Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Miêdzyuczelniane wyk³ady w formie e-learningowej

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Miêdzyuczelniane wyk³ady w formie e-learningowej

W semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 po raz ósmy zosta³o uruchomionych piêæ miêdzyuczelnianych wyk³adów prowadzonych w formie e-learningowej. W zajêciach z za³o¿enia uczestniczy po 5 studentów z ka¿dej uczelni w danym wyk³adzie. £±cznie w ka¿dym z wyk³adów online uczestniczy po 25 studentów.

Wyk³ady zosta³y przekszta³cone w formê wyk³ado-æwiczeñ w wymiarze 30-godzinnych zajêæ. Oferta zosta³a przygotowana w ramach projektu econet – Wirtualna Przestrzeñ Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych. Inicjatywê koordynuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a uczestnicz± w niej: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu i Wroc³awiu oraz Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie.

Informacja o przedmiotach dostêpna jest na platformie econet:

www.econet.pl/przedmioty.php
Zaliczenie zajêæ umo¿liwia otrzymanie 3 punktów wed³ug systemu ECTS.

Lista przedmiotów:

  1. [7549-01, 241729-0602] Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych, mgr Edyta Abramek, dr in¿. Janina Banasikowska, mgr Rados³aw Kowal, dr hab. Ma³gorzata Pañkowska, mgr Marcin S³aboñ, dr hab. in¿. Stanis³aw Stanek, dr Piotr Zadora, mgr Mariusz ¯ytniewski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  2. [7553-01, 241749-0362] Symulacyjna gra decyzyjna tees-6, dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  3. [7551-01, 241759-0363] Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn±, prof. dr hab. Witold Abramowicz, mgr Monika Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  4. [7552-01, 241739-0364] Strategia kreatywna w reklamie, dr hab. Ryszard K³eczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu
  5. [7196-03, 241719-0391] Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk, dr Rafa³ Mrówka, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie