Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Oferta szkoleniowa Centrum

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Oferta szkoleniowa Centrum

Istotnym obszarem dzia³alno¶ci Centrum jest prowadzenie szkoleñ i kursów dla instytucji zewnêtrznych oraz kadry pracowniczej SGH.

 

Szkolenia dla instytucji zewnêtrznych

Uwzglêdniaj±c potrzeby szkoleniowe firmy, SGH prowadzi, oprócz tradycyjnej oferty edukacyjnej, kursy dla przedsiêbiorstw i administracji publicznej. W zale¿no¶ci od oczekiwañ, dotycz± one ¶ci¶le zawodowych kompetencji, mo¿liwo¶ci udoskonalenia tzw. umiejêtno¶ci "miêkkich" (np. negocjacji, komunikacji itp.) lub wspomagaj± rozwój osobisty pracowników, który w du¿ej mierze przyczynia siê do sukcesu samej organizacji.


Centrum zajmuje siê ca³o¶ciow± organizacj± procesu szkoleniowego – od analizy potrzeb szkoleniowych, przez dobór odpowiedniego trenera, zapewnienie uczestnikom dostêpu do specjalnie przygotowanych materia³ów szkoleniowych, a¿ do etapu ewaluacji postêpów uczestników w zakresie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy i umiejêtno¶ci.

Z naszych us³ug korzystaj± takie instytucje jak: Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, Najwy¿sza Izba Kontroli, BRE Bank, Bank BG¯, Euler Hermes, Polpharma i wiele innych.

 

Szkolenia dla pracowników SGH

Centrum organizuje kursy doszkalaj±ce dla pracowników SGH. Dziêki temu moga oni bezp³atnie podnosiæ swoje kompetencje zawodowe, w tym równie¿ w zakresie jêzyków obcych. Organizowane s± tak¿e seminaria tematyczne adresowane do pracowników okre¶lonych jednostek organizacyjnych SGH.

CREN SGH realizuje równie¿ krótkie szkolenia specjalistyczne, stosownie do zg³aszanego zapotrzebowania ze strony Uczelni.