O nas

Strona g³ówna » O nas » Wyst±pienia konferencyjne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Wyst±pienia konferencyjne


Centrum promuje równie¿ e-edukacjê i kszta³cenie ustawiczne podczas konferencji, seminariów, zebrañ w katedrach, na spotkaniach ze studentami, a tak¿e poprzez reklamy w czasopismach i tablicach informacyjnych.

Przyk³ady wyst±pieñ:
 • M. Zaj±c, E-learning 2.0 a style uczenia siê, IX konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzêdzia, praktyka", PJWSTK, Warszawa, 17-19 czerwca 2009 r.
 • M. D±browski, Kryteria oceny kursu internetowego SEA, seminarium Komisji Akredytacyjnej FPiAKE, SGH Warszawa, 16 grudnia 2008 r.
 • K. Miko³ajczyk, Kszta³cenie ustawiczne zorientowane na warunki nowej rzeczywisto¶ci rynku pracy, Konferencja Wojewódzkiego Urzêdu Pracy pt. „Kszta³cenie ustawiczne – szansa czy konieczno¶æ na wspó³czesnym rynku pracy”, Centrum Szkoleniowe Falenty, 21 listopada 2008 r.
 • J. Tabor, Zarz±dzanie talentami jako funkcja strategicznego zarz±dzania zasobami ludzkimi, IV Ogólnopolska Konferencja "Wspó³czesne zjawiska w gospodarce", Toruñ, 21-22 listopada 2008 r.
 • M. Zaj±c, Kryteria oceny kursu Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego, Centrum e-Learningu UEK, Kraków, 20 listopada 2008 r.
 • K. Miko³ajczyk, Ró¿norodno¶æ form procesu dydaktycznego z zastosowaniem blended learning, XVII Dydaktyczna Konferencja Naukowa pt. „Procesy kszta³cenia jako podstawa modernizacji wspó³czesnej dydaktyki”, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica w P³ocku, 17-18 listopada 2008 r.
 • M. Zaj±c, E-edukacja ujarzmiona, czyli parê zdañ o standardach SEA, V Konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym", Poznañ, 13 listopada 2008 r.
 • A. Orzeszkowska, Projekt „Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy”, szkolenie "Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej", Centralny O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Sulejówku, 16 pa¼dziernika 2008 r.
 • M. Zaj±c, Learning Styles as a Tool for Personalization in Online Learning, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Korfu, Grecja, 10-12 lipca 2008 r.
 • M. Zaj±c, Indywidualne e-nauczanie, Zakopiañska Konferencja Andragogiczna, Zakopane, 3-4 kwietnia 2008 r.
 • M. D±browski, Stan rozwoju e-learningu w Polsce, wyk³ad dla beneficjentów projektu "Mentoring poprzez IT", Centrum Promocji Kadr, Konstancin-Jeziorna, 7 lipca 2007 r.
 • W. Zieliñski, M. D±browski, J. Mischke, E-nauczanie w uczelni – warunki konieczne, VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, model, narzêdzia, praktyka, Warszawa 20-23 czerwca 2007 r.
 • R. Neczaj, Czynniki dydaktyczne a efektywno¶æ kszta³cenia wspieranego technologi± internetow±, VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, model, narzêdzia, praktyka, Warszawa 20-23 czerwca 2007 r.
 • M. Zaj±c, A. Sitarska-Piwko, A. K. Stanis³awska-Mischke, P. Stencel, Zakres i standardy oceny jako¶ci e-kursów, VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, model, narzêdzia, praktyka, Warszawa 20-23 czerwca 2007 r.
 • P. Bo³tuæ, Self-Directed Multidisciplinary Learning in Liberal Studies Program at the University of Illinois at Springfield, Excellence Models for a global university network, Kraków, 21 marca 2007 r.
 • M. Zaj±c, Ewaluacja szkoleñ SGH w projekcie "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning", Konferencja podsumowuj±ca projekt "Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning", ¦wiêtoch³owice, 15 marca 2007 r.
 • K. Turek, R. Neczaj, E-edukacja szans± na unowocze¶nienie procesu kszta³cenia akademickiego, XV Konferencja Dydaktyczna pt. Modernizacja dydaktyki. Aksjologia i informatyka, P³ock, 11 grudnia 2006 r.
 • M. D±browski, K. Turek, M. Zaj±c, Blended learning w administracji publicznej na przyk³adzie Powiatowych Urzêdów Pracy, III Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, Kraków, 16 listopada 2006 r.
 • P. Bo³tuæ, Edukacja internetowa od przedszkola do studiów wy¿szych z perspektywy amerykañskiej; B. Majewski, Multimedia w Olimpiadzie Przedsiêbiorczo¶ci, Centralny O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli, Sulejówek, 13 listopada 2006 r.
 • M. Zaj±c, Personalization of online teaching based on Learning Styles Theory, Seminarium naukowe, Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz±dzania, Rzeszów, 12 pa¼dziernika 2006 r.
 • M. D±browski, Profil akademicki i szkoleniowy w kszta³ceniu na odleg³o¶æ, E-learning jako metoda wspomagaj±ca proces kszta³cenia, Gdañsk, 2 czerwca 2006 r.
 • M. Zaj±c, Quality approach to blended learning at Warsaw School of Economics – a case study, EDEN 2006 Annual Conference "E-competences for life, employment and innovation", Wiedeñ, Austria, 14-17 czerwca 2006
 • M. Zaj±c, E-learning – szansa czy utrudnienie?, VI Miêdzynarodowa Konferencja "Media a Edukacja", Poznañ, 12-14 czerwca 2006 r.
 • M. Zaj±c, Indywidualizacja w e-learningu jako sposób podniesienia jako¶ci nauczania, VI Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzêdzia, praktyka, Warszawa, 1-3 czerwca 2006 r.
 • M. D±browski, Akademicki e-learning dla administracji publicznej, Konferencja Kapita³ Intelektualny Lubelszczyzny, Badania Potencja³u Regionu, Kazimierz Dolny, 27-29 kwietnia 2006 r.
 • M.Zaj±c, Metodyka nauczania przez Internet, Konferencja "E-learning – nowoczesne narzêdzie szans± nauczyciela na rynku pracy", MISTiA, Kraków, 21 kwietnia 2006 r.
 • M. Zaj±c, E-learning dla zaawansowanych, czyli o potrzebie oceny jako¶ci kszta³cenia online, II Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, Warszawa, 17 listopada 2005 r.
 • M. D±browski, Inicjatywy e-edukacyjne w ¶rodowisku akademickim na przyk³adzie SGH, II Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, Warszawa, 17 listopada 2005 r.
 • M. Zaj±c, The profile of e-learning activity at Warsaw School of Economics, EDEN Annual Conference Lifelong E-learning, Helsinki, Finlandia, 20-23 czerwca 2005 r.
 • M. D±browski, Organizacja procesów e-learningowych w uczelni ekonomicznej, na przyk³adzie Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, III Konferencja z cyklu Elektronizacja nauczania pt. Pomiêdzy teori± a praktyk± szkoleñ elektronicznych, 16 czerwca 2005 r.
 • M. D±browski, Rozwój e-edukacji w europejskich uniwersytetach, Seminaria CREN SGH, 14 czerwca 2005 r.
 • R. Neczaj, K. Turek, E-learning jako forma samokszta³cenia na przyk³adzie platformy e-sgh, VIII Nadmorskie seminarium dydaktyczne Procesy uczenia siê i ich efektywno¶æ, Miêdzyzdroje 6-7 czerwca 2005 r.
 • M. Zaj±c, Evaluation of online courses at Warsaw School of Economics, V Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Politechnika Warszawska, Warszawa, 3-5 czerwca 2005 r.
 • M. D±browski, Prowadzenie zajêæ online w modelu seminaryjnym. Mo¿liwo¶ci wdro¿enia modelu w ramach zajêæ online e-sgh.pl, Seminaria CREN SGH, 24 maja 2005 r.
 • R. Neczaj, K. Turek, Metodyka e-sgh, przyk³ad zastosowanych modeli i struktur dydaktycznych, Seminaria CREN SGH, 24 maja 2005 r.
 • M. D±browski, Rola edukacji i e-edukacji w rozwoju idei spo³eczeñstwa wiedzy, Seminarium Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, SGH-PTE, 16 maja 2005 r.
 • M. D±browski, M. Zaj±c, Problemy we wdra¿aniu rozwi±zañ e-learningowych w oparciu o do¶wiadczenia Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, seminarium E-learning a nauczanie tradycyjne. Modele relacji, Lublin 6 maja 2005 r.
 • M. D±browski, Academic e-Learning in Poland, wyk³ad dla pracowników University of Illinois, Springfield, 28 kwietnia 2005 r.
 • M. D±browski, Platforma e-learningu dla wy¿szej uczelni, Konferencja Informatyczne zarz±dzanie uczelni±, Centrum Promocji Informatyki, Poznañ, 19 kwietnia 2005 r.
 • R. Neczaj, Przyk³ad aplikacji do wspólnej pracy – terminarz, Seminaria CREN SGH, 18 kwietnia 2005 r.
 • K. Turek, EFO – Elektroniczny Formularz Oceny jako narzêdzie wspierania prowadzenia æwiczeñ, Seminaria CREN SGH, 18 kwietnia 2005 r.
 • M. Zaj±c, Przyk³ad aplikacji wspieraj±cej budowê interaktywnych testów Hot Potatoes, Seminaria CREN SGH, 18 kwietnia 2005 r.
 • M. D±browski, Charakterystyka trybów i typów w e-edukacji, dzia³alno¶ci SGH oraz projektu szkolenia pracowników Powiatowych Urzêdów Pracy, Powiatowy Urz±d Pracy w ¦wiêtoch³owicach, ¦wiêtoch³owice, 15 kwietnia 2005 r.
 • M. D±browski, Platforma e-sgh – charakterystyka systemu i metod tworzenia tre¶ci, prezentacja dla pracowników Katedry Samorz±du Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, 11 kwietnia 2005 r.
 • M. D±browski, Rozwój dzia³alno¶ci e-edukacyjnej w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, Konferencja Wirtualne Campusy – nowy wymiar edukacji, KRUN-PTI-WMS-ZSB, Warszawa, 1 kwietnia 2005 r.
 • R. Neczaj, Rozwój wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji akademickiej – na przyk³adzie Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, Konferencja Unowoczenianie procesu kszta³cenia doros³ych, Zakopane, 31 marca – 1 kwietnia 2005 r.
 • M. D±browski, Tworzenie i prowadzenie zajêæ online, proces budowy tre¶ci w CREN SGH, Seminaria CREN SGH, 23 marca 2005 r.
 • R. Neczaj, Ró¿norodno¶æ stylów nauczania i uczenia siê, Seminaria CREN SGH, 23 marca 2005 r.
 • M. Zaj±c, Tworzenie podrêczników multimedialnych i ich wykorzystanie w e-edukacji, Seminaria CREN SGH, 23 marca 2005 r.
 • M. D±browski, e-sgh – kierunki dzia³ania, komponenty platformy, prezentacja dla pracowników Centrum Nauki Jêzyków Obcych SGH, 9 marca 2005 r.
 • M. D±browski, Dzia³alno¶æ SGH w zakresie e-learningu – kierunki rozwoju, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • M. D±browski, Platforma e-sgh g³ówne komponenty i ich wykorzystanie, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • R. Neczaj, Specyfika procesu uczenia siê doros³ych a metodyka e-learningu, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • M. Zaj±c, Wstêp do dydaktyki e-edukacji, Seminaria CREN SGH, 1 marca 2005 r.
 • M. D±browski, wyst±pienie w programie Przedsiêbiorstwo przysz³o¶ci – laboratorium w telewizji EDUSAT, 4 lutego 2005 r.
 • M. D±browski, Aktywno¶æ uczelni w zakresie e-edukacji na przyk³adzie Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, Katowice, 18 listopada 2004 r.