Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Niezbêdnik e-sgh

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Niezbêdnik e-sgh

Centrum stworzy³o aplikacjê Niezbêdnik e-sgh, która s³u¿y wyk³adowcom akademickim SGH do samodzielnego zarz±dzania materia³ami dydaktycznymi zamieszczanymi dla studentów w internecie. Jest ona pomocna przy prowadzeniu zajêæ, a tak¿e pozwala na komunikowanie siê ze studentami.


Niezbêdnik posiada u¿yteczne i proste w obs³udze narzêdzia, np. forum dyskusyjne, informacje o grupie (gdzie ka¿dy student oraz wyk³adowca mo¿e zamie¶ciæ informacje o sobie), a tak¿e dziennik pozwalaj±cy na kontrolowanie pracy studentów.


Aplikacja dostêpna jest na stronie www.e-sgh.pl/niezbednik.

Zobacz równie¿: System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u realizacji zajêæ uzupe³niaj±cych dla przedmiotów kierunkowych z zastosowaniem e-learningu