Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Miejsce i terminy szkoleñ

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Miejsce i terminy szkoleñ

Istotn± kwesti± przy podejmowaniu decyzji o szkoleniu jest wybór terminu, w którym bêdzie siê ono odbywa³o. SGH ka¿dorazowo proponuje takie terminy, aby proces kszta³cenia nie zak³óca³ pracy i normalnego funkcjonowania firmy.

 

Miejsce organizacji szkolenia jest uzgadniane z firm± zamawiaj±c± – wyk³adowca mo¿e przybyæ do siedziby firmy (sala szkoleniowa lub konferencyjna) lub dojechaæ na miejsce, w którym organizowane jest szkolenie wyjazdowe.