Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » V edycja Kursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

V edycja Kursu

Na V edycjê Kursu doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych sk³adaj± siê dwa odrêbne szkolenia.

 

Zasadnicze obszary szkolenia I:

  • Diagnoza w³asnej osobowo¶ci w kontek¶cie dzia³añ kierowniczych
  • Zarz±dzanie zespo³em – podstawowe zasady
  • Kierowanie i przewodzenie
  • Motywowanie zespo³u

Zapoznaj siê ze szczegó³owym programem szkolenia.

Kurs odby³ siê 28 pa¼dziernika 2010 r.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia:

 

 

 

Zasadnicze obszary szkolenia II:

  • Konflikt i negocjacje
  • Trening asertywno¶ci
  • Zarz±dzanie czasem

 

Zapoznaj siê ze szczegó³owym programem szkolenia

Kurs odby³ siê 17 listopada 2010 r.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia: