Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Oferta dydaktyczna Centrum

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Oferta dydaktyczna Centrum

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie wspiera tradycyjny tok kszta³cenia formami e-learningowymi. W ramach oferty e-edukacyjnej realizowane s± m.in. pe³ne wyk³ady online na platformach www.e-sgh.pl; www.e-sgh.com; www.econet.pl. Czê¶æ z nich realizowana jest w ramach wspó³pracy miêdzyuczelnianej i miêdzynarodowej, co umo¿liwia pracê w grupach studentów z ró¿nych o¶rodków akademickich.

Modu³y lekcyjne, które sk³adaj± siê na wyk³ady, udostêpniane s± wed³ug okre¶lonego harmonogramu. Zosta³y one przygotowane wed³ug specjalnych standardów metodycznych. Tre¶ci wyk³adów wzbogacono o interaktywne zadania i testy, a tak¿e case studies i pytania problemowe, które umo¿liwiaj± (m.in. poprzez forum dyskusyjne) realizacjê wirtualnych zajêæ. Przedmioty e-learningowe realizowane s± jako po³±czona forma wyk³adu z æwiczeniami w wymiarze od 7 do 60 godzin. Udzia³ studenta w wirtualnych zajêciach jest oceniany. Aktywno¶æ online stanowi istotny element oceny koñcowej z przedmiotu. Drugim elementem oceny koñcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. Aby zapewniæ wysok± jako¶æ zajêæ, wprowadzone zosta³y limity przyjêæ na wyk³ady.

 

Oferta przedmiotów e-learningowych obejmuje:


Wyk³ady miêdzynarodowe, prowadzone w jêzyku angielskimlimit 15 osób

System Transformation in Central and Eastern Europe

dr hab. Maria Aluchna prof. nadzw. SGH

[131639-0004] – 3pkt

Rationality and Moral Choice

prof. dr Piotr Bo³tuæ z zespo³em

[136059-0557] – 3pkt

Wiêcej informacji: www.cren.pl/uis/


Wyk³ady miêdzyuczelniane, realizowane we wspó³pracy z Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wroc³awiu (na studiach stacjonarnych) – limit 5 osób

Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych

dr hab. in¿. Stanis³aw Stanek z zespo³em, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

[236309-0602] – 3pkt

Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk

dr Rafa³ Mrówka, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie

[236349-0391] – 3pkt

Strategia kreatywna w reklamie

dr hab. Ryszard K³eczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

[236369-0364] – 3pkt

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

[236399-0362] – 3pkt

Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn±

dr Monika Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

[236409-1039] – 3pkt

Wiêcej informacji: www.econet.pl/przedmioty.php


Wyk³ady realizowane wy³±cznie dla studentów SGH (na studiach stacjonarnych i popo³udniowych – limit 50 osób, na studiach niestacjonarnych – limit 30 osób)

Bankowo¶æ hipoteczna

dr Gabriel G³ówka

[131509-0145] – 3pkt

Biznesplan

dr Marek Panfil, dr Remigiusz Orzechowski

[121049-0439] – 3pkt

Business Intelligence (e-learning)

dr Jerzy Surma

[233079-0738] – 3pkt

Efektywne zarz±dzanie IT w przedsiêbiorstwie

dr Remigiusz Orzechowski

[233150-0160] – 3pkt

Ekonomia rozwoju

dr Krzysztof Piech

[222129-0447] – 4,5pkt

E-Government

dr Marcin Sakowicz

[238009-0577] – 1,5pkt

E-learning korporacyjny i akademicki

dr Maria Zaj±c, mgr Marcin D±browski

[240219-0365] – 3pkt

E-marketing

dr Tymoteusz Doligalski

[132090-0120] – 3pkt

Etyka w biznesie

dr hab. Ewa Chmielecka prof. nadzw. SGH

[132119-0068] – 1,5pkt

Etyka w biznesie

dr hab. Ewa Chmielecka prof. nadzw. SGH

[222169-0068] – 3pkt

Finanse miêdzynarodowe

dr Aneta Waszkiewicz

[120189-1152] – 3pkt

Historia urbanistyki

dr Maciej Borsa

[121139-0955] – 1,5pkt

Konkurencyjno¶æ regionów

dr hab. Teresa Pakulska prof. nadzw. SGH, dr hab. Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch prof. nadzw. SGH

[232129-0437] – 3pkt

Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów

dr hab. Teresa Pakulska prof. nadzw. SGH, dr hab. Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch prof. nadzw. SGH

[236249-0437] – 3pkt

Konsument na rynku internetowym

dr Jacek Wójcik

[236239-0640] – 3pkt

Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce

dr Ma³gorzata Molêda-Zdziech

[236259-0379] – 3pkt

Lokalizacja dzia³alno¶ci gospodarczej

dr Pawe³ Bartoszczuk

[132249-0971] – 3pkt

Metody badania opinii z wykorzystaniem statystyki

dr Maria Wieczorek

[238479-1185] – 3pkt

Nadzór korporacyjny

dr hab. Maria Aluchna prof. nadzw. SGH

[232279-0004] – 3pkt

Nauka o przedsiêbiorstwie

dr Beata ¯elazko

[120369-0964] – 3pkt

Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym

dr Wojciech Budzyñski

[236279-0048] – 3pkt

Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki

dr Wojciech Budzyñski

[236289-0048] – 3pkt

Nowoczesne systemy dystrybucji w przemy¶le i handlu

dr Jana Pieriegud

[230809-0480] – 3pkt

Podstawy przedsiêbiorczo¶ci technologicznej

prof. dr hab. Irena Hejduk

[236319-0185] – 3pkt

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej

prof. dr hab. El¿bieta Kawecka-Wyrzykowska z zespo³em

[236069-0233] – 3pkt

Prawo dla po¶redników w obrocie nieruchomo¶ciami

dr Jerzy Kopyra

[136049-1031] – 6pkt

Przedsiêbiorczo¶æ (e-learning)

dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. nadzw. SGH, mgr Magdalena Typa

[220509-0174] – 1,5pkt

Przedsiêbiorstwo przysz³o¶ci

prof. dr hab. Irena Hejduk

[236329-0185] – 3pkt

Przemys³y kultury w gospodarce rynkowej

dr Rafa³ Kasprzak

[236339-0709] – 3pkt

Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk (e-learning, e-sgh)

dr Rafa³ Mrówka

[237039-0391] – 3pkt

Równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie (w sferze zawodowej i rodzinnej)

dr Ewa Lisowska

[236359-0319] – 3pkt

Rynek nieruchomo¶ci

dr hab. Marek Bryx, prof. nadzw. SGH

[131669-0044] – 3pkt

Spo³eczeñstwo i gospodarka Polski w UE – aspekt przestrzenny

dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. nadzw. SGH, mgr Magdalena Typa

[236389-0174] – 3pkt

Spo³eczne funkcje mediów masowych

dr hab. Ewa Chmielecka, prof. nadzw. SGH

[236379-0068] – 3pkt

Struktura kapita³u w przedsiêbiorstwie

dr Pawe³ Dec

[233919-1138] – 3pkt

Sztuczna inteligencja

dr Jaros³aw Olejniczak

[220629-0421] – 3pkt

Techniki reklamy

dr Wojciech Budzyñski

[136069-0048] – 3pkt

Zarz±dzanie jako¶ci± us³ug

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. nadzw. SGH

[131169-0219] – 3pkt

Zarz±dzanie operacyjne

prof. dr hab. Irena Hejduk

[221479-0185] – 3pkt

Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. nadzw. SGH

[221309-0219] – 3pkt

Zarz±dzanie przedsiêwziêciami inwestycyjnymi

dr hab. Marek Bryx prof. nadzw. SGH wraz z zespo³em

[234139-0044] – 3pkt

Wiêcej informacji: www.e-sgh.pl/pwo/

 

Wyk³ady realizowane wy³±cznie dla studentów SGH (studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne) w formie blended learning 

Komunikacja interpersonalna

dr Lidia Jab³onowska, dr S³awomir Winch, dr Joanna ¯ukowska

[121160] – 3pkt

Nauka o przedsiêbiorstwie

dr Beata ¯elazko

[120360] – 3pkt

Jednolity Rynek Europejski

prof. El¿bieta Kawecka-Wyrzykowska z zespo³em

[121150] – 3pkt

Zarz±dzanie bankiem

dr Alfred Bieæ

[220750] – 4,5pkt

Postêpowanie nabywców na rynku

dr hab. Ma³gorzata Bombol, prof. nadzw. SGH

[220440] – 3pkt