Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Trenerzy

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Trenerzy

Wyró¿niaj±c± cech± szkoleñ oferowanych przez Szko³ê G³ówn± Handlow± jest prowadzenie ich wy³±cznie przez profesjonalnych wyk³adowców. S± to eksperci w swoich dziedzinach, doskonale przygotowani i do¶wiadczeni w kszta³ceniu i prowadzeniu warsztatów. Posiadaj± oni równie¿ rozleg³± wiedzê praktyczn±, dziêki której s± w stanie pomóc w rozwi±zaniu bie¿±cych problemów Pañstwa firmy.

Wysoka jako¶æ kszta³cenia w naszej uczelni zosta³a potwierdzona przez Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Pañstwow± Komisjê Akredytacyjn± poprzez certyfikaty akredytacyjne.


Wspó³pracuj± z nami m.in. nastêpuj±cy wyk³adowcy (w kolejno¶ci alfabetycznej):

prof. Andrzej Bieñ, prof. Ma³gorzata Bombol, mgr Szczepan Borowski, prof. Marek Bryx, dr Tomasz Cicirko, prof. Barbara Dobiega³a-Korona, dr Tymoteusz Doligalski, dr Sylwester Gregorczyk, dr Aleksandra Jadach-Sepio³o, mgr Anetta Janowska, dr Miros³aw Kachniewski, dr Rafa³ Kasprzak, dr Barbara Kowalczyk, prof. Tomasz Michalski, mgr Beata Mierzejewska, dr Rafa³ Mrówka, dr Grzegorz My¶liwiec, dr Renata Pajewska, dr Miko³aj Pindelski, dr Waldemar Rogowski, dr Piotr Russel, dr Emilia Tomczyk, dr Rafa³ Tuzimek, dr in¿. Adam ¦liwiñski, dr Wojciech Wiêc³aw, dr Marzanna Witek-Hajduk, dr Bartosz Witkowski, dr Jacek Wójcik, dr Anna M. Zarzycka, dr Joanna ¯ukowska, zespó³ pracowników Dzia³u Audytu Wewnêtrznego SGH,

którzy rozwijaj± swoje ¶cie¿ki kariery w katedrach i instytutach Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, w tym w:

Katedrze Analizy Dzia³alno¶ci Przedsiêbiorstwa, Katedrze Biznesu Miêdzynarodowego, Katedrze Finansów, Katedrze Finansów Przedsiêbiorstwa, Katedrze Inwestycji i Nieruchomo¶ci, Katedrze Polityki Pieniê¿nej, Katedrze Poziomu ¯ycia i Konsumpcji, Katedrze Rachunkowo¶ci Mened¿erskiej, Katedrze Samorz±du Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Katedrze Teorii Zarz±dzania, Katedrze Ubezpieczeñ Gospodarczych, Katedrze Zarz±dania Warto¶ci±, Zak³adzie Euromarketingu Instytutu Marketingu Miêdzynarodowego, Zak³adzie Ekonometrii Stosowanej, Zak³adzie Mediów Elektronicznych i Komunikowania Instytutu Studiów Miêdzynarodowych, Zak³adzie Metod Probabilistycznych, Zak³adzie Statystyki Matematycznej Instytutu Ekonometrii.