Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Wirtualna przestrzeñ nauczania: e-SGH

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Wirtualna przestrzeñ nauczania: e-SGH


SGH wspiera tradycyjny tok kszta³cenia formami nowoczesnej edukacji. CREN SGH organizuje pe³ne wyk³ady e-learningowe, w tym prowadzone we wspó³pracy z innymi uczelniami z Polski, jak równie¿ ze Stanów Zjednoczonych. Dla studentów SGH udostêpniane s± ponadto materia³y uzupe³niaj±ce przedmioty podstawowe oraz wyk³ady kierunkowe i specjalizacyjne.

Pe³ne wyk³ady online prowadzone s± na trzech autorskich platformach e-learningowych, z których korzysta ³±cznie kilkadziesi±t tysiêcy osób:

  • www.e-sgh.pl – platforma kszta³cenia przez internet,
  • www.e-sgh.com – platforma miêdzynarodowej wspó³pracy e-learningowej,
  • www.econet.pl – wirtualna przestrzeñ wspó³pracy uczelni ekonomicznych.

 

Zajêcia Uzupe³niaj±ce Przedmioty Podstawowe

Bardzo istotnym elementem dzia³alno¶ci e-learningowej CREN SGH jest zapewnianie studentom wirtualnej obudowy wspomagaj±cej realizacjê wszystkich przedmiotów podstawowych ujêtych w programie studiów. Mo¿e ona mieæ postaæ fakultatywnego wzbogacania zajêc – jak to ma miejsce w przypadku studiów stacjonarnych, b±d¼ te¿ – w przypadku studiów niestacjonarnych – uzupe³niania zajêæ tre¶ciami online, które s± dla studentów obligatoryjne.

 

Organizacja wyk³adów online

Modu³y lekcyjne, z których sk³adaj± siê e-wyk³ady, udostêpniane s± wed³ug okre¶lonego harmonogramu. Same za¶ materia³y e-learningowe przygotowywane s± wed³ug specjalnych standardów metodycznych. Dziêki temnu tre¶ci wyk³adów wzbogacane s± m.in. o interaktywne zadania i testy, a tak¿e studia przypadków i pytania problemowe. Materia³y te s± podstaw± realizacji (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajêc, a aktywno¶æ online studentów stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, wa¿ny element oceny koñcowej z przedmiotu.