Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Projekty specjalne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Projekty specjalne

Dzia³alno¶æ Centrum obejmuje równie¿ prowadzenie projektów edukacji ekonomicznej oraz organizacjê konferencji i seminariów propaguj±cych zastosowanie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej.

Realizowane s± projekty dla m³odzie¿y: Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy, Akademia M³odego Ekonomisty oraz Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci upowszechniaj±ce w¶ród uczniów wiedzê ekonomiczn± oraz promuj±ce postawy przedsiêbiorcze. W ramach przedsiêwziêæ finansowanych z funduszy unijnych, w szczególno¶ci z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Centrum prowadzi cykle szkoleniowe dla administracji, realizowane w formule blended-learning ("Profesjonalny urzêdnik – nowoczesna administracja" oraz "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning").

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi opisami projektów.