Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Seminaria

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Seminaria

W ramach szkoleñ wewnêtrznych SGH Centrum organizuje równie¿ seminaria tematyczne, adresowane do okre¶lonych grup pracowników.

Przyk³adowe seminaria:

 • Profesjonalna obs³uga klienta. Sztuka prezentacji, 21-22 marca 2013 r.
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówieñ publicznych – szkolenie dla Zamawiaj±cych, 19 marca 2013 r.
 • Cytowania publikacji pracowników naukowych, 6-11 marca 2013 r.
 • Prawo o szkolnictwie wy¿szym – Akty wykonawcze, 21 maja 2012 r.
 • Budowa uczelnianych aktów prawnych – redagowanie dokumentów zwi±zanych z dzia³alno¶ci± organów uczelni, 17 pa¼dziernika 2011 r.
 • Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, 30 maja 2011 r.
 • Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych – III edycja,
  17 maja 2011 r.
 • Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, 21 marca 2011 r.
 • Trudny student w dziekanacie, czyli profesjonalne relacje z klientami w ¶rodowisku akademickim, 9-10 grudnia 2010 r.
 • Warsztaty lingwistyczne zakresu formu³owania pism prawnych i urzêdowych, 7 i 9 grudnia 2010 r.
 • Doskonalenie umiejêtno¶ci komunikacji i prezentacji, 22 marca 2010 r.
 • Instrukcja kancelaryjna, 12-15 lutego 2010 r.
 • Prawo pracy w praktyce, 30 listopada i 3 grudnia 2009 r.
 • Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych – II edycja,
  2 marca 2009 r.
 • Prawo autorskie w dzia³alno¶ci wydawniczej, 7 grudnia 2006 r.
 • Kapita³ intelektualny, 3 czerwca 2006 r.
Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami na temat spotkañ.