   • optyczny punkt równowagi a punkt geometryczny
   • wybór elementów przyci±gaj±cych uwagê
   • umiejscowienie logotypu, tekstu, obrazów wzglêdem siebie
   • dobór kolorów
  9. Podsumowanie – analiza najlepszych i najgorszych reklam

  Czas trwania:
  1 dzieñ

  Wielko¶æ grupy:
  Do 20 osób

   

 • Wprowadzenie do rachunkowo¶ci finansowej i zarz±dczej
  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest zaprezentowanie trzech g³ównych elementów sprawozdania finansowego przedsiêbiorstwa, tj. bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przep³ywów pieniê¿nych oraz na ich podstawie przeprowadzenie analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa. Celem drugiej czê¶ci szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi rachunkami wykorzystywanymi w rachunkowo¶ci zarz±dczej.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do s³uchaczy, którzy chc± nauczyæ siê w³a¶ciwie "czytaæ" sprawozdanie finansowe spó³ki i na jego podstawie móc oceniæ jej kondycjê ekonomiczno-finansow±, jak równie¿ zapoznaæ siê z podstawowymi rachunkami wykorzystywanymi w rachunkowo¶ci zarz±dczej przedsiêbiorstwa.

  Program szkolenia:

  I. Wprowadzenie do rachunkowo¶ci finansowej
  1. Standardy sprawozdawczo¶ci finansowej

  2. Sprawozdanie finansowe:
   • bilans
   • rachunek zysków i strat
   • rachunek przep³ywów pieniê¿nych.
  3. Case study – analiza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa.

   

  II. Wprowadzenie do rachunkowo¶ci zarz±dczej

  1. Rachunek kalkulacyjny kosztów.
  2. Rachunek kosztów bezpo¶rednich.
  3. Rachunek inwestycyjny.
  4. Analiza progu rentowno¶ci.
  5. Analiza wra¿liwo¶ci zysku.

   

  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  ok. 20 osób

 • Zarz±dzanie strategiczne przedsiêbiorstwem

  Cel szkolenia:
  Zaznajomienie s³uchaczy ze specyfik± i rol± strategii w zarz±dzaniu, reorientacja na zadania strategiczne przedsiêbiorstwa

  Adresaci szkolenia:
  Naczelne kierownictwo ¶rednich i du¿ych przedsiêbiorstw.

  Program szkolenia:

  1. Rola strategii w zarz±dzaniu
   • poziomy zarz±dzania
   • my¶lenie strategiczne
   • sylwetka strategicznego mened¿era

  2. Znaczenie analizy strategicznej w zarz±dzaniu firm±
   • metody analizy makrootoczenia
   • metody analizy sektorowej
   • analiza SWOT

  3. Budowa strategii zarz±dzania w oparciu o wykorzystanie przewag konkurencyjnych
   • rodzaje strategii dzia³ania
   • metody opracowania strategii
   • biznes plan jako element budowy strategii

  4. Finansowe aspekty analizy strategicznej
   • analiza rentowno¶ci
   • próg rentowno¶ci
   • ryzyko finansowe i operacyjne
   • koszt u¿ycia kapita³u

  5. Analiza rentowno¶ci projektów inwestycyjnych
   • rola czynnika zmiany warto¶ci kapita³u w czasie
   • warto¶æ aktualna netto
   • wewnêtrzna stopa zwrotu


  Czas trwania:
  10-15 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  do 20 osób
 • Zarz±dzanie warto¶ci± klienta

  Cel szkolenia:

  • zdobycie wiedzy z zakresu podej¶cia do klienta jako kapita³u przedsiêbiorstwa generuj±cego wp³ywy, rekomendacje oraz informacje;
  • zdobycie umiejêtno¶ci pomiaru warto¶ci klientów;
  • zdobycie wiedzy z zakresu konkurowania warto¶ciami dla klientów;
  • zdobycie wiedzy w zakresie zarz±dzania wiedz± o kliencie;
  • zdobycie umiejêtno¶ci identyfikacji najcenniejszych klientów poprzez analizê RFM;
  • zdobycie wiedzy z zakresu budowania satysfakcji klientów i lojalno¶ci;
  • zdobycie umiejêtno¶ci formu³owania strategii wzrostu warto¶ci klientów;
  • zdobycie umiejêtno¶ci zarz±dzania relacjami z klientami z wykorzystaniem internetu;
  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie skierowane jest do pracowników ró¿nych dzia³ów: marketingu, obs³ugi klienta i sprzeda¿y, a tak¿e do osób zarz±dzaj±cych zainteresowanych podnoszeniem warto¶ci i konkurencyjno¶ci firm dzia³aj±cych zarówno na rynku dóbr biznesowych, jak i konsumpcyjnych.

  Program szkolenia:

  Szkolenie zostanie poprowadzone w formie seminarium z licznymi studiami przypadków i æwiczeniami.
  1. Klient jako kapita³ przedsiêbiorstwa
   • Orientacja na zindywidualizowane relacje z klientami
   • Marketing relacyjny vs. marketing transakcyjny
   • Cykl ¿ycia klienta w firmie
  2. Mierniki oceny warto¶ci klienta dla firmy
   • Warto¶æ ¿yciowa klienta, kapita³ klienta, ARPU
   • Metody pomiaru rentowno¶ci klienta
   • Analiza kosztów klienta
   • Æwiczenie: Pomiar warto¶ci ¿yciowej klienta
  3. Konkurowanie warto¶ciami dla klientów
   • Analiza potrzeb klientów i warto¶ci oferowanych klientom
   • Komunikowanie warto¶ci klientom
   • Analiza ryzyk klienta
   • Analiza luk warto¶ci
   • Strategia b³êkitnego oceanu
   • Æwiczenie: strategie konkurowania warto¶ciami dla klienta
  4. Zarz±dzanie wiedz± o klientach
   • ¬ród³a pozyskiwania wiedzy o klientach
   • Rodzaje wiedzy o klientach
   • Analiza RFM (recency, frequency, monetary value) jako metoda identyfikacji najcenniejszych klientów
   • Æwiczenie: identyfikacja najcenniejszych klientów poprzez analizê RFM
  5. Modele budowy satysfakcji i lojalno¶ci klientów
   • Wspó³czesne rozumienie satysfakcji i lojalno¶ci
   • Modele satysfakcji i lojalno¶ci klientów
   • Sposoby pomiaru satysfakcji i lojalno¶ci klientów
   • Wspó³zale¿no¶ci miêdzy satysfakcj±, lojalno¶ci± a rentowno¶ci± klientów
   • Æwiczenie: Budowa modelu satysfakcji i lojalno¶ci klientów
  6. Segmentacja portfela klientów
   • Nowoczesne kryteria segmentacji portfela klientów
   • Warunki udanej segmentacji klientów
   • Segmentacja podstaw± wzrostu warto¶ci klientów
  7. Strategie wzrostu warto¶ci klientów
   • Sposoby budowy warto¶ci klienta klientów
   • Obs³uga klienta jako generator warto¶ci klienta
   • Lojalno¶æ klienta jako generator warto¶ci klienta
   • Sprzeda¿ dodatkowa jako generator warto¶ci klienta
   • Æwiczenie: Strategie ukierunkowane na wzrost warto¶ci klientów
  8. Wykorzystanie internetu w zarz±dzaniu relacjami z klientami
   • Warto¶ci dostarczane klientom przez internet
   • Pozyskiwanie klientów przez internet
   • Wykorzystanie Internetu w obs³udze klientów
   • Budowa lojalno¶ci klientów z wykorzystaniem internetu
   • Zdobywanie wiedzy o klientach z wykorzystaniem internetu
   • Æwiczenie: Zastosowanie internetu w relacjach z klientami
  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  do 15 osób

 • Zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa
  Cel szkolenia:
  Zaznajomienie z nowoczesnymi koncepcjami i trendami w zarz±dzaniu na przyk³adzie zarz±dzania warto¶ci± firmy. Przy omawianiu poszczególnych zagadnieñ wyk³adowca bazuje na dotychczasowej wiedzy studentów, zdobytej podczas studiowania takich przedmiotów jak analiza strategiczna, marketing i zarz±dzanie finansami. Zajêcia mog± mieæ charakter interaktywny, seminarium, konwersatorium .

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy wy¿szego i ¶redniego szczebla zarz±dzania w przedsiêbiorstwach z ró¿nych bran¿

  Program szkolenia:

  1. Zakres i znaczenie koncepcji zarz±dzania warto¶ci± przedsiêbiorstwa
   • Analiza warunków funkcjonowania przedsiêbiorstwa,
   • Potrzeba nowego spojrzenia na przedsiêbiorstwo,
   • Zasady koncepcji zarz±dzania warto¶ci±

  2. Metody wyceny przedsiêbiorstwa
   • Metoda bilansowa,
   • Metoda oparta na wykorzystaniu cash – flow
   • Metody mieszane
   • Wady i zalety poszczególnych metod wyceny
  3. Zarz±dzanie mark± firmy
   • Pojêcie i rola marki,
   • Przyk³ady wykorzystania strategii kszta³towania marki,
   • Wp³yw marki na warto¶æ przedsiêbiorstwa.

  4. Przekszta³cenia strukturalne na rynku
   • Procesy koncentracji kapita³u,
   • Alianse strategiczne,
   • Nowoczesne strategie oszczêdno¶ciowe,
   • Zasady tworzenia strategii funkcjonowania przedsiêbiorstwa

  5. Restrukturyzacja przedsiêbiorstwa
   • Pojêcie i obszary restrukturyzacji
   • Restrukturyzacja jako strategia przetrwania przedsiêbiorstwa,
   • Rodzaje i metody restrukturyzacji
   • Czynnik ludzki w procesie restrukturyzacji.


  Czas trwania:
  15 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  15-20 osób
 • Zarz±dzanie wiedz± w organizacji w warunkach nowej gospodarki
  Cel szkolenia:
  W nowych warunkach spo³eczno-gospodarczych, gdy o pozycji na rynku decyduje zdolno¶æ do antycypowania przysz³ej sytuacji konkurencyjnej, wiedza staje siê gnomem organizacji – tak jak zapis DNA decyduje o cechach osobowo¶ci, mo¿liwo¶ciach cz³owieka, tak te¿ wiedza organizacji oraz jej cz³onków okre¶la jej kszta³t w przysz³o¶ci.
  Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na istotne trendy i procesy spo³eczne i gospodarcze, którym poddawane s± wspó³czesne przedsiêbiorstwa a tak¿e zaproponowanie wybranych metod i narzêdzi zarz±dzania pozwalaj±cych osi±gn±æ przewagê konkurencyjn± na rynku. Uczestnicy szkolenia pozyskaj± wiedzê pozwalaj±c± im przygotowaæ strategiê i program zarz±dzania wiedz± w swojej firmie.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie przeznaczone jest dla mened¿erów zajmuj±cych siê w swoich firmach g³ównie nakre¶laniem kierunku rozwoju, przygotowywaniem strategii, rozwojem pracowników, wdra¿aniem rozwi±zañ nakierowanych na wzrost efektywno¶ci organizacji.


  Program szkolenia:
  1. Nowe warunki – nowe wyzwania. Procesy spo³eczno gospodarcze determinuj±ce zmiany w zarz±dzaniu organizacjami (hiperkonkurencja, wzrost znaczenia i warto¶ci czynników niematerialnych, globalizacja, presja na innowacje, dynamiczny rozwój IT, …).
  2. Od przedsiêbiorstwa wytwórczego w kierunku przedsiêbiorstwa wiedzy – punkty krytyczne dla nowego podej¶cia do zarz±dzania.
  3. Wiedza w organizacji – czym chcemy zarz±dzaæ?
   • Rodzaje wiedzy w organizacji.
   • Znaczenie wiedzy jawnej i ukrytej.
   • Problemy w zarz±dzaniu ró¿nymi rodzajami wiedzy.
  4. Ocena potencja³u organizacji w kontek¶cie zarz±dzania wiedz±.
   • Audyt zarz±dzania wiedz±.
   • Identyfikacja luk wiedzy.
  5. Zarz±dzanie wiedz± w s³u¿bie walki o klienta – relacja zarz±dzania wiedz± do strategii biznesowej firmy.
   • Cele zarz±dzania wiedz±.
   • Czynniki, jakie nale¿y uwzglêdniæ, formu³uj±c strategiê zarz±dzania wiedz±.
   • Podstawowe elementy strategii zarz±dzania wiedz±.
  6. System zarz±dzania wiedz± w organizacji.
   • Wymiary zarz±dzania wiedz±
    • Ludzie/Kultura.
    • Technologia.
    • Procesy.
   • Perspektywy zarz±dzania wiedz±
    • Indywidualna.
    • Departamentalna (jednostki organizacyjnej).
    • Organizacji.
   • P³aszczyzny zarz±dzania wiedz±
    • Zespo³y projektowe.
    • Procesy biznesowe.
    • Hierarchia organizacyjna.
   • Procesy w zarz±dzaniu wiedz±
    • Identyfikacja
    • Pozyskiwanie
    • Tworzenie
    • Przekazywanie
    • Wykorzystywanie
    • Retencja
    • Mapa rozwi±zañ (narzêdzi technologicznych i organizacyjnych) wspieraj±cych zarz±dzanie
    • wiedz±.
  7. Wdra¿anie strategii zarz±dzania wiedz± w organizacji:
   • Etap I – inicjacja.
   • Etap II – analiza istniej±cego systemu.
   • Etap III – projektowanie i rozwój systemu zarz±dzania wiedz±.
   • Etap IV – wdro¿enie.
   • Etap V – ocena wyników.
  8. Wiedza a dzia³anie – najczêstsze problemy w zarz±dzaniu wiedz±.
  9. Wiedza o wiedzy – "biblie" i "guru" zarz±dzania wiedz±, do których warto siê zwróciæ.
  10. Szkolenie … i co dalej, czyli "od czego zacz±æ w poniedzia³ek?"

   

  Czas trwania szkolenia:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  15 osób

 • Zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿owym

  Cele szkolenia:

  Wymagania stawiane przed mened¿erami zwi±zanymi ze sprzeda¿± zwykle dotycz± bardzo kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy dotycz±cej nie tylko rynku, ale tak¿e psychologii i socjologii. Z³o¿ono¶æ zagadnienia wymaga ci±g³ego pog³êbiania wiedzy dotycz±cej tematu. Przegl±danie periodyków, analizowanie przypadków podobnych, rynku i konkurencji jest dla tych osób zadaniem karko³omnym, jako, ¿e bie¿±ce zarz±dzanie sprzeda¿± jest zajêciem na tyle absorbuj±cym, ¿e zwykle nie ma na on to czasu. W trakcie spotkania zostanie przedstawiony przegl±d zaawansowanych metod i szerokich do¶wiadczeñ wspomagaj±cych zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿owym i czasem. 

  Adresaci szkolenia:

  Mened¿erowie dzia³ów sprzeda¿y, mened¿erowie ds. wsparcia sprzeda¿y, mened¿erowie ds. rozwoju sprzeda¿y, kadra zarz±dzaj±ca, key account mened¿erowie, sales mened¿erowie

  Program szkolenia:

  Szkolenie sk³ada siê z modu³ów po¶wiêconych ró¿nym aspektom zarz±dzania zespo³em sprzeda¿owym (ze szczególnym uwzglêdnieniem zarz±dzania zespo³em sprzeda¿y w terenie) oraz zarz±dzania czasem. Wszystkie bloki opieraj± siê na analizie autentycznych przypadków, case studies i æwiczeniach praktycznych.

  W czê¶ci po¶wiêconej zarz±dzaniu zespo³em handlowym, prezentowane jest podej¶cie zarówno od strony poszczególnych handlowców, ich motywacji i satysfakcji z pracy jak równie¿ przedstawione zostanie kompleksowe ujêcie od momentu planowania zatrudnienia, przez selekcjê i rekrutacjê po kontrolê i ocenê s³u¿b sprzeda¿y – ze szczególnym uwzglêdnieniem pracy w terenie.

  W czê¶ci po¶wiêconej zarz±dzaniu czasem, przedstawione i przeæwiczone zostan± techniki ustalania priorytetów, okre¶lania i nazwania spowalniaczy i w±skich garde³ w pracy, wraz z analiz± metod przezwyciê¿ania tych barier.

  Dzieñ 1

  1. Okre¶lenie potrzeb dzia³u sprzeda¿y – dyskusja, case study, æwiczenia 
  2. Zespó³ handlowy i zarz±dzanie zespo³em – dyskusja, case study, æwiczenia, analiza najlepszych praktyk
   • Koordynacja prac zespo³u
   • Role w zespole
   • Techniki zarz±dzania zespo³em
  3. Planowanie i dobór handlowców – dyskusja, case study, æwiczenia
   • planowanie zapotrzebowania na poszczególnych pracowników s³u¿b sprzeda¿y
   • rekrutacja i selekcja (wewnêtrzna, zewnêtrzna, assesment center)
  4. Rozwój pracowników – dyskusja, case study, æwiczenia, analiza najlepszych praktyk
   • coaching, mentoring i zarz±dzanie – jak znale¼æ na to czas
   • ocena potencja³u, adaptacja i rozwój indywidualny handlowców

  Dzieñ 2

  1. Ustalanie celów, planowanie i realizacja planów w dziale sprzeda¿y – dyskusja, case study, æwiczenia, analiza najlepszych praktyk 
   • Zasady ustalania celów
   • Delegacja uprawnieñ w dziale sprzeda¿y
   • Planowanie i rozliczanie planu
  2. Motywowanie s³u¿b sprzeda¿y – dyskusja, case study, æwiczenia, analiza najlepszych praktyk
   • wynagradzanie pracowników oraz ogólne koncepcje i systemy motywacji
   • badanie satysfakcji handlowców
  3. Ocena i kontrola w dziale sprzeda¿y – dyskusja, case study, æwiczenia, analiza najlepszych praktyk
   • analiza i warto¶ciowanie pracy w dziale sprzeda¿y
   • ustalanie ró¿nic w p³acach zasadniczych dla funkcji realizowanych w dziale sprzeda¿y
   • ocenianie pracowników
   • feedback – komunikacja z pracownikami
  4. Zarz±dzanie czasem pracy (swoim i innych) – dyskusja, case study, æwiczenia, analiza najlepszych praktyk
   • okre¶lanie barier w planowaniu czasu prac
   • ustalanie priorytetów
   • przezwyciê¿anie w±skich garde³ i spowalniaczy

  Czas trwania: 2 dni – 16 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy: 6-15 osób

 • Zasady nowoczesnego marketingu w firmie
  Cele szkolenia:
  Szkolenie ma na celu przygotowanie do zarz±dzania dzia³alno¶ci± marketingow± w firmie, konstruowania strategii marketingowej produktów i marek, strategii promocji, produktu i sprzeda¿y.

  Adresaci szkolenia:
  Mened¿erowie marketingu osoby odpowiedzialne za sprzeda¿ i marketing w firmie, wy¿sza kadra mened¿erska

  Program szkolenia:
  Warsztat prowadzony jest ze szczególnym uwzglêdnieniem metod interaktywnych, z wykorzystaniem analiz przypadków i symulacji. W trakcie zajêæ, uczestnicy rozwi±zuj± zadane problemy, podejmuj± decyzje, proponuj± dzia³ania i obieraj± kierunki dzia³añ.
  Szkolenie sk³ada siê z 5 modu³ów. W ka¿dym module, po czê¶ci teoretycznej nastêpuje analiza praktyczna, w proporcji ok. 20% wprowadzenie 80% analizy praktyczne.
  1. Wprowadzenie:
   • zasady marketingu, elementy marketingu,
   • zarz±dzanie marketingowe, zarz±dzanie marketingiem.
  2. Analiza otoczenia i produktu:
   • analiza otoczenia dalszego (CASE, PEST),
   • poszerzona analiza SWOT (poszukiwanie determinant sukcesu, punktowa analiza konkurencji itd.),
   • identyfikacja konkurentów,
   • badania marketingowe.
  3. Analiza segmentów:
   • segmentacja rynku – potrzeby i motywacje klientów,
   • podejmowanie dzia³añ w segmencie.
  4. Zarz±dzanie produktami:
   • analiza cyklu ¿ycia,
   • metody portfelowe – zarz±dzanie portfelem produktów (BCG, McKinsey i in.),
   • strategie cenowe.
  5. Komunikacja i promocja:
   • strategie i zasady promocji,
   • elementy i metody komunikacji,
   • kampanie reklamowe,
   • organizacja i koszty promocji.

  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób