O nas

Strona g³ówna » O nas » Rada Programowa

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Rada Programowa

przewodnicz±cy Rady

prof. Jan Goliñski

cz³onkowie Rady

mgr Marcin D±browski, dyrektor Centrum

prof. Tomasz Go³êbiowski, Kolegium Gospodarki ¦wiatowej SGH

prof. Kazimierz Kloc, Kolegium Zarz±dzania i Finansów SGH

dr Marcin Krawczyk, Kolegium Ekonomiczno-Spo³eczne SGH

prof. Marek Rocki, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

prof. Marianna Strzy¿ewska, Kolegium Nauk o Przedsiêbiorstwie SGH