Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Prawo o szkolnictwie wy¿szym – Akty wykonawcze

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Prawo o szkolnictwie wy¿szym – Akty wykonawcze

21 maja 2012 r. odby³o siê szkolenie pt. "Prawo o szkolnictwie wy¿szym – Akty wykonawcze".

Szkolenie by³o kontynuacj± zesz³orocznego seminarium po¶wiêconego nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym i tym razem koncentrowa³o siê na rozporz±dzeniach wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w obszarach: dzia³alno¶ci uczelni, stopni i tytu³ów, kszta³cenia, dokumentacji i dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych oraz problematyki studiów doktoranckich.

Galeria zdjêæ ze szkolenia:

 

 

Program szkolenia

1. Dzia³alno¶æ Uczelni

Rozporz±dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

 • z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim musz± odpowiadaæ postanowienia regulaminu studiów w uczelniach;
 • z dnia 21 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie sposobu podzia³u i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadañ projako¶ciowych z bud¿etu pañstwa;
 • z dnia 5 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadz±cego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania siê o nadanie statusu Krajowego Naukowego O¶rodka Wiod±cego.

2. Obszary wiedzy, stopnie i tytu³. Centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Rozporz±dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

 • z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych;
 • z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zg³aszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego;
 • z dnia 1 wrze¶nia 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osi±gniêæ osoby ubiegaj±cej siê o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
 • z dnia 22 wrze¶nia 2011 r. w sprawie szczegó³owego trybu i warunków przeprowadzania czynno¶ci w przewodach doktorskich, w postêpowaniu habilitacyjnym oraz w postêpowaniu o nadanie tytu³u profesora;
 • z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granic±;
 • z dnia 20 wrze¶nia 2011 r. w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

3. Kszta³cenie

Rozporz±dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

 • z dnia 5 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na okre¶lonym kierunku i poziomie kszta³cenia;
 • z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiêkszeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powy¿ej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiuj±cych w poprzednim roku akademickim;
 • z dnia 29 wrze¶nia 2001 r. w sprawie wzoru o¶wiadczenia studenta o spe³nianiu warunków do podjêcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia op³at;
 • z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kszta³cenia dla obszarów kszta³cenia;
 • z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kszta³cenia;
 • z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniaj±ce rozporz±dzenie w sprawie warunków, jakie musz± byæ spe³nione, aby zajêcia dydaktyczne na studiach mog³y byæ prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³o¶æ;
 • z dnia 29 wrze¶nia 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej.

4. Dokumentacja przebiegu studiów, dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych

Rozporz±dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

 • z dnia 22 wrze¶nia 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów;
 • z dnia 14 wrze¶nia 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
 • z dnia 14 wrze¶nia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajêæ zaliczonych przez studenta;
 • z dnia 1 wrze¶nia 2011 r. w sprawie tytu³ów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbêdnych elementów dyplomów ukoñczenia studiów i ¶wiadectw ukoñczenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu;
 • z dnia 1 wrze¶nia 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych uzyskanych za granic±.

5. Studia doktoranckie

Rozporz±dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego:

 • z dnia 1 wrze¶nia 2011 r. w sprawie kszta³cenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych;
 • z dnia 5 pa¼dziernika 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich;
 • z dnia 19 lipca 2011 r. r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczêto przewód doktorski.

 

Seminarium poprowadzi p. Grzegorz Laskowski, ekspert ds. formalno-prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, sekretarz Zespo³u Kierunków Studiów Spo³ecznych i Prawnych PKA. Prowadz±cy posiada do¶wiadczenie w realizacji szkoleñ prawnych, kierowanych do kadr akademickich i ekspertów zespo³ów oceniaj±cych w postêpowaniach akredytacyjnych.