Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Cykl Zarz±dzanie ryzykiem » Zarz±dzanie ryzykiem – edycja IV

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Zarz±dzanie ryzykiem – edycja IV

W dniach 4, 8, 9 i 29 czerwca 2009 r. CREN SGH przeprowadzi³o czwart± edycjê szkolenia dla pracowników uczelni z cyklu kursów dot. zarz±dzania ryzykiem w SGH. Tym razem szkolenie skierowane by³o do pracowników sekretariatów Katedr, biur Kolegiów, Dziekanatów oraz Biblioteki SGH.

Prowadz±cymi spotkanie byli ponownie dr Anna K³opotek (adiunkt w Katedrze Zarz±dzania Innowacjami oraz doradca ekonomiczny Najwy¿szej Izby Kontroli) oraz p. Jacek Malesa (kierownik Audytu Wewnêtrznego SGH). Prowadz±cy szkolenie s± cz³onkami Zespo³u ds. zarz±dzania ryzykiem w SGH powo³anego przez Rektora, a w 2007 r. reprezentowali nasz± Uczelniê w pilota¿owym programie Ministerstwa Finansów dotycz±cym zarz±dzania ryzykiem.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia:

 

 

Dodatkowe pytania prosimy kierowaæ na adres e-mail: cren@sgh.waw.pl