Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych – edycja III

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych – edycja III

17 maja 2011 r. w godz. 9.30 do 15.30 w sali 152, budynek G odby³o siê szkolenie pt. Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych.

Seminarium poprowadzi³ p. Rafa³ Golat – radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter S±du Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy zwi±zane z prawem kultury, w³asno¶ci intelektualnej i przemys³owej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

 

Program szkolenia:

 1. Dzia³alno¶æ wydawnicza a umowa wydawnicza:
  • a. umowa wydawnicza jako szczególny przypadek umowy o dzie³o (uwzglêdniaj±ca e-ksi±¿ki),
  • b. us³ugi wydawnicze wydawców na rzecz innych podmiotów,
 2. Umowa wydawnicza a umowy z zakresu prawa autorskiego:
  • a. wariant licencyjny umowy wydawniczej,
  • b. wariant rozporz±dzaj±cy umowy wydawniczej,
  • c. prawa zale¿ne w umowach wydawniczych,
 3. Szczególne przypadki uzyskiwania praw autorskich przez wydawców:
  • a. nabywanie przez wydawców praw autorskich od w³asnych pracowników,
  • b. uzyskiwanie przez wydawcê prawa do tytu³u utworu,
 4. Specyfika poszczególnych rodzajów utworów w dzia³alno¶ci wydawniczej:
  • a. problematyka utworów s³owno-graficznych:
   • i. utwory literackie, naukowe i publicystyczne,
   • ii. prace redakcyjne a prawa autorskie do ich efektów,
  • b. wykorzystywanie w dzia³alno¶ci wydawniczej utworów fotograficznych (fotografie istniej±ce – agencyjne i fotografie na zamówienie),
 5. Czasowy zakres ochrony:
  • a. wygasanie praw autorskich,
  • b. szczególne pokrewne prawa wydawnicze,
 6. Ochrona dóbr osobistych a dzia³alno¶æ wydawnicza:
  • a. korzystanie w dzia³alno¶ci wydawniczej z wizerunku osób,
  • b. istota autorskich dóbr osobistych ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki nadzoru autorskiego,
 7. Egzemplarze autorskie – zapisy umów wydawniczych (kontekst podatkowy),
 8. Dozwolony u¿ytek w dzia³alno¶ci wydawniczej:
  • a. dozwolone prawo cytatu,
  • b. dozwolony u¿ytek dotycz±cy publikacji dzie³ fotograficznych.
 9. Tre¶æ umowy wydawniczej w przypadku sprzeda¿y publikacji w formie e-booków oraz audio-booków.
 10. Licencje i sublicencje.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia: