Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Warsztaty lingwistyczne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Warsztaty lingwistyczne

W dniach 7 i 9 grudnia 2010 r. odbywa³y siê "Warsztaty lingwistyczne z zakresu formu³owania pism prawnych i urzêdowych". Szkolenie obejmuje nastêpuj±ce zagadnienia:

  1. styl tekstów ró¿nych rodzajów aktów normatywnych,
  2. sk³adnia tekstów prawnych,
  3. skróty i skrótowce,
  4. interpunkcja,
  5. najczêstsze b³êdy jêzykowe.

Szkolenie adresowane by³o do pracowników Zespo³u Obs³ugi W³adz Akademickich SGH.

Warsztaty prowadzi³ prof. R. Pawelec, jêzykoznawca specjalizuj±cy siê w zagadnieniach kultury jêzyka polskiego, zw³aszcza poprawno¶ci jêzyka prawnego i prawniczego oraz polszczyzny urzêdowej.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia: