Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Zarz±dzanie wiedz±

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Zarz±dzanie wiedz±

W dobie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego konieczno¶ci± staje siê wprowadzanie w firmach nowoczesnych systemów zarz±dzania wiedz± (knowledge management). Oferujemy pomoc w zakresie analizy zasobów wiedzy firmy oraz budowy systemów przep³ywu informacji w firmie. Wspieramy firmy w procesie zmiany postaw pracowników w zakresie wymiany informacji i dzielenia siê wiedz±.

We wspó³pracy z polskimi i miêdzynarodowymi ekspertami, a tak¿e opieraj±c siê o szerokie spektrum do¶wiadczeñ naszych partnerów, pomagamy firmom odkryæ ich potencja³, wykorzystaæ tkwi±ce w nich zasoby wiedzy dla budowania sukcesu firmy w przysz³o¶ci.

Jako broker wiedzy jeste¶my w stanie zapewniæ naszym klientom zarówno wymianê do¶wiadczeñ i dobrych praktyk z partnerami wdra¿aj±cymi zarz±dzanie wiedz±, jak te¿ przygotowaæ firmê i opracowaæ strategiê zarz±dzania wiedz± i kapita³em intelektualnym.

Nasza oferta w tym obszarze obejmuje:

  • Audyt zarz±dzania wiedz±;
  • Opracowanie strategii zarz±dzania wiedz±;
  • Przygotowanie koncepcji rozwi±zañ z zakresu KM wspieraj±cych efektywno¶æ i innowacyjno¶æ organizacji;
  • Doradztwo przy wyborze i wdro¿eniu narzêdzi technologicznych wspieraj±cych zarz±dzanie wiedz±;
  • Projektowanie systemu mierników efektywno¶ci strategii zarz±dzania wiedz±.