Wiadomo¶ci

e-news

E-dzienniki na szóstkê?…

wiêcej

Spotkania EUD i AME

20 pa¼dziernika 2009 r. odby³y siê kolejne spotkania w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Dzieci dowiedzia³y siê, jak byæ sprytnym w finansach, za¶ gimnazjali¶ci uczyli siê rozpoznawaæ potrzeby klientów.

Konkurs na wyk³ady blended-learning

Rektor SGH og³asza Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych przedmiotów kierunkowych prowadzonych w formie blended learning. Konkurs ma na celu przygotowanie pierwszych 15 przedmiotów kierunkowych uzupe³nianych zajêciami e-learningowymi.
Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³ami.

wiêcej

 

Pa¼dziernikowy numer e-mentora

 

Ukaza³ siê nowy, 31. numer dwumiesiêcznika e-mentor.

 

Zapraszamy do lektury pisma w wersji elektronicznej.

Projekty

Profesjonalny urzêdnik – nowoczesna administracja

Cykl szkoleñ podnosz±cych kompetencje pracowników Urzêdu Miasta Be³chatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych wspó³finansowany z EFS.

wiêcej

Akademia Edukacji Mened¿erskiej – kafeteria dla licealistów

G³ównym celem Kafeterii jest rozwijanie umiejêtno¶ci i kluczowych kompetencji uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiêbiorczo¶ci oraz nowoczesnych technologii.

wiêcej

Econet – Wirtualna Przestrzeñ Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych

SGH wraz z Akademiami Ekonomicznymi w Katowicach i Poznaniu oraz Uniwersyte- tami w Krakowie i Wroc³awiu prowadzi od 2005 roku 5 miêdzyuczelnianych wyk³adów internetowych.

wiêcej

Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy

Celem projektu jest promocja wiedzy ekonomicznej, obja¶nienie podstawowych pojêæ i zjawisk gospodarczych, a tak¿e kszta³towanie postaw w¶ród uczniów klas 5. i 6. szkó³ podstawowych.

wiêcej

Akademia M³odego Ekonomisty

Wyk³ady dla absolwentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego – uczniów szkó³ gimnazjalnych. Spotkania organizowane w ma³ych grupach maj± charakter seminaryjny.

wiêcej

Letnia Akademia Ekonomii

Wakacyjny program dla gimnazjalistów maj±cy na celu wprowadzenie m³odzie¿y w podstawowe zagadnienia ekonomiczne.

wiêcej

Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci

Ogólnopolskie przedsiêwziêcie publicznych uczelni ekonomicznych i FPAKE dla licealistów z ca³ej Polski.

wiêcej