Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Zamów szkolenie

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Zamów szkolenie

1. KONTAKT
Polecamy kontakt telefoniczny lub mailowy, je¶li chc± Pañstwo zapytaæ o konkretne szkolenie:

tel.: (22) 564 97 24 – dr Joanna Tabor, specjalista ds. szkoleñ i projektów edukacyjnych
tel.: (22) 564 97 23 – Marcin D±browski, dyrektor Centrum
e-mail: cren@sgh.waw.pl, jtabor@sgh.waw.pl


2. SPOTKANIE
Umówmy siê na spotkanie, podczas którego przedyskutujemy potrzeby szkoleniowe i problemy, które wystêpuj± w Pañstwa firmie.


3. OFERTA
W krótkim czasie przygotujemy ofertê szkoleniow± zgodn± z Pañstwa potrzebami: skontaktujemy siê ze specjalistami w dziedzinach, które Pañstwa interesuj±, a oni zaproponuj± odpowiednio dostosowany program szkolenia.


4. DORADZTWO
Je¶li zale¿y Pañstwu na szerszej wspó³pracy oraz doradztwie, skontaktujemy Pañstwa z trenerem, który bêdzie doradza³ podczas rozwi±zywania problemów i ustalania strategii na przysz³o¶æ.