Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Szkolenia dla przedsiêbiorstw

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Szkolenia dla przedsiêbiorstw

SGH oferuje pomoc w zakresie edukacji pracowników i kadry mened¿erskiej od pojedynczych kursów po modu³y szkoleniowe oraz wsparcie w tworzeniu ca³o¶ciowego systemu kszta³cenia korporacyjnego i zarz±dzania wiedz±.

Wspó³praca z SGH wi±¿e siê z inwestycj± w organizacjê, a przez to poprawieniem konkurencyjno¶ci firmy na rynku. Programy szkoleniowe s± zawsze dostosowywane do potrzeb zamawiaj±cej instytucji. Kursy prowadzone s± przez ekspertów ³±cz±cych wiedzê akademick± z wieloletnim do¶wiadczeniem praktycznym. Nasi trenerzy i konsultanci s± cenionymi ekspertami, czêsto te¿ pionierami w dziedzinach wiedzy, w których siê specjalizuj±. K³adziemy nacisk na pozyskanie przez odbiorców praktycznych umiejêtno¶ci, czêsto wspieramy edukacjê najnowszymi technologiami. Nasze programy koñcz± siê uzyskaniem certyfikatów po¶wiadczaj±cych najwy¿sz± jako¶æ kszta³cenia.

 

Korzy¶ci dla firmy

Ogromne znaczenie specjalistycznej wiedzy i ci±g³ego kszta³cenia oraz wzrost konkurencyjno¶ci na rynku sprawiaj±, ¿e coraz wiêcej firm decyduje siê na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników w ró¿nych dziedzinach. Szkolenia staj± siê niezbêdne, pozostaje jednak dylemat: jak wybraæ w³a¶ciw± firmê szkoleniow±? Prezentujemy Pañstwu wyj±tkow± ofertê Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. Prosimy o zapoznanie siê z korzy¶ciami, jakie wi±¿± siê z wyborem w³a¶nie nas!

  • profesjonalni prowadz±cy (wyk³adowcy Szko³y G³ównej Handlowej – najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce), którzy zapewniaj± bardzo wysok± efektywno¶æ szkoleñ,
  • uzyskanie przez pracowników certyfikatów SGH potwierdzaj±cych nabycie kwalifikacji o najwy¿szej jako¶ci,
  • wzrost konkurencyjno¶ci na rynku dziêki pozyskaniu nowych kwalifikacji,
  • usprawnienie dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa,
  • rozwój osobowy, kszta³towanie indywidualnych ¶cie¿ek kariery i zwiêkszenie liczby specjalistów w¶ród pracowników,
  • mo¿liwo¶æ dostosowania szkolenia do konkretnych potrzeb firmy,
  • du¿y nacisk na pozyskanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejêtno¶ci (analiza przypadków, rozwi±zywanie problemów firmy, metody warsztatowe),
  • wyszczególnienie literatury, która umo¿liwi dalsze samokszta³cenie w podejmowanej problematyce,
  • dostosowanie ceny szkolenia do specyfiki firmy.