Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Laboratorium e-learningowe

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Laboratorium e-learningowe

Z zasobów dostêpnych na platformach e-learningowych SGH studenci mog± korzystaæ o dowolnej porze i z dowolnego miejsca z dostêpem do internetu.

Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ korzystania z laboratorium e-learningowego, które mie¶ci siê w sali 226 w Gmachu G³ównym SGH. W tym miejscu mo¿na korzystaæ ze stanowisk komputerowych, jak równie¿ uzyskaæ pomoc techniczn±.

Laboratorium e-sgh to równie¿ miejsce pracy nauczycieli akademickich z metodykami nauczania online.

 

Laboratorium e-sgh dostêpne jest dla studentów :

poniedzia³ek-czwartek 8:00-18:00

pi±tek 8:00-16:00

sobota-niedziela* 10:00-15:00

* Dotyczy sobót i niedziel, w czasie których organizowane s± zjazdy na studiach niestacjonarnych.


Zasady korzystania z sali
  1. Z laboratorium e-sgh korzystaæ mog± wszyscy studenci i nauczyciele akademiccy SGH.
  2. Pierwszeñstwo w dostêpie do stanowisk maj± osoby korzystaj±ce z zasobów e-sgh.pl, e-sgh.com, econet.pl, nastêpnie za¶ z innych, wy³±cznie edukacyjnych ¼róde³ internetowych.
  3. W przypadku potrzeby zachowania i przeniesienia zasobów edukacyjnych na p³ytê CD lub inny no¶nik, student mo¿e otrzymaæ pomoc od osób opiekuj±cych siê sal±. 
  4. Mo¿liwy jest wydruk niewielkiej liczby stron (max. 5) z platformy e-sgh.pl na drukarce sieciowej, dostêpnej w sali.
  5. Komputery wyposa¿one s± w dwa systemy operacyjne (Windows XP oraz Linux), pakiet biurowy OpenOffice, pakiet graficzny Corel Draw Graphics Suite 12 PL, program MindMapper, jak równie¿ aplikacje do nagrywania p³yt CD, przegl±dania grafiki i zdjêæ oraz przegl±darki internetowe Internet Explorer i Mozilla.
  6. Istnieje mo¿liwo¶æ ods³uchiwania nagranych materia³ów edukacyjnych, a tak¿e prowadzenia wideokonferencji.
  7. Mo¿liwe jest korzystanie ze skanera oraz tabletu graficznego jedynie w przypadku pracy z materia³ami edukacyjnymi.
  8. Materia³y edukacyjne i artyku³y naukowe zamieszczone w module prezentacyjnym s± do pobrania dla zainteresowanych.
  9. Sala mo¿e byæ niedostêpna w okre¶lonych godzinach, podanych wcze¶niej na tablicy og³oszeñ (przy wej¶ciu do sali oraz na stronie internetowej http://laboratorium.e-sgh.pl), w przypadku organizacji zajêæ dla okre¶lonych grup studenckich i innych spotkañ.
  10. W laboratorium nie wolno spo¿ywaæ posi³ków i napojów oraz obowi±zuje zakaz u¿ywania telefonów komórkowych, a tak¿e wnoszenia okryæ wierzchnich.