Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci

W za³o¿eniach Organizatorów Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci ³±czy w sobie ró¿ne cele. Pocz±wszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowañ przedsiêbiorczych w¶ród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokó³ dzia³alno¶ci biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, s³u¿±cego rozwijaniu zainteresowañ ekonomicznych u m³odzie¿y uzdolnionej, a skoñczywszy na zachêcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiêbiorczo¶ci w szko³ach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia zwi±zane ze zmienianym corocznie has³em przewodnim. Has³em pierwszej edycji Olimpiady by³a Etyka w dzia³alno¶ci biznesowej, drugiej Tworzenie warto¶ci przedsiêbiorstwa, trzeciej Psychologia biznesu, a czwartej  Wspó³czesne zarz±dzanie – koncepcje i metody. Has³o dla pi±tej edycji Olimpiady to Marketing w przedsiêbiorstwie – mechanizmy, instrumenty, strategie.

Tak ró¿norodne cele oraz zakres tematyczny Olimpiady powoduj±, ¿e uczestnicy oceniani s± nie tylko za posiadan± wiedzê i jej prze³o¿enie na praktyczne umiejêtno¶ci, ale tak¿e za reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiêbiorcze. Sprawdzaniu wiedzy s³u¿± testy, natomiast przy ocenie postaw i zachowañ przedsiêbiorczych brane s± pod uwagê wykonywane przez uczniów projekty, rozwi±zywane studia przypadków oraz prezentacje na zadany temat.

Olimpiada cieszy siê bardzo du¿± popularno¶ci±. W pierwszej edycji uczestniczy³o ponad 14 000 zawodników, w drugiej ponad 19 000 uczniów, za¶ w trzeciej ponad 15 000 uczestników. W roku akademickim 2008-2009 organizowana by³a czwarta edycja, do której zg³osi³o siê ponad 19 000 uczniów, w pi±tej edycji uczestniczy³o ponad 20 000 osób. W szóstej edycji zosta³ pobity kolejny rekord – liczba zg³oszonych zawodników przekroczy³a 21 000.

W pa¼dzierniku 2009 r. V edycja Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci zosta³a objêta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Patronat stanowi szczególnego rodzaju wyró¿nienie dla przedsiêwziêæ bezpo¶rednio zwi±zanych z edukacj± i wychowaniem. VI edycja Olimpiady objêta jest równie¿ patronatem Ministerstwa Skarbu Pañstwa. 

 

Wiêcej informacji na: www.olimpiada.edu.pl