Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Baza szkoleñ » Kursy specjalistyczne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kursy specjalistyczne

 • Audyt marketingowy przedsiêbiorstwa

  Cele szkolenia

  • Przedstawienie istoty audytu marketingowego,
  • Przedstawienie korzy¶ci z realizacji audytu marketingowego dla przedsiêbiorstwa,
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z procedur± realizacji audytu marketingowego,
  • Zapoznanie uczestników z zasadami i wykszta³cenie umiejêtno¶ci realizacji poszczególnych elementów audytu marketingowego,
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci stosowania metod oceny sytuacji w realizacji audytu marketingowego,
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci w zakresie opracowywania raportu i wniosków z audytu marketingowego.
  • Identyfikacja potrzeb informacyjnych przedsiêbiorstwa/strategicznej jednostki biznesu w zakresie audytu marketingowego

  Program szkolenia:

  1. Istota oraz korzy¶ci audytu marketingowego przedsiêbiorstwa/strategicznej jednostki biznesu. Audyt marketingowy w kontek¶cie zrównowa¿onej karty wyników.
  2. Charakterystyka przedmiotowego zakresu audytu marketingowego.
  3. Audyt otoczenia marketingowego przedsiêbiorstwa/ strategicznej jednostki biznesu – charakterystyka zakresu i æwiczenia.
  4. Audyt strategii marketingowej przedsiêbiorstwa/ strategicznej jednostki biznesu- charakterystyka zakresu i æwiczenia.
  5. Audyt organizacji marketingu – charakterystyka zakresu i æwiczenia.
  6. Audyt systemu marketingowego – charakterystyka zakresu i æwiczenia.
  7. Audyt efektywno¶ci marketingu – charakterystyka zakresu i æwiczenia.
  8. Audyt funkcji marketingu – charakterystyka zakresu i æwiczenia.
  9. Metody stosowane w audycie marketingowym przedsiêbiorstwa (profil mo¿liwo¶ci przedsiêbiorstwa, analiza SWOT, inne) – charakterystyka i æwiczenia.
  10. Opracowanie wniosków i raportu z audytu marketingowego.
  11. Analiza doskona³o¶ci marketingowej przedsiêbiorstwa – najlepsze praktyki.
  12. Sposoby organizacji audytu marketingowego.
  13. Pytania od uczestników.

   

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy dzia³ów marketingu

  Czas trwania szkolenia:
  1 dzieñ – 8 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób

 • Analiza sytuacji finansowej zak³adu ubezpieczeñ

  Cel szkolenia:
  Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami analizy i oceny sytuacji finansowej zak³adu ubezpieczeñ

  Adresaci szkolenia:
  Kadra mened¿erska przedsiêbiorstw, pracownicy zak³adów ubezpieczeñ, banków oraz innych instytucji finansowych.

  Program szkolenia:
  Szkolenie bêdzie prowadzone w formie wyk³adu. Na zakoñczenie s³uchacze w ramach case study oceni± sytuacjê finansow± zak³adu ubezpieczeñ na podstawie otrzymanych danych.

  Dzieñ 1.

  1. Wstêp do ubezpieczeñ – 2h
   • podstawowe pojêcia
   • definicje ubezpieczenia
   • sk³adka ubezpieczeniowa
   • zasady ochrony ubezpieczeniowej
   • funkcje ubezpieczeñ
   • ubezpieczeniowy „cykl produkcyjny”
  2. Przedsiêbiorstwo ubezpieczeniowe – 2h
   • specyfika przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowego
   • funkcje zak³adu ubezpieczeñ
   • otoczenie przedsiêbiorstwa ubezpieczeniowego
   • organizacja zak³adu ubezpieczeñ
  3. Zarz±dzanie finansami ubezpieczeñ – 4h
   • przychody, koszty zak³adu ubezpieczeñ
   • wynik techniczny i ogólny
   • zarz±dzanie p³ynno¶ci± zak³adu ubezpieczeñ
   • zarz±dzanie lokatami
  Dzieñ 2.
  1. Analiza sytuacji finansowej zak³adu ubezpieczeñ – 3h
   • sprawozdania finansowe (RZiS, deklaracja wyp³acalno¶ci)
   • aktywa i pasywa zak³adu ubezpieczeñ
   • ustawowe wymogi finansowe
   • pojêcie ¶rodków w³asnych
   • istota funduszu ubezpieczeniowego
   • istota i rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  2. Ocena kondycji finansowej zak³adu ubezpieczeñ – metoda wska¼nikowa – 4h
   • ocena wyp³acalno¶ci i p³ynno¶ci finansowej
   • analiza i ocena rentowno¶ci
   • ocena tzw. sprawno¶ci dzia³ania
   • ocena wspó³zale¿no¶ci
  3. Case study – 1h 
   Ocena sytuacji finansowej zak³adu ubezpieczeñ XY na podstawie otrzymanych, przyk³adowych sprawozdañ finansowych

  Czas trwania: 2 dni (16 godzin akademickich)

  Wielko¶æ grupy: do 15 osób

 • Badania marketingowe – jak je skutecznie zrealizowaæ?

  Cele szkolenia:

  • Przedstawienie istoty badañ marketingowych i ich miejsca w systemie informacji marketingowej
  • Przedstawienie korzy¶ci z zastosowania badañ marketingowych w procesie podejmowania decyzji co do strategii marketingowej
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z procedur± realizacji badania marketingowego
  • Zapoznanie uczestników z zasadami i wykszta³cenie umiejêtno¶ci realizacji badania marketingowego
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci opracowania koncepcji, doboru próby i metody badania marketingowego, a tak¿e opracowania kwestionariusza ankiety
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci w zakresie zastosowania jako¶ciowych badañ marketingowych
  • Analiza danych pozyskanych w wyniku badania marketingowego

  Program szkolenia:

  1. System informacji rynkowej w przedsiêbiorstwie o orientacji marketingowej i jego funkcje. Identyfikacja potrzeb informacyjnych przedsiêbiorstwa.
  2. Istota, funkcje oraz u¿yteczno¶æ badañ marketingowych.
  3. Etapy przebiegu i proces planowania badania marketingowego. Okre¶lenie celu, przedmiotu, próby badawczej i metody badania.
  4. Rodzaje badañ marketingowych: badania pierwotne a badania wtórne, badania ilo¶ciowe a badania jako¶ciowe- ich zalety i wady oraz zakres zastosowania.
  5. Badania wtórne – ich zalety i wady. ¬ród³a wtórnych danych marketingowych. ¬ród³a wtórnych danych marketingowych- æwiczenia.
  6. Metody badañ pierwotnych i zakres ich zastosowania oraz kryteria wyboru.
  7. Charakterystyka i zakres zastosowania badañ ankietowych. Rodzaje ankiet. Zalety i ograniczenia poszczególnych rodzajów ankiet.
  8. Etapy opracowywania kwestionariusza ankiety. Formu³owanie pytañ w kwestionariuszu ankiety. Pytania otwarte i zamkniête – ich zalety i wady. Skalowanie odpowiedzi.
  9. Opracowanie koncepcji badania marketingowego i przygotowanie kwestionariusza ankiety przez uczestników badania.
  10. Metody jako¶ciowych badañ pierwotnych –wywiady pog³êbione i badania zogniskowane, testy projekcyjne, obserwacje, w tym badania etnograficzne. Æwiczenia.
  11. Nowe metody badañ marketingowych z zastosowaniem Internetu.
  12. Analiza danych w ilo¶ciowych i jako¶ciowych badaniach marketingowych.
  13. Determinanty decyzji o sposobie organizacji badañ marketingowych i wyborze instytucji badawczej.
  14. Pytania od uczestników.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy dzia³ów marketingu

  Czas trwania szkolenia:
  2 dni – 16 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób

   

 • Badania satysfakcji pracowników. Zastosowanie, znaczenie, metodologia

  Cele szkolenia:

  • pokazanie uczestnikom zastosowania badañ satysfakcji pracowników,
  • zaznajomienie uczestników z metodologi± przeprowadzania badañ satysfakcji pracowników,
  • pokazanie, jak zaplanowaæ badanie satysfakcji pracowników,
  • nauczenie uczestników analizy wyników badañ satysfakcji pracowników,
  • przygotowanie uczestników zarówno do samodzielnej realizacji badania, jak równie¿ do realizacji badania wspólnie ze specjalistyczn± firm±.

  Adresaci szkolenia:

  Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników dzia³ów HR i mened¿erów firmy planuj±cych lub rozwa¿aj±cych przeprowadzenie badañ satysfakcji pracowników.

  Program szkolenia:

  W trakcie szkolenia przedstawione zostan± zasady wykorzystania badañ satysfakcji pracowników, ich zalety i wady, a tak¿e szczegó³owo pokazana zostanie metodologia badañ satysfakcji pracowników. Pozwoli to oceniæ mo¿liwo¶æ samodzielnej realizacji badañ satysfakcji pracowników, konsekwencje z tym siê wi±¿±ce, pomo¿e zaplanowaæ takie badanie. Szkolenie to bêdzie bardzo pomocne tak¿e dla osób, które planuj± zakupiæ us³ugê badania satysfakcji pracowników od wyspecjalizowanych firm – pozwoli to na ocenê stosowanej metodologii, uczuli na pu³apki i b³êdy pope³niane przy badaniu satysfakcji pracowników, pozwoli bardziej ¶wiadomie sformu³owaæ w³asne potrzeby dotycz±ce badania. 
  Szkolenie prowadzone jest przez trenera-praktyka, który zrealizowa³ ju¿ kilkana¶cie bardzo du¿ych projektów badawczych w zakresie oceny satysfakcji pracowników. Bêdzie on dzieli³ siê swoimi do¶wiadczeniami, praktycznym obserwacjami.
  Szkolenie bêdzie mia³o charakter warsztatowy – uczestnicy bêd± mieli szansê samodzielnego stosowania wybranych technik pod okiem trenera.
   

  • Zastosowania badañ satysfakcji pracowników
  • Planowanie badania – analiza sytuacji
  • Obszary satysfakcji – wyodrêbnianie
  • Konstruowanie kwestionariusza badawczego
  • Logistyka badania – jak podnie¶æ stopieñ zwrotów
  • Analiza danych
  • Tworzenie raportu badawczego
  • Prezentowanie wyników – czy i jak prezentowaæ wyniki pracownikom
  • Analiza sytuacji konfliktowych przy wykorzystaniu badañ satysfakcji pracowników
  Czas trwania: 1 dzieñ
  Wielko¶æ grupy: 6-15 osób
 • Badania statystyczne i analiza danych

  Cel szkolenia:
  Zajêcia maj± na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dotycz±cej metod statystycznych, co w konsekwencji prowadziæ ma do nabycia nastêpuj±cych umiejêtno¶ci:

  • umiejêtno¶ci poprawnego zaprojektowania badania,
  • umiejêtno¶ci odczytywania i interpretacji wszelakich wska¼ników statystycznych i gospodarczych,
  • zrozumienia idei uogólniania wyników badania czê¶ciowego na ca³± populacjê,
  • szacowania nieznanych parametrów populacji na podstawie statystycznych badañ czê¶ciowych,
  • umiejêtno¶ci szacowania b³êdu statystycznego (w tym odró¿nianie b³êdów losowych i nielosowych),
  • poprawnego odczytywania wyników badañ statystycznych,
  • poprawnej umiejêtno¶ci przeprowadzenia analizy danych.

  Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób, którym potrzebna jest klasyczna wiedza ze statystyki, wnioskowania statystycznego oraz umiejêtno¶æ analizy danych.

  Program szkolenia:

  1. Badania pe³ne i badania czê¶ciowe populacji (1 godz.)
   a) metody doboru próby
   • dobór losowy
   • dobór celowy
   • dobór kwotowy
   • próba reprezentacyjna
   b) analiza b³êdu statystycznego
   • b³±d losowy
   • b³êdy nielosowe (b³êdy pokrycia, b³êdy pomiaru etc.)
  2. Statystyka opisowa (3 godz.)
  3. Koncepcja testowania hipotez statystycznych (3 godz.)
   • idea hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej
   • statystyczny poziom istotno¶ci
   • testowanie hipotez
  4. Konstrukcja i interpretacja przedzia³ów ufno¶ci (3 godz.)
   • szacowanie nieznanej ¶redniej w populacji i b³±d tego szacunku
   • interpretacja przedzia³u ufno¶ci dla ¶redniej i dla frakcji
   • przyk³ady konstrukcji przedzia³ów ufno¶ci
  5. Analiza zale¿no¶ci dwóch cech (1 godz.)
   • korelacja pomiêdzy dwiema cechami
   • liniowa zale¿no¶æ miêdzy dwiema zmiennymi
   • przyk³ady zale¿no¶ci nieliniowych
  6. Zmienne ilo¶ciowe i zmienne jako¶ciowe (2 godz.)
   • cechy mierzalne (zarobki, wydatki na ¿ywno¶æ)
   • cechy niemierzalne (fakt bycia zwolennikiem danej partii politycznej, wyznanie etc.)
   • ró¿nice pomiêdzy analiz± cech jako¶ciowych i ilo¶ciowych
   • tablice kontyngencji, testy zgodno¶ci, testy niezale¿no¶ci
  7. Analiza danych firmy (3 godz.)

  Czas trwania:
  16 godzin: 2 sesje po 8 godzin

  Liczba uczestników:
  maksymalnie 20 osób

 • Ceny transferowe jako instrument planowania podatkowego. Sporz±dzanie dokumentacji podatkowej

  Cel szkolenia:
  Przedstawienie ryzyk oraz szans podatkowych zwi±zanych z cenami transferowymi oraz rozszerzonych obowi±zków dokumentacyjnych. Wskazanie mo¿liwo¶ci unikniêcia wzglêdnie wyeliminowania zagro¿eñ podatkowych.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu cen transferowych (w ujêciu podatkowym), w szczególno¶ci dyrektorów finansowych, ksiêgowych, innych pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno-finansowych.

  Program szkolenia:

  • Pojêcie podmiotów powi±zanych i transakcji kontrolowanych
  • Uznawanie wynagrodzenia za ¶wiadczenie podmiotu powi±zanego za koszt podatkowy
  • Optymalizacja opodatkowania przy u¿yciu mechanizmu cen transferowych
  • Ryzyka podatkowe (szacowanie dochodów, stawka sanacyjna, sankcje karno-skarbowe)
  • Eliminacja podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym (korekta drugostronna, Konwencja arbitra¿owa)
  • Sporz±dzanie dokumentacji podatkowej (analiza funkcjonalna, analizê kosztowa, metody szacunku i okre¶lenie ceny przedmiotu transakcji, warunki porównywalno¶ci transakcji)
  • Uprzednie porozumienia cenowe

  Czas trwania szkolenia: 1 dzieñ – 8 godzin

  Wielko¶æ grupy: do 25 osób

   

 • Cywilistyczne, podatkowe i bilansowe aspekty leasingu
  Cel szkolenia:

  Przedstawienie podstawowych aspektów cywilistycznych, podatkowych i ksiêgowych w odniesieniu do transakcji leasingu. Ocena atrakcyjno¶ci leasingu jako ¼ród³a finansowania aktywów.

  Adresaci szkolenia:

  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu transakcji leasingowych, w tym dla pracowników banków, pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno finansowych.

  Program szkolenia:
  • Pojêcie, rodzaje i klasyfikacja leasingu.
  • Regulacje leasingu w Polsce i na ¶wiecie.
  • Umowa leasingu w kodeksie cywilnym.
  • Podatkowe regulacje transakcji leasingu (leasing w ustawach podatku dochodowego, podatku VAT, i innych).
  • Leasing w nowelizacji ustawy o rachunkowo¶ci.
  • Krajowy Standard Rachunkowosci – Leasing.
  • Uregulowania leasingu w MSR i US GAAP.
  • Atrakcyjno¶æ leasingu jako ¼ród³a finansowania aktywów (m.in. op³acalno¶æ transakcji lasingowych).
  • Rynek us³ug leasingowych w Polsce i na ¶wiecie.

  Czas trwania szkolenia:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  do 20 osób
 • Ekonometria stosowana w finansach i zarz±dzaniu

  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest wyrobienie praktycznej umiejêtno¶ci samodzielnego konstruowania, estymacji i weryfikacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych (w tym modeli z jako¶ciow± zmienn± obja¶nian±) oraz prognozowania na ich podstawie. Przedstawiane metody ilustrowane s± przyk³adami opartymi na rzeczywistych danych ekonomicznych dotycz±cych aktualnej sytuacji gospodarczej Polski. Przygotowane na potrzeby zajêæ zbiory danych analizowane s± samodzielnie przez uczestników za pomoc± pakietów komputerowych.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej pos³uguj± siê – lub chcia³yby siê pos³ugiwaæ – formalnymi metodami analizy danych ekonomicznych, a zw³aszcza ich prognozowania. Wobec wysokiego stopnia formalizacji wspó³czesnej ekonomii jest to umiejêtno¶æ kluczowa; jej rozwiniêciu w ramach szkolenia maj± s³u¿yæ liczne przyk³ady praktyczne.

  Program szkolenia:

  1. Metoda najmniejszych kwadratów jako podstawowa metoda estymacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego wraz z interpretacj± jej wyników.
  2. Merytoryczna i statystyczna weryfikacja modelu. Wnioskowanie na postawie wyników estymacji.
  3. Podstawy prognozowania ekonometrycznego: warunki poprawnej prognozy, techniki prognozowania, ¼ród³a b³êdów prognozy, metody oceny jako¶ci prognoz.
  4. Modele z rozk³adem opó¼nieñ i modele trendu w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.
  5. Zastosowania modeli nieliniowych w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwem: modelowanie sprzeda¿y (funkcja logistyczna) i produkcji (funkcja Cobba – Douglasa). Nieliniowe funkcje trendu.
  6. Modelowanie zmiennych jako¶ciowych. Specyfika prognozowania zmiennych jako¶ciowych; interpretacja prognoz w kontek¶cie prawdopodobieñstwa.
  7. Pu³apki analizy szeregów czasowych: zmiany strukturalne, stabilno¶æ modelu i jego parametrów, regresja pozorna. Metody rozwi±zywania tych problemów.
  8. Idea przyczynowo¶ci zjawisk ekonomicznych; testy przyczynowo¶ci.

   

  Czas trwania:
  3 dni – 24 godziny akademickie

  Wielko¶æ grupy:
  do 10 osób (najlepiej z dostêpem do komputerów / laptopów)

 • Jak opracowaæ program lojalno¶ciowy?

  Cele szkolenia:

  • Przedstawienie istoty, rodzajów i korzy¶ci lojalno¶ci nabywców w kontek¶cie kosztów utraty nabywców
  • Przedstawienie istoty i rodzajów programów lojalno¶ciowych
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z procedur± opracowywania koncepcji programu lojalno¶ciowego
  • Zapoznanie uczestników z zasadami i wykszta³cenie umiejêtno¶ci tworzenia projektu programu lojalno¶ciowego
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci w zakresie kszta³towania zestawu ¶wiadczeñ oraz programu komunikacji w programie lojalno¶ciowym

  Program szkolenia:

  1. Znaczenie kreowania lojalno¶ci klientów z punktu widzenia tworzenia warto¶ci klienta w d³ugim okresie. Istota lojalno¶ci nabywców. Rodzaje lojalno¶ci nabywców. Utrzymanie a utrata nabywców.
  2. Istota oraz rodzaje programów lojalno¶ciowych.
  3. Etapy procesu tworzenia oraz elementy koncepcji programów lojalno¶ciowych: cele, adresacie, program ¶wiadczeñ, program komunikacji.
  4. Identyfikacja adresatów, tworzenie programu ¶wiadczeñ i programu komunikacji w programie lojalno¶ciowym- æwiczenia.
  5. Kluczowe aspekty funkcjonowania programów lojalno¶ciowych.

  Adresaci szkolenia:
  pracownicy dzia³ów marketingu

  Czas trwania szkolenia:
  1 dzieñ – 8 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób

 • Kompletny kurs statystyki dla biznesu wraz z metodami analizy danych
  Odbiorcy szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób, którym potrzebna jest szeroka wiedza ze statystyki oraz umiejêtno¶æ analizy danych, wychodz±ca poza analizê podstawow±.

  Cel szkolenia:
  Zajêcia maj± na celu przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy ze wspó³czesnej statystyki oraz nowoczesnych metod analizy danych. Szkolenie opieraæ ma siê na trzech podstawowych sk³adowych:
  • solidnych podstawach teoretycznych, które w przysz³o¶ci pozwol± na samodzielne rozwi±zywanie nowych, specyficznych problemów, których rozwi±zania nie s± zawarte w klasycznej literaturze przedmiotu ani gotowym oprogramowaniu komputerowym lub problemów, których specyfika wymaga korekty gotowych rozwi±zañ dostêpnych w literaturze lub pakietach komputerowych
  • praktycznych zastosowaniach wiedzy statystycznej, co wyra¿aæ ma siê obrazowaniem wszelkiej teorii konkretnymi przyk³adami na danych rzeczywistych i rzeczywistych problemach biznesowych, spo³ecznych, demograficznych, marketingowych etc.
  • wykorzystaniu pakietów komputerowych, w tym analizy danych oraz kreatora funkcji statystycznych, matematycznych etc. w Excelu, jako powszechnie u¿ywanym programie komputerowym oraz specjalistycznych programów statystycznych, proponowany jest tu Enterprise Guide SAS
  Tematyka:
  • Pojêcie populacji nieskoñczonej i populacji skoñczonej
  • Parametry populacji, ich interpretacja i przyk³ady
  • Statystyka opisowa
  • Wybrane typy rozk³adów
  • Pojecie prostej próby losowej
  • Estymacja punktowa, metody konstrukcji estymatorów oraz ich w³asno¶ci
  • B³±d estymacji
  • Estymacja przedzia³owa – konstrukcja i interpretacja przedzia³ów ufno¶ci
  • Ustalanie liczebno¶ci próby
  • Koncepcja testowania hipotez statystycznych
  • Testy istotno¶ci
  • Testowanie zgodno¶ci
  • Porównywanie dwóch populacji
  • Analiza wariancji ANOVA jedno- i wieloczynnikowa
  • Badanie zale¿no¶ci dwóch cech
  • Wspó³czynnik korelacji
  • Test niezale¿no¶ci chi-kwadrat
  • Klasyczny model regresji liniowej
  • Wnioskowanie w modelu zale¿no¶ci liniowej
  • Model liniowy z wieloma zmiennymi obja¶niaj±cymi
  • Weryfikacja modelu i wnioskowanie na jego podstawie
  • Regresja logistyczna i model logitowy
  • Analiza szeregów czasowych
  • Indeksy statystyczne
  • Wyrównywanie szeregów czasowych
  • Modelowanie ARIMA i prognozowanie
  • Badania jako¶ciowe
  • Analiza jednej zmiennej jako¶ciowej
  • Testowanie jednorodno¶ci
  • Analiza dwóch zmiennych jako¶ciowych
  • Analiza dyskryminacji
  • Analiza skupieñ
  • Metody wyboru próby z populacji skoñczonej – próby nieproste
  • Metoda Monte Carlo oraz zasada bootstrap
  • Metody rangowe
  • Metody imputacji danych
  Przyk³adowy krótki opis jednego bloku tematycznego: Analiza wariancji ANOVA
  ANOVA jest statystyczn± metod± rozstrzygania o istnieniu ró¿nic miêdzy ¶rednimi w kilku populacjach. Powodem, dla którego ANOVA znalaz³a szerokie zastosowanie jest to, ¿e spotyka siê wiele sytuacji, w których zale¿y nam na porównaniu kilku populacji jednocze¶nie. Porównujemy na przyk³ad populacjê osób poddanych ró¿nym zabiegom leczniczym, populacjê klientów, wobec których zastosowano ró¿ne formy reklamy czy promocji, porównujemy ¶rednie dochody w ró¿nych gminach czy grupach spo³ecznych, skuteczno¶æ ró¿nych metod kszta³cenia mened¿erów etc. Metoda ta wymaga zbadania wariancji ujawniaj±cej siê w odpowiednio dobranych próbach losowych; st±d nazwa: analiza wariancji. W przypadku, gdy nie s± spe³nione wszystkie za³o¿enia, jakich wymaga ANOVA u¿ywa siê zazwyczaj pewnego testu nieparametrycznego, zwanego testem Kruskala-Wallisa.

  Czas trwania szkolenia:
  10 sesji po 8 godzin lekcyjnych – razem 80 godzin;

  Liczba uczestników:
  Maksymalnie 20 osób
 • Kontrakty d³ugoterminowe – aspekty bilansowe i podatkowe

  Cel szkolenia:
  Przedstawienie aspektów ksiêgowych i podatkowych zwi±zanych z realizacj± kontraktów d³ugoterminowych, w szczególno¶ci umów o roboty budowlane lub monta¿owe. Ujêcie ksiêgowe, prezentacja w sprawozdania finansowym oraz obowi±zki w podatku dochodowym i podatku VAT.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu rozliczania kontraktów d³ugoterminowych, w szczególno¶ci dyrektorów finansowych, ksiêgowych, innych pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno-finansowych przedsiêbiorstw zw³aszcza bran¿y budowlanej.

  Program szkolenia:

  • Pojêcie, rodzaje i klasyfikacja kontraktów d³ugoterminowych
  • Przychody, koszty i wynik z kontraktów d³ugoterminowych na podstawie ustawy o rachunkowo¶ci
  • Metoda stopnia zaawansowania
  • Metoda zysku zerowego
  • Podatek odroczony
  • Prezentacja kontraktów d³ugoterminowych w sprawozdaniu finansowym
  • Moment powstania przychodów podatkowych
  • Moment rozpoznawania kosztów podatkowych
  • Przyporz±dkowanie przychodów i kosztów
  • Dochód podatkowy i rozliczanie strat podatkowych
  • Dokumentacja w zakresie cen transferowych
  • Moment powstania obowi±zku podatkowego w podatku VAT
  • Miejsce ¶wiadczenia us³ug w podatku VAT
  • Odliczanie i zwrot podatku VAT

  Czas trwania szkolenia:

  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:

  do 25 osób

 • Metody wyceny warto¶ci przedsiêbiorstwa
  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest przybli¿enia zagadnieñ zwi±zanych z procesem wyceny przedsiêbiorstwa, zaprezentowanie ró¿norodnych metod wyceny, jak równie¿ przedstawienie mo¿liwo¶ci ich wykorzystania w praktyce.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu wyceny przedsiêbiorstwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem praktycznych aspektów wyceny.

  Program szkolenia:
  1. Czynniki kszta³tuj±ce warto¶æ przedsiêbiorstwa.
  2. Cele wyceny warto¶ci przedsiêbiorstwa.
  3. Klasyfikacja metod wyceny przedsiêbiorstw
   • metody oparte na wycenie maj±tku:
    • ksiêgowa warto¶æ aktywów netto,
    • skorygowana warto¶æ aktywów netto,
    • odtworzeniowa warto¶æ maj±tku,
    • warto¶æ likwidacyjna (up³ynnienia),
   • metody dochodowe:
    • metoda oparta na kapitalizacji zysku,
    • metoda wyceny dochodowej przedsiêbiorstwa oparta na zysku netto,
    • metoda oparta na cash flows,
    • metoda porównañ rynkowych
   • metody mieszane wyceny warto¶ci przedsiêbiorstw:
    • metoda warto¶ci ¶redniej,
    • metoda wyceny z zyskiem dodatkowym,
    • metoda wyceny przedsiêbiorstw nierentownych.
  4. Zalety i wady poszczególnych metod wyceny.
  5. Zastosowanie metod wyceny w praktyce.

   

  Czas trwania szkolenia:
  2 dni

  Liczba uczestników:
  ok. 20 osób

 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk jako¶ciowych

  Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki danych jako¶ciowych z naciskiem na wyzwania zwi±zane z ich prognozowaniem oraz metody oceny jako¶ci uzyskanych prognoz. Omówienie formalnych technik analizy danych jako¶ciowych uzupe³nione jest przyk³adami empirycznymi.

  Adresaci szkolenia:

  Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej praktyce zawodowej pos³uguj± siê danymi o charakterze jako¶ciowym (niemierzalnym), zw³aszcza w kontek¶cie ich prognozowania.

  Program szkolenia:

  1. Wstêp do estymacji i weryfikacji jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego. Zastosowania zmiennych jako¶ciowych jako zmiennych obja¶niaj±cych.
  2. Specyfika zjawisk jako¶ciowych w ekonomii. Zmienne jako¶ciowe jako zmienne obja¶niane w modelach ekonometrycznych.
  3. Modelowanie zmiennych jako¶ciowych: liniowy model prawdopodobieñstwa, modele logit i probit – estymacja, weryfikacja, interpretacja wyników.
  4. Prognozowanie zjawisk jako¶ciowych na podstawie modeli LPM i logit. Pu³apki prognozowania zmiennej jako¶ciowej. Interpretacja prognoz w kontek¶cie prawdopodobieñstwa oraz ocena ich trafno¶ci.
  5. Przyk³ad zastosowania empirycznego: analiza prawdopodobieñstwa katastrofy promu kosmicznego.
  6. Modele o wielowarto¶ciowej jako¶ciowej zmiennej obja¶nianej: zastosowania i ograniczenia.

   

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy:
  do 10 osób (najlepiej z dostêpem do komputerów / laptopów)

 • Negocjacje w marketingu
  Cel szkolenia:
  Ka¿dy pracownik, reprezentant lub przedsiêbiorca zajmuj±cy siê negocjowaniem cen, kontaktów czy umów staje przed problemem sprzeda¿y swoich pomys³ów, rozwi±zañ i w efekcie rozwi±zuje problemy marketingowe. Negocjowanie, zw³aszcza je¶li dotyczy zagadnieñ trudnomierzalnych jakim s± produkty marketingowe, jest zadaniem niezwykle trudnym. Znajomo¶æ nowoczesnych technik negocjacyjnych pozwoli na unikniêcie szeregu b³êdów i w efekcie pozwoli na maksymalizacjê efektywno¶ci rozmów. Nie przypadkiem bowiem ukuto stwierdzenie, i¿ najdro¿szym sposobem uczenia jest analiza w³asnych potkniêæ.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy dzia³ów marketingu i sprzeda¿y, przedsiêbiorcy, mened¿erowie

  Program szkolenia:
  Program szkolenia obejmuje zaawansowane metody planowania negocjacji i techniki pomagaj±ce przygotowaæ siê przed podjêciem wyzwania. Analiza i wycena produktów marketingowych pozwol± na skuteczniejsze podejmowanie decyzji w rozmowie z partnerami. W trakcie zajêæ wykonywane bêd± liczne æwiczenia po³±czone z analiz± umiejêtno¶ci oraz rozwojem zdolno¶ci skutecznego negocjowania. W pierwszych etapach szkolenia zostan± przedstawione zasady tworzenia odpowiedniego klimatu negocjacji. Kolejne punkty obejmuj± zarówno analizê przypadków jak i æwiczenia zwi±zane z wykorzystaniem ¶wie¿o nabytych umiejêtno¶ci.
  1. Przej¶cie od prostej sprzeda¿y do negocjacji
   • Budowa relacji z klientem
   • rozwój i pielêgnowanie relacji partnerskich
   • wybór podej¶cia negocjacyjnego
  2. Definiowanie potrzeb klienta
   • Analiza potrzeb i si³y klienta
  3. Budowa planu negocjacyjnego
   • potrzeby i priorytety klienta
   • analiza kosztów i optymalnych zmian ceny
   • wycena produktu marketingowego
   • kompleksowa ocena rynku i odbiorcy
   • wra¿liwo¶æ cenowa odbiorcy
  4. Ocena przewag negocjacyjnych
   • analizy rynku i otoczenia
   • kim jest Twój klient?
  5. Perswadowanie i targowanie siê
   • utrzymanie racjonalno¶ci w negocjacjach
   • budowa przekonania o wygranej obu stron
   • planowanie i u¿ywanie argumentów i pytañ
   • planowanie kreatywnych negocjacji
   • sprzeda¿ bezpo¶rednia

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób
 • Podatek odroczony – warto¶æ ksiêgowa i podatkowa aktywów oraz pasywów

  Cel szkolenia:
  Przedstawienie g³ównych kategorii ró¿nic miêdzy podstaw± opodatkowania, a wynikiem finansowym brutto oraz zasad ustalania warto¶ci ksiêgowej i podatkowej aktywów oraz pasywów. Analiza przepisów ustawy o rachunkowo¶ci, Krajowego Standardu Rachunkowo¶ci nr 2, Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczo¶ci Finansowej oraz przepisów podatkowych.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu rozliczania kontraktów d³ugoterminowych, w szczególno¶ci dyrektorów finansowych, ksiêgowych, innych pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno-finansowych.
   

  Program szkolenia:

  I. Przychody i koszty ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowo¶ci
  z uwzglêdnieniem kategorii:

  • ¦rodków trwa³ych i warto¶ci niematerialnych
   • ró¿nice w ustalaniu warto¶ci pocz±tkowej,
   • metody amortyzacji i ich weryfikacja,
   • odpisy aktualizuj±ce.
  • Rozrachunki
   • odsetki,
   • odpisy aktualizuj±ce,
   • ró¿nice kursowe.
  • Inwestycje niefinansowe
   • zasady wyceny bilansowej – ujêcie wynikowe,
  • Inwestycje finansowe
   • zasady wyceny bilansowej – ujêcie wynikowe i kapita³owe,
  • Zapasy
   • odpisy aktualizuj±ce,
  • Leasing
   • leasing finansowy,
   • leasing operacyjny,
  • Kontrakty d³ugoterminowe
   • rozliczanie w czasie przychodów z kontraktów,
   • rozliczanie w czasie kosztów kontraktów.

  II. Obowi±zek ustalania podatku odroczonego wed³ug ustawy i MSSF

  III. Podatek odroczony rozliczany z kapita³em w³asnym

  IV. Zasady kompensowania podatków odroczonych

  V. Rozliczanie straty podatkowej – ujêcie podatkowe i bilansowe

  VI. Zestawienie ró¿nic pomiêdzy wynikiem finansowym brutto a podstaw± opodatkowania.
   

  Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy: do 25 osób

 • Podstawy statystyki z wykorzystaniem danych statystycznych EUROSTATU

  Cel szkolenia:
  Zajêcia maj± na celu przekazanie uczestnikom wiedzy ze statystyki, co w konsekwencji prowadziæ ma do nabycia nastêpuj±cych umiejêtno¶ci:

  • poprawnego zaprojektowania badania statystycznego,
  • odczytywania i interpretacji podstawowych wska¼ników statystycznych,
  • szacowania nieznanych parametrów populacji (np. wielko¶ci sprzeda¿y, zwolenników partii politycznych) na podstawie statystycznych badañ czê¶ciowych,
  • szacowania i interpretacji b³êdu statystycznego, w tym odró¿nianie b³êdów losowych i nielosowych,
  • poprawnego odczytywania wyników badañ statystycznych,
  • uogólniania wyników badania czê¶ciowego na ca³± populacjê,
  • ocenianie zale¿no¶ci wystêpuj±cych miêdzy dwiema lub kilkoma cechami,
  • porównywanie populacji pod wzglêdem badanych cech (wielko¶ci sprzeda¿y etc.),
  • umiejêtno¶æ konstrukcji i weryfikacji modeli statystycznych opisuj±cych zale¿no¶æ miêdzy zjawiskami,
  • umiejêtno¶æ prognozowania na podstawie modeli, obliczania b³êdu prognozy,
  • umiejêtno¶æ analizy szeregów czasowych.

   

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób, które pragn± zapoznaæ siê z zasadami statystyki, zarówno tej podstawowej, jak i zaawansowanej, tak aby sta³a siê ona dla nich realnym i prostym narzêdziem umo¿liwiaj±cym zrozumienie, opis i prognozowanie zjawisk (spo³ecznych, rynkowych, demograficznych) zachodz±cych we wspó³czesnym ¶wiecie.

  Program szkolenia:

  1. Metody doboru próby:
   • dobór losowy, celowy, kwotowy, próba reprezentacyjna,
   • losowanie warstwowe, wa¿enie próby.
  2. Podstawowe parametry populacji, ich interpretacja, ich odpowiedniki obliczone na podstawie próby:
   • ¶rednia, mediana, czêsto¶æ, wariancja, indeks dynamiki zmian etc.
  3. Estymacja punktowa:
   • szacowanie nieznanych parametrów populacji na podstawie badañ czê¶ciowych.
  4. Analiza b³êdu losowego:
   • wariancja, odchylenie standardowe.
  5. Konstrukcja i interpretacja przedzia³ów ufno¶ci:
   • przedzia³y ufno¶ci dla rozk³adu normalnego i du¿ych prób.
  6. Ustalanie liczebno¶ci próby:
   • minimalna liczebno¶æ próby zapewniaj±ca po¿±dan± precyzjê szacunku; badanie wstêpne.
  7. Koncepcja testowania hipotez statystycznych:
   • testy istotno¶ci,
   • testy zgodno¶ci.
  8. Badania jako¶ciowe,
  9. Losowanie warstwowe i losowanie zespo³owe:
   • podzia³ populacji na klasy, ze wzglêdu na przynale¿no¶æ do danego województwa, rodzaj wykonywanej dzia³alno¶ci gospodarczej, wiek etc.,
   • alokacja próby miêdzy warstwy, losowanie proporcjonalne.
  10. Analiza b³êdów nielosowych,
  11. Praktyczne aspekty badañ statystycznych:
   • problem braku odpowiedzi,
   • sposoby zbierania informacji statystycznych,
   • planowanie i realizacja badañ.
  12. Analiza wariancji:
   • Anova (jedno- i wieloczynnikowa),
  13. Badanie zale¿no¶ci dwóch cech:
   • wspó³czynnik korelacji,
   • klasyczny model regresji liniowej,
   • weryfikacja modelu,
   • prognozowanie na podstawie modelu.
  14. Model liniowy z wieloma zmiennymi obja¶niaj±cymi:
   • konstrukcja i weryfikacja modelu,
   • prognozowanie.
  15. Regresja logistyczna i model logitowy,
  16. Analiza szeregów czasowych:
   • sk³adniki szeregu,
   • analiza trendu,
   • analiza wahañ okresowych,
   • wyrównywanie szeregu,
   • modelowanie ARIMA i prognozowanie.

  Tematyka poruszana w oparciu o:
  podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne (A. Aczel: "Complete Business Statistics"),
  pakiety komputerowe (Analiza danych xls., SAS Enterprise Guide)

  Czas trwania:
  5 sesji po 8 godzin lekcyjnych, razem 40 godzin;

  Proponowany podzia³ tematyczny:
  2 sesje – podstawy statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego, modelowania i prognozowania
  1 sesja – Excel Analiza danych
  2 sesje – SAS Enterprise Guide

  Wielko¶æ grupy:
  do 20 osób

 • Profesjonalne tworzenie eventu
  Cel szkolenia:
  • przedstawienie zasad efektywnego planowania i realizacji eventu
  • pokazanie zastosowania ró¿nych rodzajów eventów

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie to zosta³o przygotowane z my¶l± o pracownikach dzia³ów marketingu i public relations, zajmuj±cych siê przygotowywaniem imprez specjalnych. Dostarcza ono praktycznych umiejêtno¶ci planowania, promowania, koordynacji takich imprez. Pokazuje, w jaki sposób wykorzystywaæ eventy przy tworzeniu strategii kontaktów z mediami i grupami celowymi firmy.

  Program szkolenia:
  1. Eventy w¶ród innych dzia³añ Public Relations
   • Ogólne zasady tworzenia eventów
   • Przyczyny popularyzacji
   • Rodzaje eventów
  2. Kiedy przygotowanie eventu jest konieczne? – warsztaty i analizy przypadków
  3. Strategiczne planowanie eventów
   • Okre¶lenie celów
   • Okre¶lenie grup celowych
   • Kszta³towanie bud¿etu
   • Planowanie harmonogramu
   • Okre¶lanie zadañ i odpowiedzialno¶ci
   • Plany awaryjne
  4. Media relations przy planowaniu i przeprowadzaniu eventów – warsztaty
   • Jakie media wykorzystaæ?
   • Jak wzbudziæ zainteresowanie mediów?
   • Narzêdzia i techniki wykorzystywane przy wspó³pracy z dziennikarzami
   • Mierzenie efektywno¶ci eventów
  5. Przygotowanie eventu – analizy przypadków
  6. Przygotowanie przyk³adowych eventów – symulacja
  7. Ocena i podsumowanie

  Czas trwania
  1 dzieñ – 8 godzin

  Wielko¶æ grupy
  6 – 16 osób

 • Prognozowanie gospodarcze

  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami prognozowania gospodarczego oraz z empirycznymi aspektami prognozowania na podstawie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, w tym nieliniowych modeli trendu oraz modeli, w których prognozowane zjawisko ma charakter jako¶ciowy. Metody prognozowania ilustrowane s± przyk³adami opartymi na rzeczywistych danych ekonomicznych dotycz±cych aktualnej sytuacji gospodarczej Polski. Przygotowane na potrzeby zajêæ zbiory danych analizowane s± samodzielnie przez uczestników za pomoc± pakietów komputerowych.

  Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej pos³uguj± siê – lub chcia³yby siê pos³ugiwaæ – formalnymi metodami prognozowania danych ekonomicznych. Rozwiniêciu tej umiejêtno¶ci maj± s³u¿yæ przyk³ady praktyczne oparte na danych z dziedziny nauk ekonomicznych i spo³ecznych.

  Program szkolenia:

  1. Podstawy modelowania ekonometrycznego: zasady estymacji MNK, interpretacja oszacowañ parametrów, podstawowe etapy weryfikacji jako¶ci modelu ekonometrycznego.
  2. Podstawy teorii prognozy: specyfika analizy szeregów czasowych, warunki poprawnej prognozy, techniki prognozowania, ¼ród³a b³êdów prognoz. Ocena b³êdów predykcji ex post.
  3. Specyfika prognozowania zmiennych jako¶ciowych; interpretacja prognoz w kontek¶cie prawdopodobieñstwa. Pu³apki prognozowania zmiennej jako¶ciowej.
  4. Zastosowanie modeli nieliniowych w prognozowaniu: nieliniowe funkcje trendu, krzywa logistyczna, funkcja Cobba – Douglasa. Ocena jako¶ci prognoz wyznaczonych na podstawie modeli nieliniowych.
  5. Pu³apki prognozowania szeregów czasowych: zmiany strukturalne, stabilno¶æ modelu i jego parametrów, regresja pozorna. Metody rozwi±zywania tych problemów.

   

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy:
  do 10 osób (najlepiej z dostêpem do komputerów / laptopów)

 • Projektowanie efektywnej kampanii promocyjnej

  Cele szkolenia:

  • Przedstawienie istoty audytu marketingowego
  • Przedstawienie korzy¶ci z realizacji audytu marketingowego dla przedsiêbiorstwa
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z procedur± realizacji audytu marketingowego
  • Zapoznanie uczestników z zasadami i wykszta³cenie umiejêtno¶ci realizacji poszczególnych elementów audytu marketingowego
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci stosowania metod oceny sytuacji w realizacji audytu marketingowego
  • Wykszta³cenie wiedzy i umiejêtno¶ci w zakresie opracowywania raportu i wniosków z audytu marketingowego
  • Identyfikacja potrzeb informacyjnych przedsiêbiorstwa/strategicznej jednostki biznesu w zakresie audytu marketingowego

  Program szkolenia:

  1. System komunikacji marketingowej przedsiêbiorstwa. Nowe trendy w komunikacji marketingowej. Komunikacja 360 stopni.
  2. Etapy procesu kszta³towania komunikacji marketingowej- plan kampanii promocyjnej. Projektowe podej¶cie do tworzenia kampanii promocyjnej.
  3. Analiza wewnêtrznych i zewnêtrznych uwarunkowañ komunikacji marketingowej. Prawne i bran¿owe determinanty komunikacji marketingowej.
  4. Kszta³towanie kreatywnych za³o¿eñ kampanii promocyjnej.
  5. Planowanie mediów w kampanii promocyjnej.
  6. Dobór i kszta³towanie narzêdzi promocji- charakterystyka, zalety, wady. Æwiczenia w kszta³towaniu narzêdzi promocji: reklama, akwizycja, promocja sprzeda¿y, public relations, sponsoring.
  7. Zastosowanie aliansów marketingowych, w tym sojuszy marek w kampanii promocyjnej.
  8. Analiza przypadków skutecznych kampanii promocyjnych.
  9. Ocena skuteczno¶ci i efektywno¶ci dzia³añ promocyjnych.
  10. Praktyczne wskazówki dotycz±ce prowadzenia kampanii promocyjnych.
  11. Jak wybieraæ i oceniaæ agencjê reklamow±. Wspó³praca z agencj± reklamow±.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy dzia³ów marketingu

  Czas trwania szkolenia:
  2 dni – 16 godzin szkoleniowych

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób

   

 • Praktyczne zastosowania danych ankietowych

  Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki danych ankietowych oraz metod wykorzystania zawartych w nich danych. Omówienie formalnych technik analizy zmiennych jako¶ciowych uzupe³nione jest przyk³adami opartymi na aktualnych danych opisuj±cych polsk± gospodarkê.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej praktyce zawodowej pos³uguj± siê danymi pochodz±cymi z badañ ankietowych.

  Program szkolenia:

  1. Charakterystyczne cechy danych ankietowych i specyfika ich modelowania. Klasyfikacja badañ ankietowych.
  2. Kwestionariusze o charakterze ilo¶ciowym, jako¶ciowym i probabilistycznym: zalety, wady, metody analizy danych. B³êdy pomiaru w danych ankietowych.
  3. Testy koniunktury jako szczególny przypadek badañ ankietowych. Historia i zastosowania testów koniunktury.
  4. Przyk³ad zastosowania empirycznego: analiza oczekiwañ polskich przedsiêbiorców na temat koniunktury gospodarczej.

  Czas trwania:
  1 dzieñ – 8 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy:
  do 10 osób

 • Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie siê z technikami wykorzystywanymi w ocenie ryzyka kredytowego zwi±zanego z d³ugoterminowym zaanga¿owaniem banku
  • Poznanie metod ograniczania ryzyka banku przy kredytowaniu przedsiêbiorstw
  • Zdobycie umiejêtno¶ci samodzielnej analizy projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych


  Adresaci szkolenia:

  • Specjali¶ci bankowi dokonuj±cy analizy projektów inwestycyjnych
  • Dyrektorzy i eksperci finansowi du¿ych przedsiêbiorstw produkcyjnych

  Program szkolenia:

  I. PODSTAWOWE POJÊCIA I DEFINICJE ZWI¡ZANE Z OCEN¡ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
  • Ryzyko – definicja, rodzaje
  • Inwestycja
  • Okres ekonomicznego ¿ycia projektu inwestycyjnego
  • Klasyfikacja decyzji inwestycyjnych
  • Przedmiot projektu
  • Zakres projektu
  • Zadania inwestycyjne i projekty inwestycyjne
  • Klasyfikacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych


  II. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

  • Czynniki wewnêtrzne

  Przep³ywy pieniê¿ne; Nak³ady inwestycyjne; Stopa dyskontowa k – podej¶cie przychodowe i kosztowe (WACC i MACC); Ocena w warunkach inflacji – realna stopa dyskontowa

  • Niebezpieczeñstwa i zagro¿enia mog±ce wyst±piæ w cyklu projektu inwestycyjnego

  Zagro¿enia czasowo-przestrzenne; Zagro¿enia techniczno-metodologiczne; Zagro¿enia w technicznej stronie projektu – Analiza Techniczna; Zagro¿enia w marketingowej stronie projektu – Analiza Marketingowa; Zagro¿enia finansowe – Analiza progu rentowno¶ci (BEP) 

  • Czynniki zewnêtrzne – analiza bran¿owa

  III. ANALIZA OP£ACALNO¦CI PROJEKTOWANEGO PRZEDSIÊWZIÊCIA

  • Metody proste

  Proste stopy zwrotu ROI i ROE; Prosty okres zwrotu PP; Ksiêgowa stopa zwrotu ARR

  • Metody dyskontowe

  Warto¶æ zaktualizowana netto NPV; Wewnêtrzna stopa zwrotu IRR; Zdyskontowany okres zwrotu DPP; Wska¼nik rentowno¶ci PI; Zmodyfikowana wewnêtrzna stopa zwrotu MIRR 


  IV. METODY UWZGLÊDNIANIA RYZYKA W RACHUNKU OP£ACALNO¦CI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

  • Metody bezpo¶rednie
  Równowa¿nik pewno¶ci "a" (certaintly equivalent factor); stopy dyskonta uwzglêdniaj±cej ryzyko (risk – adjusted discount rate), Podej¶cie probabilistyczne – wspó³czynnik zmienno¶ci (CV(NPV))

   

  (Seminarium w formie warsztatów z wykorzystaniem studiów przypadków i symulacji komputerowej)


  Czas trwania:
  24 godziny


  Wielko¶æ grupy:
  max 30 osób
 • Sojusze bankowo ubezpieczeniowe (bancassurance)
  Cel szkolenia:
  Zaznajomienie s³uchaczy ze specyfik± aliansu bankowo – ubezpieczeniowego, mo¿liwo¶ci± implementacji tych strategii w polskich instytucjach finansowych.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy banków i zak³adów ubezpieczeñ

  Program szkolenia:
  1. Istota sojuszy strategicznych
   • definicja sojuszu strategicznego
   • przes³anki zawierania sojuszy
   • rodzaje sojuszy strategicznych
  2. Zasady funkcjonowania sojuszy bankowo – ubezpieczeniowych
   • analiza pojêæ Allfinaz, bancassurance i assurfinance
   • motywy zawierania sojuszy bankowo – ubezpieczeniowych
   • potencjalne efekty zawartych sojuszy
  3. Zakres integracji dzia³alno¶ci bankowej i ubezpieczeniowej
   • na p³aszczy¼nie operacyjnej
   • powi±zania kapita³owe
   • wspólne produkty bankowo – ubezpieczeniowe
  4. Najwiêksze sojusze bankowo – ubezpieczeniowe w Europie
  5. Analiza zawartych sojuszy bankowo – ubezpieczeniowych w Polsce

  Czas trwania:
  4 godziny

  Wielko¶æ grupy:
  do 20 osób
 • Sprzeda¿ dóbr luksusowych i budowa relacji z klientem

  Cele szkolenia:
  Wymagania stawiane przed mened¿erami i pracownikami zwi±zanymi ze sprzeda¿± luksusowych produktów zwykle dotycz± bardzo kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy. Z³o¿ono¶æ zagadnienia wymaga ci±g³ego pog³êbiania wiedzy dotycz±cej tematu. Przegl±danie periodyków, analizowanie przypadków podobnych, rynku i konkurencji jest dla tych osób zadaniem karko³omnym, jako ¿e zarz±dzanie luksusowymi mark± i produktem jest zajêciem na tyle absorbuj±cym, ¿e zwykle nie ma na to czasu. W trakcie spotkania zostanie przedstawiony przegl±d zaawansowanych metod i szerokich do¶wiadczeñ wspomagaj±cych zarz±dzanie produktami i mark±.  

  Adresaci szkolenia:

  Pracownicy dzia³ów marketingu, sprzeda¿y oraz mened¿erowie

  Program szkolenia:

  W trakcie szkolenia rozwiniêta zostanie znajomo¶æ zarz±dzania mark± i produktem luksusowym. Kompleksowo zostan± przedstawione zaawansowane i w wielu przypadkach  szczegó³owe techniki zarz±dzania ekskluzywn± mark± i zwi±zanymi z ni± produktami. Program szkolenia zosta³ podzielony na trzy g³ówne czê¶ci, z których ka¿da odpowiada innej stronie zagadnienia. Czê¶æ pierwsza dotyczy ogólnych zasad tworzenia warto¶ci marki i produktu na ró¿nych poziomach, ze szczególnym uwzglêdnieniem marki luksusowej. Czê¶æ druga przedstawia zaawansowane metody marketingu i sprzeda¿y marki luksusowej. Kompleksowo ujmuje w swym zakresie wymagania stawiane przez szeroko rozumiany rynek oraz specyfikê marki i produktu. Trzecia czê¶æ wprowadza metody komunikacji w tym równie¿ PR, ze szczególnym uwzglêdnieniem komunikacji w salonach dotycz±cej luksusowej marki i produktu.

   

  1. produkt luksusowy – trzy poziomy warto¶ci produktu dla klienta
  interaktywny wyk³ad, dyskusja i warsztaty

  • parametry techniczne
  • warto¶æ u¿ytkowa
  • warto¶æ emocjonalna

  2. sprzeda¿ produktów luksusowych
  interaktywny wyk³ad, dyskusja i warsztaty

  • zarz±dzanie produktami luksusowymi w ró¿nych segmentach – luksusowa marka vs. obs³uga licznych segmentów – segmenty samochodów u¿ytkowych, ekskluzywne limuzyny, auta ma³e i in.
  • sposoby prezentacji produktu w salonach
  • przenoszenie warto¶ci marki na inne produkty i segmenty

  3. komunikacja marki luksusowej
  interaktywny wyk³ad, dyskusja i warsztaty

  • zasady komunikacji marki – marketing i PR marki
  • marka luksusowa – ograniczenia komunikowania
  • kana³y komunikacji – analiza i dobór

   

  Czas trwania:
  1 dzieñ

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób

   

 • Statystyczne projektowanie badañ opinii publicznej oraz badañ marketingowych
  Cel szkolenia:
  Zajêcia maj± na celu przekazanie uczestnikom wiedzy ze statystyki, z uwzglêdnieniem specyfiki badañ opinii publicznej i badañ marketingowych. Po zakoñczonym szkoleniu uczestnicy powinni nabyæ wiedzê dotycz±c± wszechstronnego projektowania badañ czê¶ciowych, szacowania statystycznych b³êdów estymacji, odró¿niania b³êdów losowych, od nielosowych, poprawnego odczytywania wyników badañ oraz poprawnego uogólniania wyników badañ czê¶ciowych na ca³± populacjê generaln±.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy maj± zwi±zek z badaniami opinii publicznej czy badaniami marketingowymi, w sensie projektowania takich badañ oraz wyci±gania na ich podstawie wniosków dotycz±cych ca³ej populacji.

  Program szkolenia:
  1. Podstawowe parametry populacji, ich interpretacja i przyk³ady
   • warto¶æ globalna, warto¶æ ¶rednia, mediana, czêsto¶æ, wariancja cechy, wspó³czynnik zmienno¶ci, kowariancja dwóch cech, wspó³czynnik korelacji, indeks dynamiki zmian, percentyle i kwartyle etc.
  2. Badanie pe³ne populacji (np. spisy powszechne) oraz badanie czê¶ciowe
  3. Metody doboru próby
   • dobór losowy, celowy, kwotowy, próba reprezentacyjna
   • operat losowania, operat statystyczny
  4. Schematy losowania próby:
   • losowanie proste, losowanie zgodnie ze schematem Bernoulliego, schematem Poissona, losowanie proporcjonalne do warto¶ci cechy dodatkowej, losowanie oparte na rangach, losowanie warstwowe, losowanie dwustopniowe i wielostopniowe, losowanie zespo³owe
  5. Metody konstrukcji estymatorów (szacowanie parametrów populacji na podstawie próby)
   • estymator warto¶ci globalnej badanej cechy, warto¶ci ¶redniej oraz wszystkich pozosta³ych parametrów
  6. B³±d szacunku
   • b³êdy losowe i nielosowe (b³êdy pokrycia i b³êdy odpowiedzi)
  7. Ustalanie liczebno¶ci próby
   • minimalna liczebno¶æ próby zapewniaj±ca po¿±dan± precyzjê szacunku; badanie wstêpne
  8. Losowanie warstwowe
   • ustalanie warstw (podzia³ populacji na klasy)
   • ¶rednia wa¿ona
   • alokacja próby miêdzy warstwy, losowanie proporcjonalne, losowanie optymalne
  9. Losowanie dwustopniowe
   • jednostki losowania pierwszego i drugiego stopnia
   • próba automatycznie wywa¿ona
  10. Losowanie wielostopniowe
  11. Losowanie zespo³owe
  12. Badania jako¶ciowe
  13. Praktyczne aspekty badañ statystycznych
   • problem braku odpowiedzi
   • sposoby zbierania informacji statystycznych
   • planowanie i realizacja badañ
  14. Metody imputacji danych

   

  Czas trwania szkolenia:

  5 sesji po 8 godzin lekcyjnych – razem 40 godzin

  Liczba uczestników:
  Maksymalnie 20 osób

 • ¦rodki trwa³e oraz warto¶ci niematerialne i prawne – aspekty bilansowe i podatkowe

  Cel szkolenia:
  Przedstawienie aspektów ksiêgowych i podatkowych zwi±zanych z ujêciem, wycen± i amortyzacj± ¶rodków trwa³ych oraz warto¶ci niematerialnych i prawnych wed³ug przepisów ustawy o rachunkowo¶ci, Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo¶ci oraz przepisów podatkowych.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu rozliczania kontraktów d³ugoterminowych, w szczególno¶ci dyrektorów finansowych, ksiêgowych, innych pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno-finansowych.
   

  Program szkolenia:

  • Pojêcie, rodzaje i klasyfikacja ¶rodków trwa³ych (¦T) oraz warto¶ci niematerialnych i prawnych (WNiP)
  • Ujêcie w ksiêgach oraz wycena bilansowa ¦T oraz WNiP wed³ug przepisów ustawy o rachunkowo¶ci, Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo¶ci (MSR nr 16 i 38) oraz przepisów podatkowych
  • Amortyzacja bilansowa i podatkowa ¦T oraz WNiP (stawki, metody, wy³±czenia z kosztów podatkowych)
  • Ulepszenia ¦T oraz WNiP
  • Remonty ¦T
  • Trwa³a utrata warto¶ci oraz przywrócenie uprzednio utraconej warto¶ci ¶rodków
  • ¦rodki trwa³e oraz warto¶ci niematerialne i prawne przeznaczone do sprzeda¿y
  • ¦T oraz WNiP bêd±ce przedmiotem aportów
  • Orzecznictwo s±dowe i interpretacje organów podatkowych

  Czas trwania szkolenia: 2 dni – 16 godzin

  Wielko¶æ grupy: do 25 osób

   

 • Ubezpieczenia gospodarcze

  Cel szkolenia:
  Zapoznanie s³uchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemu ubezpieczeñ gospodarczych w Polsce, analiza rozwi±zañ prawnych, ocena kondycji rynku ubezpieczeñ gospodarczych w Polsce.

  Adresaci szkolenia:
  Pracownicy zak³adów ubezpieczeñ, agenci ubezpieczeniowi, pracownicy instytucji finansowych

  Program szkolenia:

  1. Istota dzia³alno¶ci ubezpieczeniowej
   • definicja ubezpieczenia
   • historia ubezpieczeñ gospodarczych w Polsce
  2. Podstawy prawne dzia³alno¶ci ubezpieczeniowej
   • ustawa o dzia³alno¶ci ubezpieczeniowej
   • kodeks cywilny
   • kodeks morski
   • propozycje zmian prawnych
  3. Instytucje rynku ubezpieczeniowego
   • Ministerstwo Finansów
   • Pañstwowy Urz±d Nadzoru Ubezpieczeñ
   • Polska Izba Ubezpieczeñ
   • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
   • Polskie Biuro Ubezpieczeñ Komunikacyjnych
   • Rzecznik Ubezpieczonych
  4. Formy prowadzenia dzia³alno¶ci ubezpieczeniowej
   • spó³ki akcyjne
   • towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych
   • zak³ady reasekuracji
  5. Klasyfikacja ubezpieczeñ
   • podzia³ systemowy na gospodarcze i spo³eczne
   • podzia³ ze wzglêdu na kryterium przedmiotu
   • podzia³ ze wzglêdu na rodzaj zdarzenia losowego
   • podzia³ ze wzglêdu na rodzaj swobody
   • podzia³ ze wzglêdu na zakres terytorialny
   • podzia³ na ubezpieczenia l±dowe i morskie
   • podzia³ ze wzglêdu na podmiot zawieraj±cy ubezpieczenie
   • podzia³ ze wzglêdu na formê organizacyjno – prawn±
   • podzia³ ze wzglêdu na podzia³ ryzyka ubezpieczeniowego
   • ustawowy podzia³ ubezpieczeñ
  6. Po¶rednictwo ubezpieczeniowe
   • agencji
   • multiagenci
   • brokerzy
  7. Charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeñ gospodarczych
   • analiza sytuacji na tle tendencji europejskich
   • charakterystyka poszczególnych zak³adów ubezpieczeniowych
  8. Zasady funkcjonowania sojuszy bankowo – ubezpieczeniowych
   • analiza pojêæ Allfinaz, bancassurance i assurfinance
   • motywy zawierania sojuszy bankowo – ubezpieczeniowych
   • potencjalne efekty zawartych sojuszy
  9. Przes³anki przeprowadzenia reformy systemu ubezpieczeñ spo³ecznych w 1999 r.
  10. Zasady funkcjonowania ubezpieczeñ spo³ecznych w Polsce
   • Pierwszy filar
   • Drugi filar
   • Trzeci filar
  11. Czy mo¿liwe jest wprowadzenie w Polsce tzw. IV filara ubezpieczeniowego?

   

  Czas trwania:
  8 godzin

  Wielko¶æ grupy:
  15-20 osób
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie u ¼ród³a dywidend, odsetek i nale¿no¶ci licencyjnych. Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo¶ci w zakresie opodatkowania dochodów przedsiêbiorców

  Cel szkolenia:
  Przedstawienie aspektów zwi±zanych ze stosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególno¶ci z poborem podatku u ¼ród³a przy wyp³acie dywidend, odsetek i nale¿no¶ci licencyjnych oraz z u¿yciem metod unikania podwójnego opodatkowania. Wskazanie mo¿liwo¶ci efektywnego unikniêcia wzglêdnie wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

  Adresaci szkolenia:
  Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem i/lub poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu miêdzynarodowego prawa podatkowego, w szczególno¶ci dyrektorów finansowych, ksiêgowych, doradców prawnych, innych pracowników ¶redniego i wy¿szego szczebla zarz±dzania oraz pionów ekonomiczno-finansowych.
   

  Program szkolenia:

  • Charakter prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i korzy¶ci wynikaj±ce z nich dla podatników
  • Rezydencja podatkowa
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania
  • Certyfikat rezydencji, obowi±zki sprawozdawcze
  • Opodatkowanie zysków spó³ki kapita³owej (dywidendy)
  • Opodatkowanie odsetek oraz nale¿no¶ci licencyjnych
  • Opodatkowanie zysków zak³adu (np. oddzia³u, zale¿nego przedstawiciela, prac budowlano-monta¿owych, transparentnej spó³ki osobowej)
  • Korekta dochodów przedsiêbiorstw powi±zanych (ceny transferowe, eliminacja podwójnego opodatkowania)
  • Opodatkowanie dochodów zwi±zanych z maj±tkiem nieruchomym
  • Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów przedsiêbiorców

  Czas trwania szkolenia: 1 dzieñ – 8 godzin

  Wielko¶æ grupy: do 25 osób

 • Wiêcej, dro¿ej, szybciej – nowoczesne metody sprzeda¿y

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników dzia³u sprzeda¿y bezpo¶rednio odpowiedzialnych za realizacjê sprzeda¿y. W trakcie zajêæ poznaj± wspó³czesne trendy w podej¶ciu do klienta i sprzeda¿y.  Znacz±co udoskonal± swoje umiejêtno¶ci sprzeda¿owe w zakresie budowania relacji z klientem. Zapoznaj± siê z metodami stosowanymi przez ¶wiatowych liderów sprzeda¿y. Ukazane zostan± tak¿e zagadnienia nowoczesnych metodyk sprzeda¿y, czyli jak to robi± najlepsi i czego siê mo¿na od nich nauczyæ.

  Cele szkolenia:

  • Usprawnienie metod realizacji sprzeda¿y;
  • Zdobycie wiedzy z zakresu zwiêkszania efektywno¶ci i skuteczno¶ci dzia³añ handlowych;
  • Identyfikacja najbardziej optymalnych narzêdzi do samomotywacji dopasowanych do dzia³u sprzeda¿y.

  Adresaci szkolenia:

  Pracownicy dzia³ów sprzeda¿y, osoby odpowiedzialne za realizacjê sprzeda¿y, osoby odpowiedzialne za nawi±zywanie relacji z klientami, osoby odpowiedzialne za podtrzymywanie relacji z klientami, key accounts, key accounts mened¿erowie, mened¿erowie ds. wsparcia sprzeda¿y, mened¿erowie ds. rozwoju sprzeda¿y

  Program szkolenia:

  • Kluczowe problemy w nawi±zywaniu kontaktu z klientem – jak je dostrzec?
  • Sztuka pozyskiwania najlepszych klientów – kogo, kiedy, gdzie, jak i dlaczego w³a¶nie jego?
  • Analiza faktycznych wymagañ stanowiska w dziale sprzeda¿y – czy to czym do tej pory siê zajmowali¶cie, na pewno odpowiada realiom i jest potrzebne;
  • Sztuka otwierania i zamykania sprzeda¿y;
  • Zagadnienia metodyki sprzeda¿y;
  • Magia trwa³ych relacji z klientami – jak sprawiæ, by najbardziej warto¶ciowi klienci z nami zostali?
  • 200% normy, czyli jak osi±gn±æ sukces w sprzeda¿y?
  • Sukces osobisty i zawodowy, a sukcesy w sprzeda¿y;
  • Jak wydobyæ z siebie to, co najlepsze, a wiêc ujawnienie i doskonalenie w³asnych umiejêtno¶ci handlowych.

  Czas trwania: 2 dni – 16 godzin akademickich

  Wielko¶æ grupy: 6-15 osób

 • Zarz±dzanie produktem – podej¶cie projektowe
  Cele szkolenia:
  • zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami zarz±dzania produktem,
  • przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu æwiczeñ praktycznych zagadnieñ usprawniania dzia³añ zwi±zanych z zarz±dzaniem produktami,
  • prze¶ledzenie procesu rynkowego ¿ycia produktu od jego wprowadzenia do wycofania z rynku,
  • pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarz±dzania lud¼mi w zespole, podejmowania decyzji w ró¿nych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.,
  • poparte æwiczeniami przedstawienie technik s³u¿±cych efektywnemu zarz±dzaniu projektem marketingowym.

  Adresaci szkolenia:
  Mened¿erowie produktu, osoby odpowiedzialne za sprzeda¿ i marketing w firmie, wy¿sza kadra mened¿erska.

  Program szkolenia:
  Zajêcia maj± charakter warsztatowy. Uczestnicy poznaj± ogólne zagadnienia zwi±zane z zarz±dzaniem produktem na ró¿nych etapach jego ¿ycia. Wszystkie teoretyczne zagadnienia urozmaicane s± dyskusjami, analizami przypadków, æwiczeniami grupowymi. Uczestnicy mog± na bie¿±co dziêki temu weryfikowaæ zdobyte umiejêtno¶ci.

  1. Zarz±dzanie produktem – wprowadzenie
   • Analiza potrzeb klienta
   • Zarz±dzanie produktem jako projekt – etapy zarz±dzania produktem
  2. Zarz±dzanie produktem – analiza sytuacji
   • Analiza otoczenia
   • Analiza potencja³u firmy
   • Wykorzystanie badañ rynkowych
   • Narzêdzia analizy sytuacji
  3. Zarz±dzanie produktem – planowanie
   • Zagadnienia kluczowe w cyklu ¿ycia produktu
   • Pozycjonowanie produktu na rynku
   • Budowa grupy odbiorców
   • Segmentacja rynku
   • Strategie kreowania marki
   • Polityka obs³ugi klienta
   • Cykl ¿ycia produktu
   • Zasady wprowadzania nowego produktu na rynek
   • Podstawowe zagadnienia zwi±zane z wycofywaniem produktów z rynku
   • Kana³y dystrybucji w zarz±dzaniu produktem
   • Planowanie ceny produktu
   • Bud¿et projektu marketingowego
  4. Zarz±dzanie produktem – komunikacja z grupami docelowymi
   • Budowanie przekazu
   • Wybór kana³ów komunikacji
   • Konstruowanie promotion-mix
  5. Mened¿er produktu
   • Zadania mened¿era produktu
   • Trening podstawowych zdolno¶ci i umiejêtno¶ci niezbêdnych w zarz±dzaniu produktem
   • Zasady kierowania projektem marketingowym
  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy
  6-16 osób
 • Zarz±dzanie produktami i us³ugami w warunkach konkurencji
  Cel szkolenia:
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami zarz±dzania produktem i us³ug± w warunkach zmiennego otoczenia
  • Zapoznanie ze wspó³czesnymi metodami kreowania warto¶ci produktu i us³ugi
  • Prze¶ledzenie procesu rynkowego ¿ycia produktu od pomys³u do wypracowania zysków
  • Pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarz±dzania lud¼mi w zespole, podejmowania decyzji w ró¿nych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  • Poparte æwiczeniami przedstawienie technik s³u¿±cych efektywnemu zarz±dzaniu projektem marketingowym na poziomie produktu i us³ugi

  Adresaci szkolenia:
  • Pracownicy dzia³ów marketingu i sprzeda¿y
  • Osoby zarz±dzaj±ce projektami, project managers
  • Kierownicy zespo³ów w dzia³ach marketingu
  • Prywatni przedsiêbiorcy, small – business
  • Pracownicy dzia³u handlu

  Program szkolenia:
  1. Analiza rynku
   • Analiza konkurencji
   • Analiza substytutów
   • Analiza klientów
   • Tworzenie grup docelowych
  2. Analiza sytuacji:
   • Analiza potrzeb klienta indywidualnego i instytucjonalnego
   • Metody zaspokajania potrzeb klientów
   • Wykorzystanie badañ marketingowych
   • Kreowanie nowych potrzeb – edukacja klienta
   • Strategie wchodzenia na nowe rynki
   • Strategia Firmy a strategia produktu
   • Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb klientów
   • Analiza obszarów warto¶ci produktu i us³ugi dla firmy i dla klienta
  3. Planowanie:
   • Zarz±dzanie cyklem ¿ycia produktu
   • Segmentacja rynku
   • Procedura wprowadzania produktu na rynek
   • Ustalanie ceny produktu
   • Analizy portfelowe – zarz±dzanie portfelem produktów
  4. Komunikacja i promocja:
   • Tworzenie strategii komunikacyjnej dla produktów
   • Formu³owanie przekazu
   • Kana³y komunikacji B2B i B2C
   • Tworzenie promotion-mix
  5. Organizacja i ewaluacja:
   • Zadania product managera
   • Techniki organizacji pracy przy zarz±dzaniu produktem
   • Dokumentowanie dzia³añ
   • Budowa kana³ów dystrybucji na rynku B2B i B2C
  Czas trwania:
  2 dni

  Wielko¶æ grupy:
  6-16 osób
 • Zarz±dzanie projektem w marketingu
  Cel szkolenia:
  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z technikami zarz±dzania projektem w zagadnieniach zwi±zanych z marketingiem
  • Przedstawienie oraz utrwalenie przy wykorzystaniu æwiczeñ praktycznych zagadnieñ usprawniania dzia³añ zwi±zanych z zarz±dzaniem projektami ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ marketingowych.
  • Pokazanie metod planowania, stawiania celów, zarz±dzania lud¼mi w zespole, podejmowania decyzji w ró¿nych sytuacjach, tworzenia efektywnego planu projektu itp.
  • Poparte æwiczeniami przedstawienie technik s³u¿±cych efektywnemu zarz±dzaniu projektem marketingowym

  Adresaci szkolenia:
  • Pracowników dzia³ów marketingu
  • Osób zarz±dzaj±cych projektami, project managers
  • Kierowników zespo³ów w dzia³ach marketingu

  Metody prowadzenia zajêæ:
  Merytoryczna zawarto¶æ szkolenia bêdzie przedstawiona zarówno w formie wyk³adu przedstawiaj±cego najnowsze do¶wiadczenia w zarz±dzaniu projektami jak i warsztatów na bie¿±co weryfikuj±cych zdobyte umiejêtno¶ci. Zagadnienia te bêd± poparte przyk³adami, zadaniami oraz analiz± rzeczywistych przypadków wywodz±cych siê z ¿ycia firm. Ka¿da czê¶æ szkolenia uwieñczona zostanie pog³êbion± analiz± przypadków, zajêciami warsztatowymi lub symulacj± w trakcie której bêdzie mo¿na na bie¿±co weryfikowaæ przedstawione zagadnienia.


  Program szkolenia:
  • Projekt marketingowy jako element planu marketingowego – wprowadzenie, analizy przypadków
  • Metody grupowego generowania pomys³ów – warsztaty i symulacje
  • Metody kontroli bie¿±cej i ca³o¶ciowej projektu – warsztaty
  • Czê¶ci sk³adowe projektu marketingowego – warsztaty
  • Sposoby i ¼ród³a finansowania projektów
  • Bud¿et projektu
  • Zarz±dzanie uczestnikami projektu – team management
  • Zarz±dzanie czasem – metody optymalizacji trwania projektu
  • Kontakt zespo³u projektowego z otoczeniem zewnêtrznym

  Czas trwania:
  2 dni – 16 godzin

  Liczba uczestników:
  6-16 osób