Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Baza szkoleñ » Kursy rozwoju osobistego

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kursy rozwoju osobistego

 • Efektywna komunikacja z klientem
  Cel szkolenia:
  • Wykszta³cenie umiejêtno¶ci elastycznego reagowania na potrzeby klienta
  • Zapoznanie z technikami wywierania wp³ywu na klienta
  • Nabycie umiejêtno¶ci zdobywania zaufania klientów
  • Przeæwiczenie ró¿nych sytuacji, w których konieczny jest kontakt pracownika z klientem

  Adresaci szkolenia:

 • osoby maj±ce bezpo¶redni kontakt z klientem
 • Program szkolenia:

  1. Techniki argumentacji i perswazji – æwiczenia
   • Umiejêtno¶æ budowania swojego autorytetu odwo³uj±c siê procedur
   • Umiejêtno¶æ udowodnienia w³asnej kompetencji
   • Uwypuklenie i wykorzystanie sprzeczno¶ci w argumentacji oponenta
   • Umiejêtno¶æ odpierania zarzutów
   • Odwo³ywanie siê do emocji w celu podparcia argumentów racjonalnych
  2. Struktura rozmowy i spotkania z klientem – æwiczenia
   • Pierwsze wra¿enie – budowanie wiarygodno¶ci i w³asnej kompetencji
   • Szybka reakcja – techniki odpierania zarzutów, odpowiadania na trudne pytania
   • Poszukiwanie wskazówek – odczytywanie sygna³ów
   • Kontrolowanie emocji w³asnych i partnera
   • Pozytywne zakoñczenie
  3. Techniki zadawania pytañ i aktywnego s³uchania
   • pytania zamkniête, otwarte, empatyczne, d±¿±ca do ujawnienia potrzeb jawnych i ukrytych – æwiczenia
  4. Æwiczenia warsztatowe (symulacje) z kamer±
   • przeprowadzanie rozmów telefonicznych i spotkañ z klientami

  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  6-12 osób

 • Kierowanie zespo³em
  Cel szkolenia:
  Podstawowym celem szkolenia jest analiza potencja³u zespo³u w celu jego optymalnego wykorzystania. Istnieje szereg regu³ zarz±dzania zespo³ami, które znacz±co ró¿ni± siê od zasad zarz±dzania organizacj±. Zwykle jednak istnieje ogromna pokusa by ju¿ znane zasady kierowania firm± w sposób prosty prze³o¿yæ na zespó³. Postêpowanie takie znacz±co ogranicza kreatywno¶æ i du¿± czê¶æ tych zagadnieñ, które zespó³ wnosi do ka¿dej firmy.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy wszystkich dzia³ów i szczebli

  Program szkolenia:
  Projekty i zespo³y wydaj± siê byæ przysz³o¶ci± ka¿dej organizacji. St±d powstaje konieczno¶æ poznania dynamiki zespo³ów, skutecznego nimi zarz±dzania oraz wykorzystywania ich potencja³u. W trakcie szkolenia zostan± przedstawione kompleksowo zagadnienia z dziedzin zwi±zanych z szeroko rozumianym zarz±dzaniem zespo³ami.

  1. Grupa a zespó³
   • definicja grupy i zespo³u
   • dlaczego zespó³
  2. Mechanizmy dzia³ania zespo³u
   • Funkcje celu zespo³owego
   • Role zespo³owe
   • Normy i cele – wzajemna korelacja
   • Konformi¶ci i buntownicy
   • Struktury nieformalne, przechodzenie zespo³u w grupê
   • Znaczenie spójno¶ci zespo³u
   • Konflikt
   • Przep³yw informacji w zespole
   • Wzajemne zaufanie i wspó³dzia³ania
   • Relacje zespo³u z otoczeniem (inne zespo³y, jednostki, organizacja)
  3. Tworzenie efektywnego zespo³u
   • Rola oczekiwana, wype³niana, postrzegana, rzeczywista
   • Kto siê nadaje do pracy w zespole
   • Odpowiedni dobór cz³onków zespo³u do zadañ
   • Wspó³dzia³anie i efekt synergii
   • Tworzenie klimatu dla zaanga¿owania w realizacjê celu
   • Dynamika zespo³u – kooperacja i rywalizacja
  4. Motywowanie zespo³u
   • Jak motywowaæ – ujêcie ogólne
   • Bod¼ce i ich stosowanie
   • Karanie, nagradzanie, sprawiedliwo¶æ
   • Umiejêtne stosowanie nagród
   • Wp³yw kultury organizacyjnej na zachowania wewn±trz zespo³u
   • Tworzenie odpowiedniego klimatu w organizacji do dzia³ania zespo³u
   • Na czym zale¿y cz³onkom zespo³u
   • Atrakcyjno¶æ roli
  5. Kierownik zespo³u
   • Mened¿er w organizacji
   • Szczególna rola szefa w zespole
   • Zarz±dzanie zespo³em
   • Wykorzystanie potencja³u zespo³u

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób
 • Negocjacje i rozwi±zywanie konfliktów

  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest przekazanie umiejêtno¶ci skutecznego prowadzenia negocjacji oraz rozwi±zywania konfliktów. Uczestnicy szkolenia zdobywaj± wiedzê na temat technik negocjacyjnych i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami rozmów. Odbywa siê to podczas licznych æwiczeñ, symulacji, które pozwalaj± uczestnikom na wypróbowanie wiêkszo¶ci poznawanych technik. Szkolenie ma tak¿e na celu przedstawienie kolejnych faz konfliktu oraz zaprezentowanie kilku sposobów wychodzenia z sytuacji spornych. Jest ono oferowane w dwóch wariantach – skierowane do firm i organizacji gospodarczych, gdzie akcenty s± tak roz³o¿one, aby maksymalnie przybli¿yæ uczestnikom specyfikê negocjacji biznesowych oraz skierowane do osób zajmuj±cych siê dzia³alno¶ci± publiczn± – w samorz±dzie terytorialnym, partii politycznej, stowarzyszeniu. W tym przypadku wiêkszy nacisk po³o¿ony jest na negocjacje koalicyjne oraz problemy samorz±dowe.


  Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy firm i instytucji odpowiedzialni za negocjowanie kontraktów, handlowcy


 • Program szkolenia:
  Szkolenie sk³ada siê z czterech podstawowych modu³ów:
  1. Poziomy konfliktu, metody rozwi±zywania konfliktów, jak podj±æ dobr± decyzjê
  2. Negocjacje pozycyjne:
  3. – podstawowe zasady, metody negocjacji, sposoby wychodzenia z trudnych sytuacji
  4. Negocjacje problemowe:
  5. – czym s± negocjacje problemowe, podstawowe zasady negocjowania, chwyty negocjacyjne;
  6. Rady dla negocjatorów.


  Czas trwania:
  2 dni – 12 do 16 godzin 

  Wielko¶æ grupy:
  6 – 16 osób

 • Podstawy negocjacji
  Program szkolenia:

  1. Budowanie oferty negocjacyjnej.
  Klasyfikacja sk³adników oferty: sk³adniki uzale¿nione i autonomiczne. Szczegó³owo¶æ oferty pocz±tkowej, Dolna linia, BATNA, kontrakt marzeñ, hierarchia sk³adników oferty, mo¿liwe ustêpstwa w³asne. (wyk³ad 1 godzina)
  Analiza sytuacji negocjacyjnych, ich sk³adniki, hierarchia i wzajemne zale¿no¶ci, np. cena i termin p³atno¶ci. (dyskusja 1 godzina)

  2. Jêzyk cia³a – wa¿ne narzêdzie rozpoznania pozycji stron
  Jêzyk cia³a dostarcza wielu informacji o stanie psychofizycznym partnera, a ten jest silnie uzale¿niony od jego sytuacji biznesowej czy zawodowej. Informacje ujawnione nieodpowiednim zachowaniem mog± zniweczyæ misternie przygotowywan± taktykê negocjacji opart± na zmyleniu przeciwnika. Wypowiadane s³owa mog± byæ najlepiej kontrolowane przez cz³owieka. Do¶wiadczony negocjator bêdzie skutecznie kontrolowa³ mimikê twarzy, nieco gorzej z koñczynami. S³yszy siê czasem nastêpuj±ce s³owa "wszystko sz³o dobrze, nie mog³am tylko opanowaæ dr¿enia r±k".
  (film, prezentacje etiud prowadz±cego, dyskusja – 2 godziny)


  3. Gry debiutowe i strategiczne.
  Czym s± wybory strategiczne i taktyczne w negocjacjach? G³ówne strategie negocjacyjne, znaczenie konsekwencji strategicznej. U¿ywanie si³y w negocjacjach jako najwa¿niejszy parametr strategii. Strategie miêkkie ("na lito¶æ", "ciep³o jak z przyjacielem"), strategie bezsi³owe (neutralne) z szybkim doj¶ciem do dyskusji i pracy nad ofert±, strategie twarde (si³owe) oparte na przewadze pozycyjnej.
  (wyk³ad i dyskusja 1 godzina)

  4. Taktyki targu. Sytuacje jedno i wieloparametryczne (wiele zmiennych).
  Taktyka sekwencyjna, zalety i wady. Regu³y kolejno¶ci negocjowania, b³êdne sekwencje. Taktyka pakietowa (elastyczne podej¶cie do oferty wielo-sk³adnikowej – wady i zalety).
  (wyk³ad i dyskusja 1 godzina)

  5. Taktyki argumentacyjne.
  Omówienie taktyk argumentacyjnych i kryteriów ich wyboru, argumentacja jednostronna, dwustronna, argumenty silne i odwracalne, sekwencja argumentacji, zbijanie argumentów partnera).
  (wyk³ad i dyskusja 1 godzina)
 • Przemawianie publiczne i autoprezentacja
  Opis szkolenia:
  Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy musz± zabieraæ g³os publicznie oraz dla osób, które maj± czêsty kontakt z mediami. Podczas wielu interaktywnych æwiczeñ uczestnicy poznaj± tajniki zwi±zane z przemawianiem, przygotowywaniem wyst±pienia. Maj± oni mo¿liwo¶æ na bie¿±co sprawdzania prezentowanych pomys³ów podczas interaktywnych æwiczeñ. Wiele z nich nagrywanych jest przy pomocy kamery, co pozwala spojrzeæ na w³asne wyst±pienie oczami publiczno¶ci. Podczas szkolenia uczestnicy zachêcani s± do eksperymentów, które pozwol± na wypracowanie w³asnego stylu prezentacji, który stanie siê pozytywnym wyró¿nikiem ka¿dego uczestnika. Szkolenie prowadzone jest w ma³ej grupie, aby maksymalnie efektywnie wykorzystaæ czas uczestników.

  Cel szkolenia:
 • prze³amanie barier zwi±zanych z publicznymi wyst±pieniami
 • zapoznanie z technikami wywierania wp³ywu na s³uchacza
 • dostarczenie narzêdzi pozwalaj±cych na przyci±gniêcie uwagi odbiorców przekazu
 • opanowanie umiejêtno¶ci panowania nad t³umem
 • wykszta³cenie w³asnego, efektywnego stylu wyst±pieñ

 • Adresaci szkolenia:
  osoby czêsto zabieraj±ce g³os publicznie, czêsto komunikuj±ce siê z lud¼mi

  Program szkolenia:
  Program szkolenia obejmuje definiowanie odbiorców wyst±pienia, wyznaczenie celu wyst±pienia, formê wyst±pienia, plan i strukturê wypowiedzi, tworzenie notatek, zdobywanie zaufania s³uchaczy, opanowanie tremy, opanowanie t³umu, odpowiadanie na pytania, mimika i gestykulacja.
  • Podstawowe zasady komunikacji
  • Wyst±pienia publiczne – warsztaty (1)
   – definiowanie audytorium techniki poprawy skuteczno¶ci przekazu
   – definiowanie celu i sposobu wypowiedzi
   – struktura wypowiedzi – budowanie wstêpu, rozwiniêcia i zakoñczenia
  • Æwiczenie z kamer± – budowanie wizerunku w³asnego lub w³asnej organizacji
  • Wyst±pienia publiczne (2)
   – formu³owanie tezy, konstruowanie argumentu
   – mowa cia³a
   – walka z trem±
   – sposoby pobudzania s³uchaczy
  • Wyst±pienia publiczne (3)
   – techniki zwiêkszania zaufania do mówcy
   – zjednywanie zwolenników
   – zachowania wobec t³umu
   – debata
  • Odpowiedzi na trudne pytania
  • Wywiady przed kamer± – jak prowokowaæ do dyskusji
  • Wyst±pienia publiczne w mediach – radio i telewizja

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  4 – 12 osób
 • Publiczne prezentacje – prezentacje firmy i oferty handlowej
  Cel szkolenia:
  • prze³amanie barier zwi±zanych z publicznymi prezentacjami
  • zapoznanie z technikami rozpoznawania potrzeb s³uchacza i wywierania wp³ywu na niego
  • dostarczenie narzêdzi pozwalaj±cych na przyci±gniêcie uwagi odbiorców przekazu
  • opanowanie umiejêtno¶ci panowania nad t³umem
  • wykszta³cenie w³asnego, efektywnego stylu prezentacji
  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie to jest niezwykle pomocne dla wszystkich, którzy musz± zabieraæ g³os publicznie, aby zaprezentowaæ swoj± firmê lub jej ofertê handlow±. Podczas wielu interaktywnych æwiczeñ uczestnicy poznaj± tajniki zwi±zane z tworzeniem i przeprowadzaniem efektywnych prezentacji. Maj± oni mo¿liwo¶æ na bie¿±co sprawdzania prezentowanych pomys³ów. Wiele æwiczeñ nagrywanych jest przy pomocy kamery, co pozwala spojrzeæ na w³asn± prezentacjê oczami odbiorcy. Podczas szkolenia uczestnicy zachêcani s± do eksperymentów, które pozwol± na wypracowanie w³asnego stylu prezentacji, który stanie siê pozytywnym wyró¿nikiem ka¿dego uczestnika i jego firmy. Szkolenie prowadzone jest w ma³ej grupie, aby maksymalnie efektywnie wykorzystaæ czas uczestników. Adresaci szkolenia to osoby przeprowadzaj±ce prezentacje lub czêsto zabieraj±ce g³os publicznie, handlowcy i sprzedawcy, cz³onkowie zarz±dów firm, pracownicy dzia³ów PR, marketingu, rzecznicy prasowi.

  Program szkolenia:

  Dzieñ 1
  1. Podstawowe zasady prezentacji – wstêp
  2. Publiczne prezentacje – warsztaty (1)
   • definiowanie audytorium – techniki poprawy skuteczno¶ci przekazu
   • definiowanie celu i sposobu wypowiedzi
   • rozpoznawanie, odpowiadanie i kreowanie potrzeb odbiorców
   • struktura prezentacji – budowanie wstêpu, rozwiniêcia i zakoñczenia
  3. Æwiczenie z kamer± – budowanie wizerunku organizacji lub jej produktów
  4. Publiczne prezentacje – warsztaty (2)
   • formu³owanie przekazu, konstruowanie argumentu
   • mowa cia³a
   • walka z trem±
   • sposoby aktywizowania s³uchaczy
  Dzieñ 2
  1. Multimedialne narzêdzia do tworzenia prezentacji – warsztaty
  2. Publiczne prezentacje – warsztaty (3)
   • techniki zwiêkszania zaufania do mówcy
   • zjednywanie zwolenników
   • zachowania wobec t³umu
  3. Odpowiedzi na trudne pytania – jak radziæ sobie, gdy nie znamy odpowiedzi na pytanie – æwiczenia z kamer±

   

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób

 • Sztuka przemawiania i wizerunek – warsztaty
  Cel szkolenia:
  • opanowanie umiejêtno¶ci publicznego przemawiania (wyst±pienia i prezentacje);
  • panowanie nad emocjami i trem±;
  • autoprezentacja ( wypracowanie spójnego wizerunku mówcy).
  Adresaci szkolenia:
  Warsztaty adresowane s± do wszystkich tych, którzy w pracy zawodowej musz± zabieraæ g³os publicznie – czy to w trakcie spotkañ biznesowych, czy te¿ podczas kontaktów z mediami.

  Program warsztatów:
  Jednostka dzia³a tak, by w sposób umy¶lny lub mimowolny wyraziæ siebie, a inni pozostaj± pod jej wra¿eniem. Tego typu dzia³anie jest szczególnie istotne w ¿yciu zawodowym, gdzie coraz czê¶ciej od umiejêtno¶ci w³a¶ciwego zaprezentowania siebie oraz instytucji, któr± reprezentujemy zale¿y nasz zawodowy sukces. Jednym z najwa¿niejszych aspektów autoprezentacji w nowoczesnych przedsiêbiorstwach jest sztuka mówienia, sztuka porozumiewania siê z innymi. Dlatego szkolenie, jakie Pañstwu proponujemy ma na celu, po pierwsze, uwra¿liwiæ pracowników na ten aspekt ich wizerunku, a po drugie pomóc im uczyniæ z niego atut sprzyjaj±cy nie tylko rozwojowi osobistemu, ale i dzia³aj±cy na rzecz instytucji, jak± reprezentuj±.

  Sk³adaj± siê na nie nastêpuj±ce elementy:
  • Prezentacja poszczególnych zagadnieñ w modu³ach,
  • Dyskusja moderowana,
  • Studia przypadku,
  • Æwiczenia praktyczne.
   – Elementy wizerunku: sposoby autoprezentacji.
   – Mówienie jako centralny element autoprezentacji.
   – Prezentacje publiczne – jak zostaæ ¶wietnym mówc±?
      – Sztuka zjednywania sobie odbiorcy, sztuka przekonywania.
      – Wzbudzanie zaufania oraz wiarygodno¶æ mówcy.
      – Aspekt werbalny: dobór argumentów, przyk³adów, konstruowanie
   wypowiedzi (plan, zdania, s³owa).
      – Aspekt niewerbalny: emisja g³osu, impostacja, gestyka, mimika.
      – Jak walczyæ z trem±?
   – Przygotowanie dobrej prezentacji (pomoce wizualne: paper-board, folie, power-point).
   – Przygotowanie notatek – podpórki prezentacji.
  • Konsultacje indywidualne.
  Æwiczenia w trakcie szkolenia s± filmowane i analizowane wspólnie przez wszystkich uczestników. Po zakoñczeniu, ka¿dy uczestnik otrzymuje CD z nagraniem oraz indywidualny profil, pozwalaj±cy na pó¼niejsz± indywidualn± pracê nad sprawiaj±cymi k³opoty elementami.

  Czas trwania:
  16 godzin: 2 lub 3 sesje

  Liczba uczestników:
  nie wiêksza ni¿ 10 osób.
 • Trening kreatywno¶ci
  Celem treningu jest przedstawienie mo¿liwo¶ci stosowania technik heurystycznych w organizacjach gospodarczych. Zajêcia prowadzone bêd± w sposób partycypacyjny, umo¿liwiaj±cy s³uchaczom empiryczne poznanie i zastosowanie omawianych metod. Twórczo¶æ cz³owieka w organizacji jest usystematyzowanym procesem postêpowania wykorzystuj±cym metody twórczego my¶lenia, komunikowania siê, zdolno¶ci i umiejêtno¶ci w celu wytworzenia nowych rozwi±zañ – poprawa, zmiana, nowo¶æ, w ¶ci¶le okre¶lonym czasie i otoczeniu. Dlatego te¿ g³ówny nacisk treningu jest po³o¿ony na rozwój takich zdolno¶ci i predyspozycji, które w sposób najbardziej skuteczny i efektywny wp³ywaj± na potencja³ twórczy cz³owieka.
  Trening sk³ada siê z nastêpuj±cych modu³ów:
  1. Zdolno¶ci analityczno – dedukcyjne:
   • Rozwijanie zdolno¶ci analitycznych z ukierunkowaniem na heurezê
   • Metody dedukcji i ich rola w kreatywno¶ci
   • Prze³amywanie rutyny
  2. Twórczo¶æ i rutyna w dzia³aniu. Zdolno¶ci improwizacyjne i abstrakcyjne:
   • Rozwijanie zdolno¶ci improwizacyjnych
   • Rozwijanie my¶lenia abstrakcyjnego
   • Metody przek³adania rzeczywisto¶ci na model abstrakcyjny ze sprzê¿eniem zwrotnym
   • Heurystyka i jej metody
  3. Zdolno¶ci wizjonerskie. Metody kreatywne:
   • Tworzenie wizji przez ekstrapolacje
   • Metody odkodowania wizji
   • Przek³adanie wizji na misje i cele firmy
   • Transformacja poprzez znak graficzny organizacji
  4. Zdolno¶æ wspó³pracy w zespole:
   • Diagnozowanie sk³adowych mocy sprawczej
   • Postawa i dzia³anie kierownika w realizacji celów zespo³u
   • Wspó³praca osobowo¶ci dla rezultatu zespo³u
   • Bariery i opory przeciwko wprowadzaniu innowacji
   • Rola komunikacji w pracy zespo³owej
  5. Zdolno¶ci przywódcze:
   • Funkcje i role kierownicze
   • Umiejêtno¶æ kierowania zespo³em
   • Krzywa ¿ycia zespo³u a postawa kierownika
  Literatura podstawowa:
  • Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1990.
  • Antoszkiewicz J., Rozwi±zywanie problemów firmy, Poltext, Warszawa 1998.
  Literatura dodatkowa:
  • Antoszkiewicz J., Firma wobec zagro¿eñ, Poltext, Warszawa 1997.
  • Metody rozwi±zywania problemów w warunkach ma³ego przedsiêbiorstwa, Praca zbiorowa pod kierunkiem J.Antoszkiewicza, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa 1999.
  • Drucker Peter F., Praktyka Zarz±dzania, Warszawa 1992.
  • Morgan G., Obrazy organizacji, Warszawa 1997.
 • Trening umiejêtno¶ci mened¿erskich
  Program szkolenia
  1. Rola mened¿era w ¶wiecie organizacji
   • mened¿er vs. przywódca
   • rola przywódcy
   • zadania mened¿era i oczekiwania wobec niego
   • wspieranie innowacyjno¶ci
  2. Rozwijanie zdolno¶ci interpersonalnych
   • asertywno¶æ
   • negocjacje
   • przemawianie i autoprezentacja
   • zarz±dzanie konfliktem na ka¿dym jego poziomie
  3. Zarz±dzanie zespo³em
   • dynamika grup
   • role zespo³owe – techniki analizy
   • motywowanie cz³onków zespo³u
   • nastawienie i postrzeganie
   • sposoby organizacji zespo³u
  4. Wspomaganie pracy mened¿era
   • zarz±dzanie czasem – analiza i metody usprawnieñ
   • cele, plany, harmonogramy – techniki tworzenia i metody wykorzystywania
   • delegowanie uprawnieñ
   • prowadzenie zebrañ
   • techniki zarz±dzania zmian±

  Metody prowadzenia szkolenia

  • dyskusje z uczestnikami
  • zadania
  • analiza przypadków (case studies)
  • testy psychologiczne

  Czas trwania w wersji standardowej
  1 lub 2 dni – 8 lub 16 godzin
 • Twórcze rozwi±zywanie problemów i podejmowanie decyzji
  Cel szkolenia:
  Podstawow± zasad± przy¶wiecaj±c± przy konstrukcji szkolenia by³a analiza pe³nego szeregu czasowego i wszystkich etapów podejmowania decyzji w sposób rozumiany przez uczestników szkolenia oraz porównanie tych metod z ogólnymi zasadami i przypadkami ¶wiadcz±cymi o sukcesie czyli "Best practicies". Zestawienie takie pozwoli wyeliminowaæ b³êdy, dostrzec wa¿kie a pomijane elementy oraz opracowaæ najbardziej w³a¶ciwe dla danego przypadku zachowanie. W trakcie szkolenia zostan± przedstawione oraz poddane analizie liczne przyk³ady zarówno decyzji dobrych jak i z³ych. Wysnute na tej podstawie wnioski pozwol± na lepsze zrozumienie i prze¶ledzenie procesu podejmowania decyzji zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy wszystkich dzia³ów i szczebli

  Program szkolenia:
  1. Warunki podejmowania decyzji
   • analiza sytuacji
   • przyjmowanie za³o¿eñ
   • wykorzystanie danych historycznych
   • podstawowe modele
  2. Efektywne podejmowanie decyzji
   • wybór obszaru dzia³ania
   • okre¶lanie celu
   • zbieranie informacji
   • generowanie ró¿nych wariantów
   • decyzja
   • wdro¿enie i ocena
   • indywidualne vs zespo³owe podejmowanie decyzji
  3. Rozwi±zywanie problemów
   • problemy i decyzje
   • zadawanie pytañ
   • analiza problemów systemowych
  4. Kreatywne metody podejmowania decyzji
   • metody kreatywnego my¶lenia
   • prowadzenie sesji decyzyjnych
   • rozwój zdolno¶ci twórczego my¶lenia
   • twórcze my¶lenie w kierunku praktycznego zastosowania

  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób
 • Zarz±dzanie czasem
  Cel szkolenia:
 • Podniesienie efektywno¶ci w zarz±dzaniu czasem – efektywniejsze wykorzystywanie dnia pracy
 • Zwiêkszenie efektywno¶ci planowania indywidualnego i zespo³owego
 • Eliminacja z³odziei czasu
 • Wypracowanie metod podniesienia efektywno¶ci pracy zespo³u
 • Zapoznanie z technikami przyczyniaj±cymi siê do zaoszczêdzenia czasu pracy


 • Adresaci szkolenia:
  Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które maj± problemy z zarz±dzaniem swoim czasem zawodowym i prywatnym oraz czasem grup, którymi kieruj±. Efektem tego negatywnego zjawiska jest konieczno¶æ pracy po godzinach, niemo¿no¶æ pe³nej realizacji obowi±zków, a w rezultacie stres, frustracja, a tak¿e straty finansowe. Szkolenie pozwoli na eliminacjê wielu negatywnych zjawisk, które poch³aniaj± czas zarówno z perspektywy indywidualnego pracownika, jak równie¿ zespo³ów pracowniczych. Dostarczone narzêdzia pozwol± zaoszczêdziæ czê¶æ czasu uczestników i w perspektywie podnie¶æ ich efektywno¶æ zawodow±. Szkolenie prowadzone jest bardzo interaktywny sposób, aby umo¿liwiæ uczestnikom przetestowanie proponowanych technik i narzêdzi.


  Program szkolenia:
  1. Analiza sytuacji
   • Diagnoza sprawno¶ci zarz±dzania czasem
   • Analiza silnych i s³abych stron uczestników w zarz±dzaniu czasem
   • Budowanie motywacji wewnêtrznej
   • Analiza warto¶ci pracy
  2. Planowanie w zarz±dzaniu czasem
   • Definiowanie celów
   • Planowanie – wykresy Gantta
   • Ustalanie priorytetów – zasada Pareto, Analiza ABC
   • Delegowanie
  3. Realizacja – techniki usprawnienia zarz±dzania czasem
   • Analiza z³odziei czasu
   • Tworzenie harmonogramów
   • Planowanie dnia pracy
   • Turbo-time
   • Bufor czasowy
   • Zasady postêpowania z dokumentami
   • Rozmowy telefoniczne
   • Spotkania i zebrania
   • Zasady postêpowania z korespondencj± elektroniczn±
   • Zarz±dzanie czasem w grupie
  4. Sposoby ewaluacji zarz±dzania czasem

   

  Metody prowadzenia szkolenia

 • Interaktywne symulacje
 • Dyskusje grupowe
 • Zadania grupowe
 • Analizy przypadków
 • Testy osobowo¶ciowe


 • Odbiorcy szkolenia
 • Osoby na stanowiskach wykonawczych
 • Osoby na stanowiskach mened¿erskich


 • Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  6 – 16 osób

  Zobacz równie¿

  Kursy ogólne

  zobacz wszystkie »

  Kursy specjalistyczne

  zobacz wszystkie »