Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Wyk³ady e-learningowe uruchomione w semestrze zimowym 2013/2014

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Wyk³ady e-learningowe uruchomione w semestrze zimowym 2013/2014


stopieñ studiów sygnatura przedmiotu nazwa przedmiotu
e-learningowego
prowadz±cy tryb studiów
S1 NP2 NS-N3
131509-0145 Bankowo¶æ hipoteczna (e-learning) dr Gabriel G³ówka tak tak tak
121049-0439 Biznesplan (e-learning) dr Marek Panfil,
dr Remigiusz Orzechowski
tak tak tak
132119-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab. Ewa Chmielecka, prof. nadzw. SGH nie nie nie
132099-0120 E-marketing (e-learning) dr Tymoteusz Doligalski nie nie nie
120189-1152 Finanse miêdzynarodowe (e-learning) dr Aneta Waszkiewicz tak tak tak
121139-0955 Historia urbanistyki (e-learning) dr Maciej Borsa nie nie nie
132249-0971 Lokalizacja dzia³alno¶ci gospodarczej (e-learning) dr Pawe³ Bartoszczuk tak tak tak
120369-0964 Nauka o przedsiêbiorstwie (e-learning) dr Beata ¯elazko tak tak tak
136049-1031 Prawo dla po¶redników w obrocie nieruchomo¶ciami (e-learning) dr Jerzy Kopyra tak tak tak
136059-0557 Rationality and Moral Choice (e-learning) in English prof. dr Piotr Bo³tuæ
z zespo³em
nie nie nie
131669-0044 Rynek nieruchomo¶ci (e-learning) dr hab. Marek Bryx, prof. nadzw. SGH
wraz z zespo³em katedry
tak tak tak
136069-0048 Techniki reklamy (e-learning) dr Wojciech Budzyñski tak tak tak
131639-0004 System Transformation in Central and Eastern Europe (e-learning)
in English
dr hab. Maria Aluchna, prof. nadzw. SGH nie nie nie
131169-0219 Zarz±dzanie jako¶ci± us³ug (e-learning) dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. nadzw. SGH tak tak tak
121049-0439 Biznesplan (e-learning) dr Marek Panfil,
dr Remigiusz Orzechowski
nie nie nie
233079-0738 Business Intelligence (e-learning) dr Jerzy Surma nie nie nie
233159-0160 Efektywne zarz±dzanie IT w przedsiêbiorstwie (e-learning) dr Remigiusz Orzechowski nie nie nie
222129-0447 Ekonomia rozwoju (e-learning) dr Krzysztof Piech nie nie nie
238009-0577 E-Government (e-learning) dr Marcin Sakowicz nie nie nie
222169-0068 Etyka w biznesie (e-learning) dr hab. Ewa Chmielecka, prof. nadzw. SGH tak tak tak
236249-0437 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów (e-learning) dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw. SGH,
dr hab. Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch, prof. nadzw. SGH
tak tak tak
232129-0437 Konkurencyjno¶æ regionów (e-learning) dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw. SGH,
dr hab. Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch, prof. nadzw. SGH
nie nie nie
236239-0640 Konsument na rynku internetowym (e-learning) dr Jacek Wójcik tak tak tak
236259-0379 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning) dr Ma³gorzata Molêda-Zdziech tak tak tak
238479-1185 Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki (e-learning) dr Maria Wieczorek tak tak tak
232279-0004 Nadzór korporacyjny (e-learning) dr hab. Maria Aluchna, prof. nadzw. SGH tak tak tak
236279-0048 Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym (e-learning) dr Wojciech Budzyñski tak tak tak
236289-0048 Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki (e-learning) dr Wojciech Budzyñski tak tak tak
230809-0480 Nowoczesne systemy dystrybucji w przemy¶le i handlu (e-learning) dr Jana Pieriegud tak tak tak
236309-0602 Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych (e-learning, econet) ECONET dr hab. in¿. Stanis³aw Stanek z zespo³em (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) tak nie nie
236319-0185 Podstawy przedsiêbiorczo¶ci technologicznej (e-learning) prof. dr hab. Irena Hejduk nie nie nie
236069-0233 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) prof. dr hab. El¿bieta Kawecka-Wyrzykowska
z zespo³em
tak tak tak
220509-0174 Przedsiêbiorczo¶æ (e-learning) dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. nadzw. SGH, mgr Magdalena Typa tak tak tak
236329-0185 Przedsiêbiorstwo przysz³o¶ci (e-learning) prof. dr hab. Irena Hejduk tak tak tak
236339-0709 Przemys³y kultury w gospodarce rynkowej (e-learning) dr Rafa³ Kasprzak tak tak tak
237039-0391 Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk (e-learning, e-sgh) dr Rafa³ Mrówka tak tak tak
236349-0391 Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk (e-learning, econet) ECONET dr Rafa³ Mrówka (Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie) tak nie nie
236359-0319 Równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie w sferze zawodowej i rodzinnej (e-learning) dr Ewa Lisowska tak tak tak
236389-0174 Spo³eczeñstwo i gospodarka Polski w UE – aspekt przestrzenny (e-learning) dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. nadzw. SGH, mgr Magdalena Typa tak tak tak
236379-0068 Spo³eczne funkcje mediów masowych (e-learning) dr hab. Ewa Chmielecka, prof. nadzw. SGH tak tak tak
236369-0364 Strategia kreatywna w reklamie (e-learning, econet) ECONET dr hab. Ryszard K³eczek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu) tak nie nie
233919-1138 Struktura kapita³u w przedsiêbiorstwie dr Pawe³ Dec tak tak tak
236399-0362 Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (e-learning, econet) ECONET dr Jerzy Skrzypek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) tak nie nie
220629-0421 Sztuczna inteligencja (e-learning) dr Jaros³aw Olejniczak tak tak tak
236409-1039 Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn± (e-learning, econet) ECONET dr Monika Kaczmarek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) tak nie nie
221479-0185 Zarz±dzanie operacyjne (e-learning) prof. dr hab. Irena Hejduk tak tak tak
221309-0219 Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym (e-learning) dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. nadzw. SGH tak tak tak
234139-0044 Zarz±dzanie przedsiêwziêciami inwestycyjnymi (e-learning) dr hab. Marek Bryx, prof. nadzw. SGH
wraz z zespo³em katedry
tak tak tak
S1 – studia stacjonarne
NP2 – studia niestacjonarne popo³udniowe
NS-N3 – studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne