Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Konkurs na wyk³ady e-learningowe » Relacja z prac z I Konkursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Relacja z prac z I Konkursu

16 uruchomionych przedmiotów online

Lista przedmiotów, które zosta³y uruchomione jako pe³ne wyk³ady w ramach Powszechnego Uzupe³niania Studiów Zaocznych SGH, kszta³tuje siê nastêpuj±co:

 1. Nadzór korporacyjny w Polsce i na ¶wiecie, dr Maria Aluchna
 2. Rynek nieruchomo¶ci, prof. Marek Bryx
 3. Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym, dr Wojciech Budzyñski
 4. E-marketing, prof. Barbara Dobiega³a-Korona, mgr Tymoteusz Doligalski
 5. Spo³eczne funkcje mediów masowych, prof. Ewa Chmielecka
 6. Lokalizacja przedsiêbiorstw, prof. Hanna Godlewska
 7. Podstawy przedsiêbiorczo¶ci technologicznej, prof. Irena Hejduk, prof. Wies³aw Grudzewski
 8. Zarz±dzanie jako¶ci± us³ug, dr Magdalena Kachniewska
 9. Finanse miêdzynarodowe, dr Miros³aw Kachniewski
 10. Wybrane polityki Unii Europejskiej, prof. El¿bieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Adam Ambroziak, dr Alina Szypulewska-Porczyñska, dr Wanda Dugiel,
 11. Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk, dr Rafa³ Mrówka
 12. Konkurencyjno¶æ regionów, dr Teresa Pakulska, dr Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch
 13. Rozwój gospodarczy, dr Krzysztof Piech
 14. Nowoczesne systemy dystrybucji w przemy¶le i handlu, dr Jana Pieriegud
 15. Sztuczna inteligencja, prof. Bogdan Stefanowicz, dr Jaros³aw Olejniczak
 16. E-learning akademicki i korporacyjny, dr Maria Zaj±c, mgr Marcin D±browski
Opisz przedmiotów znajduje siê na stronie www.e-sgh.pl/pwo/


20 przedmiotów online

Lista przedmiotów, które przygotowywane s± jako pe³ne wyk³ady w ramach Powszechnego Uzupe³niania Studiów Zaocznych SGH, kszta³tuje siê nastêpuj±co:
 1. Nadzór korporacyjny w Polsce i na ¶wiecie, dr Maria Aluchna
 2. Zarz±dzanie wiedz±, dr Jakub Brdulak
 3. Rynek nieruchomo¶ci, prof. Marek Bryx
 4. Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym, dr Wojciech Budzyñski
 5. E-marketing, prof. Barbara Dobiega³a-Korona, mgr Tymoteusz Doligalski
 6. Spo³eczne funkcje mediów masowych, dr hab. Ewa Chmielecka
 7. Lokalizacja przedsiêbiorstw, prof. Hanna Godlewska
 8. Podstawy przedsiêbiorczo¶ci technologicznej, prof. Irena Hejduk, prof. Wies³aw Grudzewski
 9. Zarz±dzanie jako¶ci± us³ug, dr Magdalena Kachniewska
 10. Finanse miêdzynarodowe, dr Miros³aw Kachniewski
 11. Metody badania opinii, dr Irena Kasperowicz-Ruka
 12. Wybrane polityki Unii Europejskiej, prof. El¿bieta Kawecka-Wyrzykowska, dr Adam Ambroziak, dr Alina Szypulewska-Porczyñska, dr Wanda Dugiel, mgr Marcin Bujnowski
 13. Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk, dr Rafa³ Mrówka
 14. Konkurencyjno¶æ regionów, dr Teresa Pakulska, dr Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch
 15. Rozwój gospodarczy, dr Krzysztof Piech
 16. Nowoczesne systemy dystrybucji w przemy¶le i handlu, dr Jana Pieriegud
 17. Organizacja procesu uczenia siê i szkoleñ, prof. Józef Pó³turzycki, mgr Roksana Neczaj
 18. Sztuczna inteligencja, prof. Bogdan Stefanowicz, dr Jaros³aw Olejniczak
 19. Organizacja i prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej, dr Piotr Wachowiak
 20. E-learning korporacyjny, dr Maria Zaj±c, mgr Marcin D±browski


3 marca 2005 r.
Rozstrzygniêcie II etapu
3 marca 2005 r. Komisja Konkursowa zebra³a siê w celu rozstrzygniêcia II etapu Konkursu. Celem prac Komisji by³a weryfikacja zmodyfikowanych programów, które zosta³y wy³onione w I etapie. Wynikiem posiedzenia jest zgoda na uruchomienie prac e-learningowych nad czê¶ci± zg³oszonych programów. Autorzy pozosta³ych wniosków otrzymali od Komisji rekomendacje dot. dalszych modyfikacji programu (ewentualnie tytu³u przedmiotu) lub te¿ programy takie zosta³y skierowane do recenzji naukowej. Pe³na lista przedmiotów, które bêd± przygotowywane w formie zajêæ online zostanie opublikowana po akceptacji wszystkich programów dydaktycznych.


15 lutego 2005 r.
Rozstrzygniêcie I etapu
15 lutego br. zosta³ zakoñczony termin zbierania wniosków na Konkurs dot. przygotowania programów dydaktycznych wyk³adów prowadzonych dla studentów studiów zaocznych SGH w formie zdalnego kszta³cenia online. 17 lutego br. Komisja Konkursowa wybra³a 20 przedmiotów (spo¶ród 30 zg³oszeñ) do drugiego etapu Konkursu. W skutek analizy wybranych do drugiego etapu programów Komisja zdecydowa³a o zmianie wymiaru godzinowego przedmiotów z 30 na 20 godzin dydaktycznych. Zmodyfikowane programy oraz wnioski zg³oszeniowe uwzglêdniaj±ce uwagi Komisji, autorzy wybranych, 20 ofert powinni nades³aæ do ponownego rozpatrzenia do 27 lutego br.


5 stycznia 2005 r.
Tre¶æ og³oszenia konkursowego

REKTOR
SZKO£Y G£ÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
og³asza Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych wyk³adów prowadzonych dla studentów studiów zaocznych SGH w formie zdalnego kszta³cenia online.


Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie uzupe³nia tradycyjny tok kszta³cenia na studiach zaocznych zajêciami na platformie e-edukacyjnej e-sgh.pl. Realizuj±c Program Powszechnego Uzupe³niania Studiów Zaocznych, wspiera materia³ami online zajêcia z grupy przedmiotów podstawowych. Program zak³ada równie¿ uzupe³nianie zajêæ z grupy przedmiotów kierunkowych oraz ca³ego toku kszta³cenia poprzez realizacjê pe³nych wyk³adów online. W tym celu zostanie przygotowanych 30 programów przedmiotów prowadzonych online, z których co semestr, pocz±wszy od IV semestru, studenci studiów licencjackich bêd± wybierali dwa. W ci±gu 7 semestrów (3 semestry studiów licencjackich oraz 4 uzupe³niaj±cych studiów magisterskich) ca³y program kszta³cenia zostanie wzbogacony o 14 przedmiotów, odpowiadaj±cych 420 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny. Aby osi±gn±æ taki efekt, zostanie przygotowanych dla 30 przedmiotów 900 godzin dydaktycznych online. Zadanie to bêdzie realizowane w dwóch etapach. I etap (obecnie og³oszony Konkurs) obejmuje opracowanie 20 programów wybieralnych przedmiotów online i zobligowanie studentów do realizacji po jednym w ci±gu 7 semestrów. II etap bêdzie polega³ na dokooptowaniu kolejnych 10 przedmiotów oraz rozszerzeniu realizacji wirtualnych zajêæ do 2 pe³nych przedmiotów.

 1. Przedmiotem Konkursu jest wy³onienie 20 programów przedmiotów prowadzonych w formie kszta³cenia zdalnego za po¶rednictwem internetu, które bêd± realizowane na studiach zaocznych w SGH.
 2. Przedmioty prowadzone w formie kszta³cenia zdalnego za po¶rednictwem internetu poszerz± program kszta³cenia oraz zwiêksz± liczbê godzin dydaktycznych realizowanych przez studentów studiów zaocznych.
 3. Formy egzaminów zaliczaj±cych realizacjê przedmiotów bêd± zgodne z przyjêtymi na studiach zaocznych w zakresie tradycyjnego toku kszta³cenia.
 4. Pod uwagê brane bêd± jedynie te programy wyk³adów, które mog± byæ realizowane przez wszystkich studentów od 4 semestru st. licencjackich, na wszystkich kierunkach studiów.
 5. Zg³oszenie powinno obejmowaæ:
  1. tytu³ programu danego przedmiotu,
  2. sylabus, w tym okre¶lenie celów dydaktycznych kursu,
  3. opis proponowanych przez autora rozwi±zañ dotycz±cych struktury tre¶ci dydaktycznych oraz form prowadzenia zajêæ online (standardy dostêpne s± w biurze CREN SGH),
  4. opis formy i sposobu zaliczenia egzaminu z przedmiotu,
  5. harmonogram prac autora nad materia³em dydaktycznym,
  6. wymagania autora w zakresie przygotowania studentów do realizacji danego programu przedmiotu,
  7. informacje o autorze programu.
 6. Zg³oszenia bêd± rozpatrywane przez Komisjê Konkursow±, w sk³ad której wchodz± cz³onkowie Rady Programowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH oraz Dziekan Studium Zaocznego SGH.
 7. Komisja Konkursowa bêdzie kierowa³a siê nastêpuj±cymi kryteriami przy wyborze najlepszych zg³oszeñ:
  1. program i stopieñ swobody w jego realizacji przez wszystkich studentów objêtych projektem,
  2. zaproponowana przez autora struktura materia³u dydaktycznego oraz deklaracja dotycz±ca form prowadzenia zajêæ,
  3. harmonogram przygotowania i oddania materia³u do przetworzenia przez CREN SGH na wersjê online,
  4. tematyka zg³oszonego programu na tle ca³ej grupy zg³oszeñ,
  5. dorobek naukowo-dydaktyczny autora.
 8. Komisja Konkursowa w swoich pracach mo¿e posi³kowaæ siê opiniami ekspertów z danej dziedziny wiedzy.
 9. Autor w opisie struktury materia³u dydaktycznego oraz form prowadzenia zajêæ powinien braæ pod uwagê "Standardy tworzenia materia³ów dydaktycznych oraz prowadzenia zajêæ online w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie". Standardy te dostêpne s± dla osób zainteresowanych w biurze CREN SGH. Opis struktury oraz zadeklarowanych form prowadzenia zajêæ przez autora bêdzie oceniany przez Komisjê Konkursow± m.in. na podstawie opinii pedagogicznej.
 10. Podstaw± wynagradzania z tytu³u prac e-edukacyjnych jest "System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl". Dokument ten dostêpny jest dla osób zainteresowanych w biurze CREN SGH.
 11. Zg³oszenia przyjmowane s± w okresie od 5 stycznia 2005 r. do 15 lutego 2005 r. przez Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, w formie elektronicznej lub drukowanej.
 12. W Konkursie braæ mog± udzia³ pracownicy SGH. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa mo¿e uwzglêdniæ zg³oszenia od nauczycieli akademickich spoza SGH.
 13. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro CREN SGH: www.cren.pl; e-mail: cren@sgh.waw.pl; tel. (22) 337 9723; Al. Niepodleg³o¶ci 162 lok. 150, 02-554 Warszawa.
 14. Og³oszenie wyników Konkursu nast±pi 1 marca 2005 r. Komisja, w razie potrzeby dok³adnej i wnikliwej analizy zg³oszeñ oraz wyja¶nienia z autorami tre¶ci z³o¿onych dokumentów, mo¿e przed³u¿yæ termin og³oszenia wyników do dnia 15 marca 2005 r.
 15. Udzia³ w Konkursie jest dobrowolny i nie rodzi po stronie uczestników ¿adnych roszczeñ. Osobom, których zg³oszone programy zostan± wybrane przez Komisjê Konkursow±, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie zaproponuje podpisanie umowy okre¶laj±cej zasady pracy, warunki rozliczenia oraz pozosta³e kwestie.

Prof. Marek Rocki
Rektor SGH
Warszawa, 5 stycznia 2005 r.