Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Seminaria naukowe » Zastosowanie metody Webquest w dydaktyce

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Zastosowanie metody Webquest w dydaktyce

Seminarium pt. Zastosowanie metody Webquest w dydaktyce, czyli jak wykorzystaæ zasoby internetu w kszta³ceniu stacjonarnym – 20 kwietnia 2012 r.

 

Szkolenie adresowane by³o do pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni. Zajêcia poprowadzi³a dr Maria Zaj±c z Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH.

Celem warsztatu by³o zapoznanie uczestników z metod± nauczania problemowego Webquest i mo¿liwo¶ciami jej wykorzystania w kszta³ceniu studentów.

Program warsztatów:

  1. Czym jest webquest – krótkie wprowadzenie, przyk³ady
  2. Praktyczna realizacja webquestu (zadanie grupowe)
  3. Wspólne podsumowanie i dyskusja:
    • czym charakteryzuje siê Webquest, rodzaje, struktura, jakie ma etapy,
    • do czego mo¿na go wykorzystaæ
  4. Najwa¿niejsze wskazówki dla wykonawców webquesta – na co zwróciæ uwagê, jak go przygotowaæ, zadania ucz±cych siê, zadania nauczyciela, jakich b³êdów unikaæ
  5. Do samodzielnej lektury: bibliografia na temat webquestów

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia: