Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Warsztaty ze statystyki i ekonometrii » Warsztaty ze statystyki i ekonometrii – cykl spotkañ

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Warsztaty ze statystyki i ekonometrii – cykl spotkañ

CREN SGH rozpocz±³ w 2013 r. realizacjê cyklu wyk³adów i warsztatów doskonal±cych wiedzê oraz umiejêtno¶ci wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach naukowych. Spotkania organizowane s± pod opiek± naukow± Kolegium Analiz Ekonomicznych reprezentowanego przez dr hab. Emiliê Tomczyk.

W ramach rozpoczêcia cyklu zorganizowano trzy spotkania zorganizowano w maju 2013 roku. Kolejna edycja spotkañ przewidziana jest na jesieñ 2013 roku.

 

Spotkanie I

temat: „Pokój z widokiem: determinanty cen mieszkañ w Warszawie”

prowadz±ca: dr hab. Emilia Tomczyk

termin i miejsce: 20 maja 2013 r., godz. 16.00-18.50, sala konferencyjna 152/G

program wyk³adu:

 1. Idea modelowania dóbr heterogenicznych: modele hedoniczne i ich zastosowania w ekonomii.
 2. Ekonometryczne aspekty estymacji modeli hedonicznych: obserwacje nietypowe, heteroskedastyczno¶æ sk³adnika losowego, wspó³liniowo¶æ zmiennych obja¶niaj±cych.
 3. Pomiar dynamiki cen mieszkañ: dlaczego jest wa¿ny, dlaczego jest trudny?
 4. Interpretacja wyników: determinanty cen warszawskich mieszkañ w transakcjach na rynku wtórnym.
 5. Konstrukcja hedonicznych indeksów cen mieszkañ; ich zalety i wady w porównaniu ze standardowymi metodami pomiaru dynamiki cen mieszkañ.

Podstaw± wyk³adu by³ artyku³ "Measuring price dynamics: evidence from the Warsaw housing market" autorstwa Marty Wid³ak oraz dr hab. Emilii Tomczyk opublikowany w "Journal of European Real Estate Research".

 

Spotkanie II

temat: „Gospodarka w ujêciu dynamicznej równowagi ogólnej”

prowadz±cy: Grzegorz Koloch

termin i miejsce: 27 maja 2013 r., godz. 16.00-18.50, sala konferencyjna 152/G

program wyk³adu:

 1. Makroekonomeria „klasyczna” – problemy z identyfikacj± strukturaln± i statystyczn±.
 2. Krytyka Lucasa, rewolucja racjonalnych oczekiwañ.
 3. Gospodarka RBC – mikroekonomiczne podstawy decyzji gospodarczych.
 4. Od modelu RBC do modelu DSGE – frykcje keynesowskie.
 5. Anatomia modelu DSGE.
 6. Przyk³adowe zastosowania.

 

Spotkanie III

temat: „Procedura Nadmiernych Nierównowag w Unii Europejskiej”
(zobacz dokument:  Excessive Imbalance Procedure in the EU: a Welfare Evaluation)

prowadz±cy: dr Andrzej Torój

termin i miejsce: 29 maja 2013 r., godz. 17.00-19.50, sala konferencyjna 152/G

program wyk³adu:

 1. Miejsce Procedury Nierównowag Makroekonomicznych w porz±dku prawnym Unii Europejskiej (Semestr Europejski).
 2. Kryzysy w strefie euro i innych krajach UE po 2008 r. jako geneza Procedury Nierównowag Makroekonomicznych. Zagadnienie wstrz±sów asymetrycznych i konkurencyjno¶ci cenowej w unii walutowej.
 3. Nowokeynesowski modelu DSGE 2 gospodarek z ograniczeniami na³o¿onymi na politykê pieniê¿n± i fiskaln±. Zastosowanie metodyki Woodforda (2003) do modelowania ograniczeñ wynikaj±cych z procedur UE.
 4. Dobrobytowe implikacje Procedury Nadmiernych Nierównowag w gospodarce (i) dojrza³ej a doganiaj±cej, (ii) uczestnicz±cej i nieuczestnicz±cej w unii walutowej.
 5. Próba oceny Procedury Nadmiernych Nierównowag.