Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Prawo pracy w praktyce

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Prawo pracy w praktyce

W dniach 30 listopada oraz 3 grudnia 2009 r. odby³o siê szkolenie Prawo pracy w praktyce adresowane do pracowników Dzia³u Spraw Pracowniczych SGH.

Szkolenie poprowadzi³ p. Piotr Grodzki – trener i wyk³adowca w ramach szkoleñ z prawa, w tym z prawa pracy. 

Program szkolenia obejmowa³ nastêpuj±ce zagadnienia:

  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
  • obowi±zki pracowników i pracodawców;
  • odpowiedzialno¶æ pracowników;
  • czas pracy;
  • urlopy.

 

 Galeria zdjêæ ze szkolenia: