Aktualno¶ci

Strona g³ówna » Bie¿±ce wiadomo¶ci

Bie¿±ce wiadomo¶ci

 

Czerwcowy numer e-mentora

 

Ukaza³ siê nowy, 30. numer dwumiesiêcznika e-mentor.

 

Zapraszamy do lektury pisma w wersji elektronicznej.

[Data publikacji: 10.6.2009]

wiêcej

Szkolenie z zarz±dzania ryzykiem

W dniach 4, 8, 9 i 29 czerwca 2009 r. CREN SGH organizuje czwart± edycjê kursów dot. zarz±dzania ryzykiem w SGH. Tym razem szkolenia adresowane s± do pracowników sekretariatów katedr, biur kolegiów oraz dziekanatów i biblioteki.

[Data publikacji: 4.6.2009]

2 czerwca br. rozpoczê³a siê ewaluacja wyk³adów e-learningowych, realizowanych w semestrze letnim 2008/2009. Studenci, którzy wziêli udzia³ w wyk³adach online proszeni s± o rzeteln± i szczer± ocenê zajêæ, poprzez wype³nienie anonimowej ankiety, do której link otrzymali za po¶rednictwem poczty elektronicznej.

[Data publikacji: 2.6.2009]

Letnia Akademia Ekonomii – Tydzieñ dla Gimnazjalistów to nowa inicjatywa edukacyjna SGH. Do uczestnictwa w zajêciach w dniach 6-10 lipca 2009 r. zapraszamy uczniów klas 1. i 2. szkó³ gimnazjalnych. Rejestracja: 20 maja – 7 czerwca 2009 r.

[Data publikacji: 14.5.2009]

2 czerwca br. odby³y siê ostatnie zajêcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Uczestnicy obu programów pisali test podsumowuj±cy oraz wys³uchali wyk³adów. Najlepszym studentem EUD okaza³ siê Patryk Mickiewicz, a najlepsz± uczestniczk± AME Weronika Karwowska. Gratulujemy!

[Data publikacji: 28.5.2009]

Ruszyla rekrutacja na Summer University Warsaw 2009, zajêcia Szko³y Letniej SGH dla studentów z zagranicy. Od 2009 roku nasze Centrum jest jednostk± prowadz±c± SUW ze strony SGH, we wspó³pracy z Samorz±dem Studentów SGH.

[Data publikacji: 13.5.2009]

Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

W maju i czerwcu 2009 r. odbêd± siê egzaminy z miêdzyuczelnianych oraz miêdzynarodowych wyk³adów e-learningowych. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami.

[Data publikacji: 8.5.2009]

wiêcej

12 maja br. odby³y siê kolejne spotkania Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Dzieci podczas warsztatów tworzy³y produkt turystyczny, a gimnazjali¶ci dowiedzieli siê, czy w ekonomii 2+2=4.

[Data publikacji: 11.5.2009]

 

Kwietniowy numer e-mentora

 

Ukaza³ siê nowy, 29. numer dwumiesiêcznika e-mentor.

 

Zapraszamy do lektury pisma w wersji elektronicznej.

[Data publikacji: 16.4.2009]

21 kwietnia br. odby³y siê kolejne spotkania Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Dzieci uczy³y siê sztuki negocjacji, a gimnazjali¶ci dowiedzieli siê, jak wykorzystaæ kreatywo¶æ do rozwi±zywania problemów.

[Data publikacji: 16.4.2009]

Fina³ Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci

2 kwietnia 2009 r. odby³y siê w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie eliminacje centralne IV edycji Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci. 50 najlepszych zawodników z ca³ej Polski walczy³o o indeksy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy do zapoznania siê z list± laureatów.

[Data publikacji: 3.4.2009]

wiêcej

 

Dialogue and Universalism

 

Ukaza³ siê nowy numer pisma Dialogue and Universalism.

 

Jeden z dzia³ów publikacji zosta³ przygotowany we wspó³pracy z redakcj± dwumiesiêcznika e-mentor.

[Data publikacji: 1.4.2009]

Termin realizacji e-learningowego szkolenia BHP dla studentów pierwszego semestru studiów zosta³ przed³u¿ony do 30.IV.2009 r. Szkolenie dostêpne jest na platformie www.e-sgh.pl, po wype³nieniu elektronicznej karty zg³oszeniowej. Szkolenie jest obligatoryjne – student, który w pierwszym semestrze studiów nie zrealizuje szkolenia BHP nie uzyska zaliczenia semestru.

[Data publikacji: 31.3.2009]

31 marca 2009 r. studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty uczestniczyli w kolejnych spotkaniach. Tematem zajêæ EUD by³ marketing i relacje z klientami. Wyk³ad i warsztaty AME dotyczy³ rynku ubezpieczeñ.

[Data publikacji: 31.3.2009]

10 marca 2009 r. odby³y siê kolejne spotkania Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Studenci EUD zastanawiali siê wraz z prof. Leszkiem Balcerowiczem, dlaczego jedne kraje s± biedne a inne bogate, za¶ uczestnicy AME poznali techniki zarz±dzania projektami. Kolejne spotkanie 31 marca br.

[Data publikacji: 9.3.2009]

Strona: 1 2 3