Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Prawo autorskie w dzia³alno¶ci wydawniczej

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Prawo autorskie w dzia³alno¶ci wydawniczej

Dla pracowników naukowo-dydaktycznych Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie zorganizowano seminarium pt. Prawo autorskie w dzia³alno¶ci wydawniczej. Seminarium odby³o siê 7 grudnia 2006 r. od godz. 9.00 do 13.20 w sali konferencyjnej nr 151 w Gmachu G³ównym SGH.

Seminarium poprowadzi³ Rafa³ Golat – radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czasie spotkania omawiane by³y takie zagadnienia, jak:
 • dzia³alno¶æ wydawnicza a umowa wydawnicza,
 • umowa wydawnicza a umowy z zakresu prawa autorskiego,
 • szczególne przypadki uzyskiwania praw autorskich przez wydawców,
 • specyfika poszczególnych rodzajów utworów w dzia³alno¶ci wydawniczej,
 • czasowy zakres ochrony,
 • ochrona dóbr osobistych a dzia³alno¶æ wydawnicza,
 • egzemplarze autorskie – zapisy umów wydawniczych,
 • dozwolony u¿ytek w dzia³alno¶ci wydawniczej,
 • odpowiedzialno¶æ za naruszenie praw autorskich ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki plagiatu.
Na zakoñczenie organizatorzy przewidzieli czas na dyskusjê z uwzglêdnieniem praktycznych problemów. Poni¿ej pe³ny program seminarium.


Prawo autorskie w dzia³alno¶ci wydawniczej
program szczegó³owy
7 grudnia 2006 r.
godz. 9.00 – 13.20
sala konferencyjna nr 152 /G
 1. Dzia³alno¶æ wydawnicza a umowa wydawnicza:
  • umowa wydawnicza jako szczególny przypadek umowy o dzie³o,
  • us³ugi wydawnicze wydawców na rzecz innych podmiotów,
  • pozyskiwanie praw autorskich przez wydawców od innych podmiotów (problematyka maj±tkowych praw autorskich).
 2. Umowa wydawnicza a umowy z zakresu prawa autorskiego:
  • wariant licencyjny umowy wydawniczej,
  • wariant rozporz±dzaj±cy umowy wydawniczej,
  • prawa zale¿ne w umowach wydawniczych.
 3. Szczególne przypadki uzyskiwania praw autorskich przez wydawców:
  • nabywanie przez wydawców praw autorskich od w³asnych pracowników,
  • uzyskiwanie przez wydawców praw autorskich z mocy prawa (utwory zbiorowe: encyklopedie, czasopisma),
  • uzyskiwanie przez wydawcê prawa do tytu³u dzie³a.
 4. Specyfika poszczególnych rodzajów utworów w dzia³alno¶ci wydawniczej (ogólna charakterystyka pojêcia utwór – zakres przedmiotowy ochrony):
  • problematyka utworów s³owno-graficznych:
   • utwory literackie, naukowe i publicystyczne,
   • prace redakcyjne a prawa autorskie do ich efektów,
  • wykorzystywanie w dzia³alno¶ci wydawniczej utworów fotograficznych (fotografie istniej±ce – agencyjne i fotografie na zamówienie),
  • utwory plastyczne w dzia³alno¶ci wydawniczej – reprodukcje.
 5. Czasowy zakres ochrony:
  • wygasanie praw autorskich,
  • szczególne pokrewne prawa wydawnicze.
 6. Ochrona dóbr osobistych a dzia³alno¶æ wydawnicza:
  • korzystanie w dzia³alno¶ci wydawniczej z wizerunku osób,
  • zakres swobody publikowania prywatnej korespondencji,
  • istota autorskich dóbr osobistych ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki nadzoru autorskiego (maj±tkowe prawa autorskie).
 7. Egzemplarze autorskie – zapisy umów wydawniczych.
 8. Dozwolony u¿ytek w dzia³alno¶ci wydawniczej:
  • dozwolone prawo cytatu,
  • dozwolony u¿ytek dotycz±cy publikacji dzie³ plastycznych i fotograficznych.
 9. Odpowiedzialno¶æ za naruszenie praw autorskich ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki plagiatu.
 10. Dyskusja z uwzglêdnieniem praktycznych problemów.

Rafa³ Golat – radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter S±du Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy zwi±zane z prawem kultury, w³asno¶ci intelektualnej i przemys³owej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.