Dwumiesiêcznik E-mentor

Strona g³ówna » E-mentor » Reklama w dwumiesiêczniku e-mentor

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Reklama w dwumiesiêczniku e-mentor

Zachêcamy Pañstwa do objêcia Patronatem sponsorskim kolejnych wydañ dwumiesiêcznika ‘e-mentor’. Na ³amach pisma podejmowana jest tematyka e-learningu, kszta³cenia ustawicznego, zarz±dzania wiedz±, e-biznesu oraz metod, form i programów kszta³cenia. W¶ród g³ównych grup Czytelników mo¿na wyró¿niæ nauczycieli, studentów, pracowników instytucji edukacyjnych oraz dzia³ów HR i zarz±dzania wiedz± w przedsiêbiorstwach.

W ramach pakietu sponsorskiego (Partner Wydania) otrzymuj± Pañstwo:

  • reklamê w najbardziej popularnym dwumiesiêczniku dotycz±cym nowoczesnej edukacji, w czasopi¶mie punktowanym, o wysokiej jako¶ci potwierdzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego; nad poziomem merytorycznym pisma czuwa Rada Programowa, a artyku³y naukowe s± recenzowane,
  • reklamê, która trafi do 285 instytucji edukacyjnych w Polsce – subskrybentów naszego pisma (1200 egz. drukowanych) oraz do Czytelników wersji internetowej (ponad 70 tys. odwiedzin miesiêcznie),
  • logo na pierwszej ok³adce e-mentora,
  • pe³nostronnicow± reklamê na czwartej ok³adce e-mentora,
  • mo¿liwo¶æ publikacji artyku³u promocyjnego opisuj±cego Pañstwa dzia³alno¶æ i produkty,
  • banner (skyscraper 120×600) na stronie internetowej e-mentora odwiedzanej ponad 70 000 razy miesiêcznie.

 

Szczegó³owe informacje dostêpne s± w serwisie czasopisma e-mentor.