Aktualno¶ci

Strona g³ówna » Bie¿±ce wiadomo¶ci

Bie¿±ce wiadomo¶ci

Wyniki eliminacji szkolnych OP

Znamy ju¿ nazwiska 1502 zawodników – spo¶ród prawie 20 tys. licealistów, którzy zakwalifikowani siê do eliminacji okrêgowych IV edycji Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci. Liceali¶ci zakwalifikowani do II etapu spotkaj± siê 5 marca 2009 r. w zawodach okrêgowych. Gratulujemy!

[Data publikacji: 12.1.2009]

wiêcej

Ewaluacja wyk³adów e-learningowych

5 stycznia br. rozpocz±³ siê proces ewaluacji wyk³adów e-learningowych, realizowanych w semestrze zimowym 2008/2009.

[Aktualizacja z dnia: 05.01.2009] [Data publikacji: 5.1.2009]

wiêcej

Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

Ju¿ w styczniu 2009 r. odbêd± siê egzaminy z miêdzyuczelnianych oraz miêdzynarodowych wyk³adów e-learningowych. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami.

[Aktualizacja z dnia: 22.12.2008] [Data publikacji: 19.12.2008]

wiêcej

Eliminacje szkolne Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci

4 grudnia 2008 r. odbywaj± siê eliminacje szkolne IV edycji Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci. Wszystkim uczestnikom ¿yczymy powodzenia w zawodach.

[Data publikacji: 3.12.2008]

 

Standardy SEA

 

Zapraszamy do zapoznania siê z Kryteriami oceny kursu internetowego, obszernym zbiorem dobrych praktyk opracowanym przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego.

[Data publikacji: 3.12.2008]

wiêcej

Folder CREN SGH

Zapraszamy do zapoznania siê z folderem informacyjnym prezentuj±cym dzia³alno¶æ Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej.

[Data publikacji: 19.10.2008]

wiêcej

Strona: 1 2 3